Přehled ústních jednání pro 13. týden roku 2011

25.03.2011

V tomto týdnu se koná 8 jednání.

Plénum - veřejné ústní jednání

29. 3. 2011 10:00 -29. 3. 2011 15:00

Sp. zn.: Pl. ÚS 52/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým

Navrhovatelé:

Mgr. Pavel Dobeš, Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc.,Mgr. Petra Kolínská,

Mgr. Pavel Křeček, Ondřej Mirovský, David Švarc, Marie Ulrichová

Hakenová, Jiří Witzany, Strana zelených, SNK Evropští demokraté, Věci

veřejné - všichni zastoupeni Pavlem Uhlem, advokátem, se sídlem

kanceláře v Praze

Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Ústavní stížnost spojená s návrhem na zrušení ustanovení § 27

věty druhé návětí odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do

zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a

novelizací
(Přezkum voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy)Místnost: I. poschodí, sněmovna

 

Stěžovatelé

napadli ústavní stížností usnesení Městského soudu v Praze a navrhli

též zrušení § 27 věty druhé návětí odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Stěžovatelé

napadli organizaci a výsledky voleb do zastupitelstev obcí volební

žalobou u Městského soudu v Praze a v této žalobě uplatnili argument, že

byl nepřiměřeným způsobem porušen princip rovnosti hlasů, namítali

porušení principu poměrného zastoupení tím, že rozdělením území hlavního

města Prahy byla nad zákonnou hranici zvednuta zákonná klauzule pěti

procent, a argumentovali zároveň, že rozdělení území hlavního města

Prahy bylo aktem libovůle. Této žalobě však nebylo vyhověno.

 

Stěžovatelé

jsou přesvědčeni, že uvedeným usnesením byla porušena jejich základní

práva. Rozdělení území hlavního města Prahy do sedmi obvodů je – jak

uvádějí - úzce spjato s tím, jak byly vedeny hranice těchto obvodů,

kolik mandátů bylo určeno pro každý obvod a v neposlední řadě rovněž

faktem, kdy k rozdělení došlo.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

30. 3. 2011 8:30 - 30. 3. 2011 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 3227/07
Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: Česká spořitelna, a.s., zast. advokátem JUDr. Richardem Wagnerem, Karolíny Světlé 301/8, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské

komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 30.4.2004 sp.zn. Rsp 352/03,

rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29.10.2004, sp.zn. 8 Cm

165/2004 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2005, sp.zn. 8

Cmo 80/2005
(charakter rozhodčího řízení )

Místnost. I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatelka

podala ústavní stížnost proti shora uvedeným aktům, a to spolu s

návrhem na zrušení části ustanovení § 31 zákona č. 216/1994 Sb., o

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Stěžovatelka nesouhlasí

s právními závěry obecných soudů, tedy že v případě přezkumu  rozhodčího

nálezu z důvodu uvedeného v ust § 31 písm. e) zák.č. 216/1994 Sb. soudu

přísluší přezkoumat pouze to, zda byly dodrženy formální náležitostí

procesního postupu. V případě splněni těchto náležitostí není podle

soudů dán důvod pro zrušení rozhodčího nálezu. V tomto postupu shledává

stěžovatelka porušení svého práva na spravedlivý proces.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

30. 3. 2011 13:30 - 30. 3. 2011 13:45

Sp. zn.: I. ÚS 1927/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: obchodní společnost FORTUNA sázková kancelář, a.s., se sídlem Vodičkova 30, 110 00 Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozhodnutím Finančního úřadu

pro Prahu 1 ze dne 26. 2. 2006, č. j . 60966/07/001511/7627, ze dne 23.

5. 2007, č.j. 172967/07/001511/7627, ze dne 23. 5. 2007, č. j.

173020/07/001511/7627, ze dne 20. 6. 2007, č. j. 203162/07/001511/7627,

ze dne 18. 1. 2008, č. j. 13389/08/001511/7627, proti rozhodnutím

Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu ze dne 2. 11. 2007, č. j.

17016/07-1300-105163, ze dne 2. 11. 2007, č. j. 17018/07-1300-105163, ze

dne 3. 12. 2007, č.j. 17019/07-1300-105163, ze dne 3. 12. 2007, č. j.

17020/07-1300-105163, ze dne 12. 8. 2008, č. j. 12454/08-1300-105163,

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2009, sp. zn. 5 Ca

17/2008, a proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2009,

sp. zn. 2 Afs 53/2009
(daňová věc)
Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí. Uvedla, že jimi bylo porušeno

její základní právo na řádný a spravedlivý proces zakotvené, právo na

to, aby jí povinnosti byly ukládány toliko na základě zákona a v jeho

mezích a jen při zachování základních práv a svobod a zároveň právo na

to, aby jí daně byly ukládány jen na základě zákona.

