Přehled jednání Ústavního soudu pro 45. kalendářní týden roku 2018

02.11.2018

http://www.rensselaerny.gov/events/eventsdetails/14-06-10/science_fair_at_library.aspx?returnurl=http://hardcore-sex-videos.net/ III. senát - veřejné vyhlášení nálezu http://www.tactical-operations.eu/redirect.php?url=https://yenkee-wiki.win/index.php?title=Meet_the_Steve_Jobs_of_the_HVS_xxx_Industry od: 08.11.2018 10:00 do: 08.11.2018 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu Označení senátu nebo pléna: III. senát Spisová značka: III. ÚS 1329/18
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 29. ledna 2018 č. j. 242 C 29/2017-49
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  KOMPAKT spol. s.r.o., sídlem Opletalova 683, Poděbrady, zast. Mgr. Miroslavem Schűllerem, advokátem sídlem R. Těsnohlídka 420/5, Čáslav
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

source site

http://kassi2.rosx.net/php/url.php?url=https://ace-wiki.win/index.php?title=11_Ways_to_Completely_Sabotage_Your_HVS_click_here Stěžovatelka v řízení vedeném u Městského soudu v Praze neúspěšně žalovala společnost  fitPROfit s.r.o. (v tomto řízení vedlejší účastnice) o zaplacení částky 3 025 Kč s příslušenstvím dle Smlouvy o prodeji reklamní plochy na tištěném reklamním plakátu ze dne 16. 8. 2013. Požadovaná částka byla vedlejší účastnici po dohodě částečně vyúčtována fakturou – daňovým dokladem ze dne 20. 9. 2013, splatnou dne 4. 10. 2013 a uhrazena 10. 10. 2013. Druhá část sjednané odměny byla vyúčtována fakturou – daňovým dokladem ze dne 20. 10. 2013, splatnou dne 3. 11. 2013 na částku 3 025 Kč, kterou vedlejší účastnice neuhradila. Městský soud na návrh stěžovatelky vydal dne 20. 6. 2017 platební rozkaz, kterým uložil vedlejší účastnici zaplatit částku 3 025 Kč a náklady řízení ve výši 2 089 Kč. Vedlejší účastnice proti platebnímu rozkazu podala odpor a na základě toho byl platební rozkaz zrušen a ve věci bylo nařízeno dne 29. 1. 2018 jednání, kde vedlejší účastnice vznesla námitku promlčení dle § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Městský soud žalobu stěžovatelky zamítl s odůvodněním, že žalovaný nárok je promlčen dle § 629 odst. 1 občanského zákoníku, neboť žaloba byla podána dne 18. 5. 2017, tj. po uplynutí tříleté promlčecí lhůty. Městský soud žalobu stěžovatelky o 3 025 Kč zamítl a stěžovatelce uložil nahradit žalované náklady řízení ve výši 4 719 Kč a poučil stěžovatelku, že proti tomuto rozsudku není přípustné odvolání dle § 202 odst. 2 občanského soudního řádu.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že soudní řízení neprobíhalo spravedlivě a bylo zatíženo podstatnými vadami. Městský soud na projednávanou věc podle ní nesprávně aplikoval občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014 a na předmětný smluvní vztah se nevztahuje. Městský soud měl na daný smluvní vztah dle názoru stěžovatelky aplikovat § 397 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětná smlouva byla uzavřena před účinností občanského zákoníku. Stěžovatelka v ústavní stížnosti zdůraznila, že právní vztahy, práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí by se tak dle názoru stěžovatelky měly řídit obchodním zákoníkem a nikoli občanským zákoníkem, který nabyl platnosti a účinnosti téměř čtyři měsíce po uzavření této smlouvy.