Přehled ústních jednání pro 15. týden roku 2012

06.04.2012

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

II. senát - veřejné ústní jednání
10. 4. 2012 14:00
- 10. 4. 2012 15:30
Sp. zn.: II. ÚS 1456/11
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: PRECHEZA a.s.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 11. 10. 2010 sp. zn. 40 Co 53/2007,

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.5. 2010 sp. zn. 33 Cdo 4079/2007 a

rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 6. 11. 2006 sp. zn. 7 C

58/2000
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

je přesvědčena, že rozhodnutím orgánů veřejné moci byla porušena její

ústavně zaručená základní práva, a to právo na soudní ochranu a

spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

právo zamčené čl. 4 odst. 1 Listiny, který stanoví, že povinnosti mohou

být ukládány pouze na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachovám

základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3, jež stanoví, že každý může

činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon

neukládá a právo na spravedlivé řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o

ochraně lidských práv a svobod. Stěžovatelka uzavřela kupní smlouvu a

smlouvu o věcném břemeni, kterou stěžovatelka prodala vedlejšímu

účastníkovi nemovitost. Stěžovatelka a vedlejší účastník učinili

součástí smlouvy i budoucí nejistou událost, na níž závisí trvání

smlouvy, když si ve smlouvě ujednali, že „pro případ, že katastrální

úřad zamítne návrh na vklad práva z této kupní smlouvy do katastru

nemovitostí, ujednávají si smluvní strany, že okamžikem nabytí právní

moci tohoto zamítavého rozhodnutí zaniká i platnost této kupní smlouvy a

smlouvy o zřízení věcného břemene." Katastrální úřad návrh na povolení

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle předmětné kupní

smlouvy zamítl a dle stěžovatelky tedy zanikl právní vztah založený

kupní smlouvou a zanikly tedy i závazkově právní účinky označené kupní

smlouvy. Vedlejší účastník následně soudně napadl uzavřenou smlouvu.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 4. 2012 9:00
- 11. 4. 2012 9:15
Sp. zn.: II. ÚS 2873/11
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Mgr. R. G., zastoupený JUDr. Pavlem Kortou, advokátem, se sídlem v Ostravě
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Ostravě ze dne 27. července 2011, č. j. 11 Co 209/2011-246, a usnesení

Okresního soudu v Karviné ze dne 19. dubna 2011, č. j. 16 C

313/2006-231.
(Porušení práva na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

v ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces.

Stěžovatel byl jako advokát usnesením soudu ustanoven právním zástupcem

žalobce ve sporu o zaplacení nemajetkové újmy způsobenou nezákonným

trestním stíháním vedeném proti žalovanému České republice –

Ministerstvu spravedlnosti. Stěžovatel napadá soudní rozhodnutí o odměně

advokáta. Vychází z toho, že všechny náklady byly řádně vyúčtovány, což

bylo potvrzeno i v usneseních, jimiž byla stěžovateli přiznána záloha.

Jako překvapivé hodnotí stěžovatel již rozhodnutí soudu prvního stupně,

který výši odměny nepodřadil pod § 7 advokátního tarifu, nýbrž zcela

v rozporu s dosavadní judikaturou pod § 9 odst. 4 advokátního tarifu.

Toto extrémní vybočení soudu prvního stupně sice napravil odvolací soud,

současně však zaujal dle stěžovatele zcela nepředvídatelný právní

názor, že u sporů o zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona o

odpovědnosti státu nelze vycházet při výpočtu odměny z celé žalované

částky, nýbrž jen z částky, kterou lze považovat za důvodnou z hlediska

hmotného práva.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 4. 2012 15:45
- 11. 4. 2012 16:15
Sp. zn.: I. ÚS 216/09
Soudce zpravodaj: František Duchoň
Navrhovatelé: stěžovatel M. P., zast. JUDr. Ivo Koulou, advokátem se sídlem Teplice, Masarykova 668/29
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2008, čj. 25 Cdo 1208/2006 - 72
(Náhrada škody za průtahy v řízení podle zákona č. 82/1998 Sb.)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

