Přehled jednání Ústavního soudu pro 48. týden roku 2014

21.11.2014

follow III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.11.2014 08:30 do: 25.11.2014 09:15
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2782/14
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. května 2014 č. j. 19 C 292/2013-51
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Travel Service, a. s., IČ 25663135, se sídlem K Letišti 1068/30, Praha 6, zast. Mgr. Janou Matysovou, advokátkou se sídlem U Prašné brány 1079/3, Praha 1
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku obvodního soudu, jímž jí byla uložena povinnost zaplatit M. P. a J. P., jakožto žalobcům, každému 250 EUR a na nákladech řízení částku 26 264 Kč. Přisouzená částka představovala náhradu za zpoždění letu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91. Obvodní soud měl za prokázanou (stěžovatelkou zpochybňovanou) aktivní i pasivní legitimaci účastníků řízení, a dále postavil najisto, že zpoždění letu žalobců přesáhlo tři hodiny (let byl na příletu zpožděn o více než pět hodin). Každému z nich tak dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení přiznal výše uvedenou náhradu. Soud se zabýval také otázkou, zda událost, kdy se letoun operující let žalobců na předchozím úseku rotace při mezipřistání v Brně střetl s ptákem, je možno považovat za mimořádnou okolnost, jíž nebylo možno zamezit, a zda stěžovatelka učinila vše, co od ní bylo možno požadovat, aby ke zpoždění letu nedošlo. Přitom dospěl k závěru, že tyto skutečnosti prokázány nebyly.

Stěžovatelka tvrdí, že do jejího práva na spravedlivý proces bylo zasaženo (s ohledem na jednoinstančnost řízení) překvapivým hodnocením provedených důkazů ze strany soudu, když o závěrech, které soud z provedených důkazů vyvodil, se stěžovatelka dle svého tvrzení dozvěděla až těsně před vynesením rozsudku, a to aniž by předtím byla soudem poučena dle § 119a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Soud přitom dle stěžovatelky neprovedl všechny jí navržené důkazy, byť byly navrhovány právě pro prokázání či vysvětlení skutečností, jejichž neprokázání bylo stěžovatelce soudem vytýkáno. Soud dle názoru stěžovatelky nerespektoval předpisy Evropské unie a judikaturu Soudního dvora EU vztahující se k otázce zpoždění letu v důsledku střetu letounu s ptákem, z níž dle stěžovatelky jasně vyplývá, že poškození letounu v důsledku nárazu ptáka je hodnoceno jako mimořádná okolnost.

here III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.11.2014 09:15 do: 25.11.2014 09:45
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3844/13
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha III, SKPV, OOK, ze dne 8. 10. 2013, č. j. KRPA-127944-104/TČ-2013-001373-TMAZ, a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 22. 11. 2013, sp. zn. 20 Nt 1686/2013
Stručná charakteristika:  pořádková pokuta; podmínky použití informací ze sociální sítě Facebook v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  D. V., zast. Mgr. Štěpánem Janáčem, advokátem se sídlem Praha 1, Na Poříčí 12
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha III, SKPV, OOK ze dne 8. 10. 2013, byla podle § 66 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, stěžovateli uložena pořádková pokuta ve výši 10 000,- Kč s odůvodněním, že svým jednáním pomocí sociální sítě před ostatními svědky a poškozenými snižoval autoritu policejního orgánu, ohrožoval důvěru v jeho činnost a snižoval vážnost a důstojnost jeho funkce. Proti výše uvedenému usnesení podal stěžovatel stížnost, o které bylo rozhodnuto usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 22. 11. 2013 tak, že se napadené usnesení zrušuje v celém rozsahu a znovu se rozhoduje tak, že se ukládá stěžovateli pořádková pokuta ve výši 5 000,- Kč.

Stěžovatel má za to, že postupem policejního orgánu ve formě nezákonné a neoprávněné kontroly komunikace dvou uživatelů sítě Facebook a následně vydáním rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty a dále postupem Obvodního soudu pro Prahu 9, který se nevypořádal se stížnostními důvody stěžovatele, byla porušena základní práva stěžovatele a svobody zaručené ústavním pořádkem České republiky. Konkrétně stěžovatel namítá porušení čl. 2 odst., čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel v ústavní stížnosti upozorňuje, že omezení základních práv a svobod nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. V daném případě došlo podle mínění stěžovatele ke zneužití uvedeného institutu pořádkové pokuty jak policejním orgánem, tak obecným soudem, jelikož účelem pořádkové pokuty je vypořádat se s tím, kdo ruší a maří trestní řízení, či se vůči orgánům činným v trestním řízení chová urážlivě. Příspěvky soukromé komunikace mezi dvěma uživateli sociální sítě však dle stěžovatele jednak nejsou jednáním v rámci trestního řízení, navíc dle jeho názoru nejsou ani jednáním či úkonem, který by bylo možno považovat za adresovaný policejnímu orgánu. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Policie České republiky a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9.