 

Stěžovatelka

uplatnila nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u vybraných loterií

a jiných podobných her za určitá zdaňovací období; orgány veřejné moci

však tím, že jí tento nárok nepřiznaly, protože jinak posoudily důsledky

derogačního ustanovení § 113 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty,

porušily – jak uvádí - její základní práva. Obecné soudy pak rovněž

nepřisvědčily názoru stěžovatelky, že zrušením ustanovení § 113 písm. b)

zákona o dani z přidané hodnoty „obživla“ ustanovení § 51 odst. 1

písm. i) a § 68 odst. 10 tohoto zákona.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

30. 3. 2011 13:45 - 30. 3. 2011 14:30

Sp. zn.: I. ÚS 504/10
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler

Navrhovatelé: obchodní společnost VIKTORIAPLAY, a. s., se sídlem Nitranská 1, Liberec
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2009, č. j. 8 Afs 72/2009-97
(daňová věc)

Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

tvrdí, že shora uvedeným rozhodnutím porušil Nejvyšší správní soud její

základní právo na řádný a spravedlivý proces, právo na to, aby jí

povinnosti byly ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen

při zachování základních práv a svobod a zároveň právo na to, aby jí

daně byly ukládány jen na základě zákona.

 

Stěžovatelka

uplatnila v daňovém řízení nárok osvobození od daně z přidané hodnoty

s nárokem na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty za zdaňovací období

leden 2008 až říjen 2008. Orgány veřejné moci jí tento nárok

nepřiznaly, protože jinak posoudily důsledky derogačního ustanovení

§ 113 písm. b) zákona o dani z přidané hodnoty. Krajský soud v Ústí nad

Labem - pobočka v Liberci žalobu proti rozhodnutím Finančního

ředitelství v Ústí nad Labem zamítl jako nedůvodnou. Nejvyšší správní

soud stěžovatelčinu kasační stížnost následně také zamítl. Stěžovatelka

namítá především zmatečnost relevantní právní úpravy a nezákonnost

postupu orgánů státu.

 

 

  

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2011 8:30 - 31. 3. 2011 9:00

Sp. zn.: I. ÚS 703/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů

Navrhovatelé: Obchodní společnost Servisní služby s.r.o, zast. advokátkou JUDr. Šárkou Toulovou, Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v

Pardubicích - usnesení ze dne 27.11.2008 sp.zn. 23 Co 539/2008, usnesení

23 Co 50/2009 z 29.1.2009, usnesení ze dne 26.2.2009 sp.zn. 23 Co

24/2009; Okresní soud v Pardubicích - usnesení z 12.8.2008 sp.zn. 16 Nc

14446/2006 (II. výrok), usnesení ze dne 7.10.2008 sp.zn. 12 Nc

11605/2006 (II. výrok), usnesení z 4.11.2008 sp.zn. 16 Nc 14694/2007

(II. výrok); Okresní soud v Karlových Varech - usnesení z 22.7.2008

sp.zn. 25 Nc 3184/2006 (III. a IV. výrok); Krajský soud v Plzni -

usnesení z 27.2.2009 sp.zn. 12 Co 611/2008
(úhrada nákladů exekutora)

Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatelka

namítá protiústavnost napadených rozhodnutí pro jejich rozpor se

zásadou pravé retroaktivity. Tvrdí, že absentují-li v zákoně č. 347/2007

Sb. intertemporální ustanovení, je nutno všechna exekuční řízení

zahájená před nabytím jeho účinnosti posuzovat hledisky dikce § 89

exekučního řádu ve znění platném a účinném do 31. prosince 2007.

Z tohoto důvodu jí  obecné soudy neměly ukládat povinnost k úhradě

nákladů exekučního řízení, neboť měly vycházet z tehdy platné právní

úpravy. Opačný postup vede – dle tvrzení stěžovatelky – k porušení

jejího práva na spravedlivý proces.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2011 9:00 -  31. 3. 2011 9:10

Sp. zn.: II. ÚS 3073/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým

Navrhovatelé: D.P., zastoupený Mgr. Janem Mrázkem, advokátem, se sídlem kanceláře v Praze
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti příkazu soudce Okresního

soudu v Lounech č. j. 0 Nt 1013/2010-5 ze dne 11. října 2010, a proti

domovní prohlídce vykonané na jeho základě, spojená s návrhem na vydání

předběžného opatření a návrhem na přednostní projednání
Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

stížností se stěžovatel domáhá zrušení napadeného příkazu, kterým byla

nařízena domovní prohlídka v bytě, v němž měl stěžovatel bydlet, a dále

se domáhá, aby bylo policejnímu orgánu zakázáno pokračovat v zásahu jeho

základních práv zadržováním movitých věcí odňatých při domovní

prohlídce a při prohlídce osobního vozidla, a aby mu byly tyto věci

vydány.

