Přehled ústních jednání pro 12. týden roku 2010

18.03.2010

V tomto týdnu se koná 10 jednání.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 3. 2010 9:30
- 23. 3. 2010 10:00
Sp. zn.: I. ÚS 3336/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Mgr. Jaromír Kráčalík, advokát, zastoupený JUDr. Davidem

Černým, advokátem se sídlem U Nádrže 625/6, 182 00 Praha 8
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v

Hodoníně ze dne 24. 6. 2009 č. j. 1 T 36/2008-80 a proti usnesení

Krajského soudu v Brně ze dne 21.7.2009 sp. zn. 8 To 260/2009
(odměna advokáta)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně, kterým

bylo podle názoru stěžovatele porušeno jeho ústavně zaručené právo na

soudní a jinou ochranu, právo na spravedlivou odměnu za práci a právo

vlastnit a pokojně užívat majetek vymezená v Listině základních práv a

svobod. Stěžovatel je přesvědčen, že rozhodnutími Krajského soudu v Brně

a Okresního soudu v Hodoníně mu byla základní práva upřena. Stěžovatel

zastupoval jako obhájce obžalovaného ve věci vedené u Okresního soudu

v Hodoníně a po skončení trestní věci nebyla stěžovateli vyplacena

požadovaná odměna s tím, že jednotlivé úkony právní služby nebyly

specifikovány a soud tak nemohl určit oprávněnost odměny. Stěžovatel

namítá nepřípustný výklad a aplikaci příslušného ustanovení tr. řádu.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 3. 2010 14:00
- 23. 3. 2010 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 1898/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: MEDIAREX COMMUNICATIONS AND CONSULTING, s. r. o., IČ: 266 99 249, se sídlem Praha 1, Prokopská 8/296
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozhodnutí Rady pro

rozhlasové a televizní vysílání ze dne 27. 2. 2008, sp. zn.

2007/771/had/MED, č. j. had/2762/08, proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 28. 11. 2008, č. j. 5 Ca 215/2008-56, a proti rozsudku

Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2009, č. j. 9 As 16/2009-99
(uložení pokuty)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu, rozsudku

Městského soudu v Brně a rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní

vysílání, které jí ukládají zaplatit pokutu jeden milión korun za

klamavou televizní reklamu na doplněk stravy. Podle ní byly těmito

rozhodnutími porušeny čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1

Listiny základních práv a svobod a základní právo na soudní ochranu

podle čl. 36 odst. 1 a 2 usnesení Listiny, neboť dle tohoto článku se

každý může domáhal stanoveným postupem svého práva u nezávislého a

nestranného soudu. Stěžovatelka má za to, že bylo porušeno rovněž její

právo na svobodu projevu a právo na informace uvedené v čl. 17 Listiny

základních práv a svobod, když každý má právo vyjadřovat své názory

slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na

hranice státu. Podle názoru Rady mohla stěžovatelka vzbuzovat obsahem

reklamního sdělení v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný doplněk

stravy je lékem nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit nebo jim

předcházet, čímž byl podle Rady spotřebitel uveden v omyl (klamavá

reklama). Stěžovatelka se rovněž ohrazuje, že ve věci téže reklamy bylo

vedeno správní řízení včetně vydání rozhodnutí nejen proti ní,

ale samostatně také proti zadavateli reklamy, což je podle ní v rozporu

se zákonem o regulaci reklamy. Zadavateli a zpracovateli měla být podle

ní uložena pouze jedna pokuta, za kterou by byli zadavatel a zpracovatel

odpovědni společně a nerozdílně. Stěžovatelka napadá rovněž rozhodnutí o

prekluzivní lhůtě.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 3. 2010 14:30
- 23. 3. 2010 15:00
Sp. zn.: II. ÚS 226/06
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Tomica Pavel
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 11. ledna 2006 č. j. 6 Tdo 1642/2005-149, usnesení Krajského soudu v

Brně ze dne 28. července 2005 č. j. 9 To 258/2005-132 a rozsudku

Městského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2005 č. j. 10 T 165/2003-108,
(spravedlivý proces, presumpce neviny)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

uzavřel jako majitel autobazaru kupní smlouvu, v níž uváděl nepravdivé

údaje o počtu ujetých kilometrů a tvrdil, že je vozidlo v bezvadném

technickém stavu (zatajil skutečnost, že vozidlo je havarované). Soudem

prvního stupně byl stěžovatel uznán vinným trestným činem podvodu.