uvádí, že bylo rozhodnutím soudu porušeno jeho právo na soudní ochranu a

spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1, 3 Listiny základních práv a

svobod.  Rozsudkem Nejvyššího soudu bylo zamítnuto dovolání stěžovatele

proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým zmíněný odvolací

soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích. Ten zamítl

stěžovatelovu žalobu proti žalované České republice - Ministerstvu

spravedlnosti (vedlejší účastník řízení) na zaplacení náhrady škody ve

výši 232.631,30 Kč s příslušenstvím. Věcně se v daném sporu jednalo o

žalobu stěžovatele na náhradu škody, která mu měla být způsobena

nesprávným úředním postupem Okresního soudu v Teplicích ve smyslu zákona

č. 82/1998 Sb., tedy průtahy v řízení o vypořádání bezpodílového

spoluvlastnictví manželů. Ty vedly k tomu, že musel své bývalé manželce

vyplatit o tuto částku více, než kdyby byl soud rozhodl bez průtahů.

Úvahu soudů o neexistenci újmy v souvislosti s nárůstem ceny nemovitostí

v čase, současně s nárůstem částky na vyrovnání podílů, považuje za

irelevantní, neboť cena předmětných nemovitostí by rostla i v případě

neexistence uvedeného soudního řízení a průtahů s ním spojených. Bez

uvedených průtahů by však nedošlo k růstu výše náhrady na vyrovnání

podílů. Podle stěžovatele příčinná souvislost mezi průtahy a vznikem

shora popsané újmy plyne tedy nejen z časové posloupnosti, ale zejména z

té skutečnosti, že bez vzniku průtahů by mu popsaná újma nevznikla.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 4. 2012 10:00
- 12. 4. 2012 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 2954/11
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: J. K.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích sp.

zn. 7 T 114/2007 ze dne 2. 12. 2009, usnesení Krajského soudu v Českých

Budějovicích sp. zn. 23 To 102/2010 ze dne 30. 4. 2010 a usnesení

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 351/2011 ze dne 4. 5. 2011
(spravedlivý proces, rozhodování o náhradě škody v adhezním trestním řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení označených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi mělo

dojít k porušení jeho základního práva na spravedlivý proces,

garantovaného článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a mělo

být porušeno rovněž ustanovení článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod. Stěžovatel v odůvodnění ústavní

stížnosti opakuje své námitky ke skutkovým zjištěním nalézacího soudu,

které uplatnil již v rámci opravných prostředků v trestním řízení.

Stěžovatel byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle §

221 odst. 1, odst. 3 tehdy platného zákona č. 140/1961 Sb., trestního

zákona. Stěžovatel měl srazit poškozeného ze schodů a ten na následné

zdravotní komplikace zemřel. Za tento trestný čin byl stěžovatel

odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky, jehož výkon byl podmíněně

odložen na pětiletou zkušební dobu, a k povinnosti zaplatit náhradu

škody rodině poškozeného. Stěžovatel popírá, že by se s poškozeným

fyzicky střetl – došlo prý jen ke slovní výměně názorů. Poukazuje na

skutečnost, že v trestním řízení nebyl zjištěn žádný přímý svědek

události. Poškozený nebyl k průběhu události policií nikdy vyslechnut,

ačkoli mezi incidentem a úmrtím poškozeného uplynuly dva měsíce. Obecné

soudy svá skutková zjištění opírají toliko o nepřímé důkazy – výpovědi

svědků, jimž měl poškozený sdělit, že jej stěžovatel shodil ze schodů.