 

Konkrétně pak

namítá, že příkaz neobsahuje jasné odůvodnění nařízení domovní prohlídky

a že příkaz zcela postrádá odůvodnění, proč je domovní prohlídka

považována za neodkladný a neopakovatelný úkon v situaci, kdy stěžovatel

doposud nebyl obviněn z žádného trestného činu. Proto má stěžovatel za

to, že bylo porušeno jeho právo na nedotknutelnost osoby a soukromí, a

že soud ani policejní orgán nepostupovaly v souladu se zákonem.

 

 


II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2011 9:15 - 31. 3. 2011 9:25

Sp. zn.: II. ÚS 2919/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým

Navrhovatelé: C.D. a B.D. , oba zastoupeni JUDr. Martinem Mikyskou, advokátem, se sídlem kanceláře v Malé Skále
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 15. června 2010, č. j. 36 Co

127/2008-201
(Porušení práva na spravedlivý proces)

Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se ústavní stížností domáhají zrušení citovaného rozsudku. Tvrdí

přitom, že tímto rozhodnutím bylo zasaženo do jejich základního práva na

spravedlivý proces a do základního práva vlastnit majetek. Stěžovatelé

uplatnili před obecnými soudy pohledávku z titulu vypořádání mezi

podílovými spoluvlastníky, přičemž předmětem spoluvlastnictví byl areál

sloužící ke zpracování dřeva. Stěžovatelé se marně domáhali svého podílu

na právech vyplývajících ze spoluvlastnictví ve formě finančního

vyrovnání. Jelikož ve věci neměli úspěch a po dovolání rozhodl krajský

soud napadeným rozsudkem, zpochybňují stěžovatelé ve své ústavní

stížnosti postup odvolacího a dovolacího soudu v otázce snížení náhrady

za užívání celého areálu a argumentují závaznou judikaturou Ústavního

soudu.  

 

 

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2011 10:00 - 31. 3. 2011 11:00

Sp. zn.: Pl. ÚS 24/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zastoupená poslancem Mgr. Markem Bendou

Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané

akty: Návrh na zrušení § 97 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a návrh na zrušení vyhlášky č. 485/2005

Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a

formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání

Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Obsahem

napadaných ustanovení je uložení povinnosti fyzickým a právnickým

osobám, které zajišťují veřejnou komunikační síť nebo poskytujících

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (tedy především

telefonních operátorů a poskytovatelů internetového připojení),

uchovávat provozní a lokalizační údaje (desítky údajů) o veškeré

telefonní a faxové komunikaci, e-mailové a SMS komunikaci, návštěvách

webových stránek a využíváni některých internetových služeb získaných

při jejich zajišťování a poskytováni oprávněným orgánům a to v délce

šesti měsíců a následně tyto údaje zlikvidovat.

 

Stěžovatelé

v napadené právní úpravě spatřují porušení práva na nedotknutelnost

osoby a jejího soukromí, porušení čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny, které

stanoví: „(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do

soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o

své osobě.", porušení listovního tajemství a konečně i porušení čl. 8

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 3. 2011 13:30 - 31. 3. 2011 14:00

Sp. zn.: III. ÚS 2764/08
Soudce zpravodaj: Jan Musil

Navrhovatelé: R.M.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 2008 sp. zn. 7 To 315/2008
(obnova řízení v trestní věci, spravedlivý proces)

Místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím mělo být

porušeno jeho právo být stíhán toliko z důvodů a

způsobem, který stanoví zákon. Stěžovatel byl uznán vinným trestnými

činy útoku na veřejného činitele a výtržnictví, za což mu uložen úhrnný

trest obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin. Skutku se dopustil

tím, že v roce 2000 v Praze  fyzicky napadl strážníka Městské policie.

Stěžovatel se opakovanými návrhy domáhal obnovy řízení a podával proti

zamítavých usnesením obecných soudů stížnosti, včetně stížností

ústavních. Nyní napadené usnesení Městského soudu, týkající se v pořadí

třetího řízení o návrhu stěžovatele na obnovu řízení, přezkoumá Ústavní

 soud.