Stěžovatel se domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí z důvodu

formalistického přístupu soudů, kusosti odůvodnění rozhodnutí obecných

soudů a porušení zásady hodnocení důkazů ve prospěch obviněného. Skutek

popsaný ve výroku soudu prvního stupně podle stěžovatele neplyne

z výsledků dokazování v trestním řízení a postupem obecných soudů byla

podle stěžovatele porušena jeho základní práva, konkrétně právo na

spravedlivý proces a presumpce neviny.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 3. 2010 15:00
- 23. 3. 2010 15:30
Sp. zn.: II. ÚS 2386/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Ing. Fess Miroslav Fessová Irena
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, č. j. 23 Cdo 1535/2009-138,
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatelé

jsou přesvědčeni, že byli zkráceni na svých právech domáhat se

stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu ve

smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – právo na

spravedlivý proces. Navrhovatelé byli postupem obecných soudů kráceni v

možnosti přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze v rámci dovolacího

řízení, když Nejvyšší soud České republiky rozhodl o odmítnutí dovolání

stěžovatelů z důvodu opožděného podání dovolání. Stěžovatelé namítají

existenci zřejmé nesprávnost v údaji o doručení předmětného rozsudku

Městského soudu v Praze jejich právnímu zástupci.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
23. 3. 2010 15:30
- 23. 3. 2010 16:00
Sp. zn.: II. ÚS 2886/07
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Zmátlová Božena
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Brně ze dne 14. srpna 2007 č. j. 13 Co 304/2007-94 a usnesení Okresního

soudu v Jihlavě ze dne 27. června 2007 č. j. 3 C 42/2006-86,
(spravedlivý proces, náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

– advokátka – napadá chybné použití advokátního tarifu soudem prvního

stupně při stanovení její odměny za zastupování klientky v soudním

řízení. Podle stěžovatelky obecné soudy nerespektovaly znění základní

normy a svévolným výkladem uvedené normy zasáhla soudní rozhodnutí do

jejího základního práva na legitimní očekávání ochrany majetku, práva na

spravedlivý proces. 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
24. 3. 2010 8:30
- 24. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 13/08
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Městský soud v Brně, za něhož jedná předsedkyně senátu Mgr. Michaela Silnická
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení bodu 1., písm. a) a b) a

bodu 2. v čl. XLVIII. o mimořádném opatření při určování výše platu a

některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních

orgánů a soudců v letech 2008 až 2010, části třicáté zákona č. 261/2007

Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a to pokud se týká soudce

okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího

správního soudu
(ztráta nároků soudců na navýšení hrubého platu v létech 2008 až 2010)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Městský

soud v Brně podal návrh na zrušení ustanovení o zmrazení platů soudců

provedeném ustanovením článku XLVIII., části třicáté zákona č. 261/2007

Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. U Městského soudu v Brně je

projednávána žaloba, kterou se soudce Městského soudu v Brně domáhá vůči

České republice - Městskému soudu v Brně zaplacení částky 3.900,- Kč.

Po právní stránce se jedná o nárok na plat ve smyslu § 28 až § 31 zákona

č. 236/1995 Sb. a náhradu výdajů ve smyslu § 32 odst. 1 písm. a) zákona

č. 236/1995 Sb. Žalobní tvrzení jsou taková, že za leden 2008 mu nebyl

vyplacen celý plat a celá náhrada výdajů, na jaký by měl nárok, nebýt

zmrazení platu provedeného výše zmíněným zákona č. 261/2007 Sb. o

stabilizaci veřejných rozpočtů.Uvedeným zmrazením platu došlo podle

názoru Městského soudu v Brně k nepřípustnému zásahu do soudcovské

nezávislosti ve vztahu k jednomu z jejich atributů, a to do práva na

materiální zajištění. Při projednávání uvedeného sporu dospěl soud v

souladu k tomu, že ustanovení uvedená v navrhovaném petitu, která v

konečném důsledku vedou ke zmrazení platu od 1.1.2008 do 31.12.2010, a

která mají být při řešení tohoto sporu použita, jsou v rozporu s čl. 1

odst. 1 ve spojení s čl. 82 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,

Ústavy České republiky, případně s čl. 2 odst. 1, a dále s čl. 1 Listiny

základních práv a svobod. Soud proto podal k Ústavnímu soudu návrh na

zrušení ustanovení, která jsou uvedena v petitu uvedeného návrhu a

směřují ke zmražení platů soudců. Podle Městského soudu se jedná o

neproporcionální protiústavní zásah do legitimního očekávání těch, pro

něž byly zákonem již určité podmínky na dobu neurčitou formulovány.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 3. 2010 8:30
- 25. 3. 2010 9:00
Sp. zn.: IV. ÚS 2117/09
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: STEELMAT, spol. s r. o., Těchobuzice
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 5. 2009 č. j. 29 Cdo 4277/2007-146
Návrh na přiznání nákladů řízení
(nerespektování vlastní judikatury a judikatury Ústavního soudu Nejvyšším soudem)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

napadl rozsudek Vrchního soudu v Praze, kterým byl potvrzen rozsudek

Krajského soudu v Praze. Nejvyšší soud dovolání odmítl, aniž by se podle

stěžovatele zabýval jeho podstatnými dovolacími námitkami. Dle

stěžovatele bylo soudní řízení postiženo vadou, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci (odvolací soud nepřezkoumal

stěžovatelem napadený rozsudek soudu I. stupně z hlediska všech

odvolacích námitek, čímž porušil princip dvouinstančnosti řízení a právo

žalovaného na spravedlivý proces. Stěžovatel je toho názoru, že se

odvolací soud nevypořádal s námitkami a napadený rozsudek spočívá dle

stěžovatele na nesprávném právním posouzení věci. V řízení obecných

soudů byl jádrem sporu požadavek na vrácení peněžní zálohy za smluvně

dohodnuté služby, které stěžovatel podle žalující strany nedodal.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
25. 3. 2010 10:00
- 25. 3. 2010 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 1624/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Jaroslav Šeda
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 11.