Obecné soudy dle názoru stěžovatele dostatečně nepřihlédly k tomu, že

sdělené skutečnosti byly svědky emotivně interpretovány. Tvrzení svědků

jsou dle názoru stěžovatele v rozporu se závěry znaleckého posudku

z oboru soudního lékařství.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 4. 2012 11:45
- 12. 4. 2012 12:15
Sp. zn.: II. ÚS 1911/11
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Energy Concept CZ, s. r. o. Klimentská 1216/46, Praha
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v

Praze čj 13 Cm 375/2010-29, ze dne 24. ledna 2011 a usnesení Vrchního

soudu v Praze čj. 8 Cmo 100/2011-39, ze dne 12. dubna 2011
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se domáhají zrušení označených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním,

že jimi bylo zasaženo do jejich práva na soudní ochranu, zakotveného

v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Městský soud v Praze na návrh

žalobce Raiffeisenbank, a. s., vydal směnečný platební rozkaz, jímž

uložil stěžovatelům zaplacení finanční částky žalobci. Proti tomuto

směnečnému platebnímu rozkazu podali oba stěžovatelé prostřednictvím

svého právního zástupce námitky, které byly soudu zaslány elektronicky, a

to pomocí formuláře elektronické podatelny dostupné na internetových

stránkách www.justice.cz . Městský

soud v Praze námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu odmítl s tím,

že podání stěžovatelů neobsahovala žádné výhrady jak proti směnce, tak

proti existenci směnečného závazku, stěžovatelé v nich nijak

nezpochybňovali svůj dluh vůči žalobci či platnost směnky. Stěžovatelé

trvají na tom, že podali proti směnečnému platebnímu rozkazu řádně

odůvodněné námitky, které však chybou v systému e-podatelny byly soudu

doručeny neúplné. Uvedené přitom nemělo být přičítáno k tíži

stěžovatelů, neboť chyba zřejmě nespočívala na jejich straně.

K prokázání svého tvrzení stěžovatelé k odvolání připojili náhledy

podání, vygenerované v systému e-podatelny.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 4. 2012 15:00
- 12. 4. 2012 15:30
Sp. zn.: II. ÚS 2979/10
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: LEGIOS, a.s. se sídlem v Praze 4, Doudlebská 1699/5
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti příkazům k prohlídce jiných

prostor a pozemků Okresního soudu v Lounech č. j. 0 Nt 1006/2010-5 ze

dne 11. října 2010 a č. j. 0 Nt 1007/2010-5 ze dne 11. října 2010 a

proti zásahům Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a

finanční kriminality SKPV, expozitura Ústí nad Labem,
(prohlídka jiných prostor a pozemků)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení uvedených příkazy k prohlídce jiných prostor a

pozemků a zakázal policejnímu orgánu pokračovat v porušování jejích

ústavně zaručených práv a přikázal mu obnovit stav před porušením.

Stěžovatelka poukazuje na to, že příkazy k prohlídce byly vydány ve fázi

prověřování, tj. před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby jako

obviněné, a odvolává se na judikaturu Ústavního soudu, v níž se

konstatuje, že se soud musí důsledně zabývat splněním podmínek

neodkladnosti, resp. neopakovatelnosti úkonu a úvahy k vydání příkazu

musí náležitě promítnout do odůvodnění rozhodnutí. Předmětné příkazy

podle stěžovatelky neobsahují žádné odůvodnění neodkladnosti či

neopakovatelnosti nařízených prohlídek, dokonce ani obecný odkaz na

příslušná ustanovení trestního řádu, a trpí tak závažnou vadou, která se

dotýká jejích ústavně zaručených práv, a to čl. II odst. 2 Listiny

základních práv a svobod, či čl. XI odst. 1 a 4 Listiny, čl. 1

Dodatkového protokolu k Úmluvě. Příkazy podle ní rovněž neuvádějí žádné

konkrétní podezření na trestnou činnost, která je vyšetřována,

nespecifikují, k jakému období se má tato trestná činnost vztahovat.

Odůvodnění příkazů je velmi obecné a nevyplývá z nich potřeba zajistit

dokumenty potřebné pro trestní řízení právě prohlídkou jiných prostor,

když není zřejmé, proč nelze použít jiných způsobů dle trestního řádu

pro opatření věcí důležitých pro trestní řízení.