2008 č. j. 4 To 284/2008-475 a usnesení Nejvyššího soudu České republiky

ze dne 22. 4. 2009 č. j. 8 Tdo 344/2009-520
(právo na spravedlivý proces, prokazování subjektivní stránky trestného činu, zásada in dubio pro reo)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

byl původně nalézacím soudem zproštěn viny, avšak po odvolání státního

zástupce odvolací soud tento rozsudek zrušil a vrátil věc k novému

projednání. Zde byl stěžovatel vyslechnut a ačkoliv se (dle jeho slov)

výpověď nelišila od výpovědí předchozích, byl jeho čin překvalifikován, a

byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Odvolací soud tento

rozsudek ještě zpřísnil, přičemž jako důkaz byla provedena opět pouze

výpověď stěžovatele. Jeho dovolání k Nejvyššímu soudu bylo odmítnuto.

Stěžovatel mám za to, že postupem odvolacího soudu a Nejvyššího soudu ČR

byla porušena jeho práva zaručená ústavními předpisy, a to zejména

právo na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Dále došlo dle stěžovatele k porušení ústavních předpisů o výkonu soudní

moci, o soudní ochraně práv (čl. 90 Ústavy) a o způsobu rozhodování

soudu, zejména ustanovení o vázaností soudu zákonem při rozhodování (čl.

95 odst. 1 Ústavy). Postupem jmenovaných soudů bylo podle názoru

stěžovatele porušeno právo na spravedlivý proces, podle něhož má každý

právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené

lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
26. 3. 2010 9:00
- 26. 3. 2010 9:30
Sp. zn.: II. ÚS 954/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský
Navrhovatelé: Jarmila Tomšová
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního

soudu v Olomouci ze dne 11. února 2009 č. j. 5 Cmo 511/2008-71 a

usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2008 č. j. 18 Cm

187/2006-58
(Rovnost účastníků řízení Právo na soudní a jinou právní ochranu )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se ve své ústavní stížnosti domnívá, že usneseními obecných soudů bylo

porušeno její ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu a právo

na spravedlivý proces. V důsledku těchto porušení pak došlo podle

stěžovatelky k zásahu do jejích základních práv a svobod ze strany

soudní moci, čímž došlo k porušení právní jistoty a důvěry jednotlivce v

právo a právní stát, jak uvádí stěžovatelka.. Žalobce v souzené věci u

obecných soudů požadoval po žalované (stěžovatelka) zaplacení ceny za

převod obchodního podílu ve společnosti s.r.o.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
26. 3. 2010 9:00
- 26. 3. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3168/08
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: Tomáš Brož
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Obvodního soudu pro

Prahu 10 ze dne 13. 4. 2007 č. j. 49 Nc 3756/2005-38, výzvě k zaplacení

celkové vymáhané částky ze dne 24. 7. 2006 sp. zn. 027 EX 4143/05,

vydané JUDr. Miloslavem Hauerlandem, soudním exekutorem Exekutorského

úřadu, se sídlem Praha 5, Borovská 3, příkazu k úhradě nákladů exekuce a

nákladů oprávněného ze dne 20. 3. 2007 sp. zn. 027 EX 4143/05, vydaným

JUDr. Miloslavem Hauerlandem, soudním exekutorem Exekutorského úřadu, se

sídlem Praha 5, Zborovská 3 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze

dne 2. 9. 2008 č. j. 49 Nc 3756/2005-63, spojené s návrhem, aby Ústavní

soud rozhodl o nákladech soudního a exekučního řízení, které stěžovatel

musel zaplatit
(náklady exekuce)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

  

Stěžovatel

napadá ústavní stížností dvě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10,

kterými rozhodl o povinnosti stěžovatele zaplatit plnou odměnu exekutora

a exekuční náklady navzdory skutečnosti, že stěžovatel zaplatil

pohledávku, aniž bylo nutno provést exekuci. V tomto postupu obecných

soudů spatřuje stěžovatel porušení svého práva na spravedlivý proces.

Stěžovatel uhradil na základě výzvy blokovou pokutu a domnívá se, že

soudní exekutor by měl s ohledem na přímo „neprovedenou exekuci"

požadovat pouze polovinu odměny a prokazatelných výdajů v souvislosti s

exekucí.