Přehled ústních jednání pro 16. týden 2010

16.04.2010

V tomto týdnu se koná 9 jednání.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 4. 2010 13:30
- 19. 4. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 1990/08
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: JUDr. Jaroslav Svědík,zast.JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2008 č. j.

21 Cdo 2548/2007–224, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 11.

2006 č. j. 22 Co 297/2006–198
(svoboda projevu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

podal ústavní stížnost, protože se postupem obecných soudů cítí zkrácen

na svých základních právech, konkrétně bylo podle něj porušeno právo na

spravedlivý proces a právo svobody projevu. Stěžovatel podal žalobu

proti okamžitému zrušení jeho pracovního poměru u Zdravotní pojišťovny

Ministerstva vnitra ČR. Důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru

dle obecných soudů bylo vystoupení stěžovatele na poradě právníků

uvedené zdravotní pojišťovny, kde v rámci svého diskusního vystoupení

stěžovatel uvedl, že dle jeho názoru dochází k mrhání prostředky

neúčelnými investicemi a vyslovil podezření, že se nesprávné nakládání s

finančními prostředky týkalo i fondů zdravotního pojištění.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 4. 2010 14:00
- 19. 4. 2010 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 22/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Hana Rožková, zast.JUDr. Jiřím Baudysem, advokátem, se sídlem Smetanova 17, 602 00 Brno
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2009 č. j. 3 To 105/2009-1861
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

byla pravomocně odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody za

spáchání trestného činu podvodu se škodou přesahující deset milionů

korun a požádala o zproštění povinnosti hradit náklady své obhajoby ve

výši 421.396,70Kč s tím, že je zcela nemajetnou poživatelkou plného

invalidního důchodu. Tato žádost jí byla usnesení Krajského soudu v Brně

zamítnuta s odůvodněním, že nedoložila svoji chudobu. Proti tomuto

rozhodnutí podala stížnost, ve které jí tvrzené skutečnosti doložila dle

svých možností. Dle názoru stěžovatelky je soudům ze spisového

materiálu známo, že je nemá žádný majetek, nýbrž jen dluhy z trestné

činnosti ve výši přesahující deset. Vrchní soud v Olomouci přesto zamítl

stěžovatelčinu žádost jako nedůvodnou, protože nedoložila svoji

nemajetnost stran nemovitostí a cenných papírů. Tímto rozhodnutím byla

dle svého názoru stěžovatelka poškozena, neboť v ČR podle ní není orgán,

který by vystavoval potvrzení o chudobě a katastrální úřad nepotvrzuje

nevlastnictí nemovitostí. Výše uvedeným postupem bylo podle názoru

stěžovatelky porušeno její právo na spravedlivý proces, neboť

stěžovatelce nebyla poskytnuta bezplatná obhajoba.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 4. 2010 14:30
- 19. 4. 2010 15:00
Sp. zn.: II. ÚS 414/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: Ing. Jaroslava Bezpalcová, zastoupená Mgr. Janem Úlehlou,

advokátem se sídlem Krajinská 5, 370 01 České Budějovice
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 11. 2009 č. j. 6 Co 2986/2009 169
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Ústavní

stížností se stěžovatelka domáhala zrušení výše uvedeného rozhodnutí,

neboť má za to, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo

na spravedlivý proces garantované v čl. 36 odst. 1 Listiny základních

práv a  svobod. K porušení ústavně zaručených práv stěžovatelky došlo

podle jejího názoru jednak skutečností, že jí soudem I. stupně ani

soudem odvolacím nebylo před vydáním napadeného rozhodnutí doručeno, a

ani zasláno odvolání žalovaného, bývalého manžela, takže neměla možnost

se k podanému odvolání vyjádřit a uvádět skutečnosti a důkazy ve svůj

prospěch. Za protiústavní stěžovatelka považuje také samotné právní

posouzení náhrady nákladů řízení, jak je provedl odvolací soud, neboť

jeho závěry jsou podle názoru stěžovatelky v příkrém rozporu s obsahem

provedených důkazů.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 4. 2010 13:00
- 20. 4. 2010 13:30
Sp. zn.: II. ÚS 3015/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: T-Mobile Czech Republic, a.s.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: proti části výroku I. a proti výroku II. usnesení

Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2009, č. j. 1 Co 331/2009-70,
návrh na úhradu nákladů řízení před Ústavním soudem,
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Podle

názoru stěžovatelky bylo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ve výrokové

části o nákladech shora uvedeného soudního řízení, jehož byla

stěžovatelka účastníkem, porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý

proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Soud rozhodl

o nepřiznání náhrady náklady řízení stěžovatelce, navzdory skutečnosti,

jak uvádí stěžovatelka, že právě žalobce byl tím, kdo zahájil občanské

soudní řízení proti stěžovatelce, přičemž nezaplacením soudního poplatku

výlučně žalobce sám zavinil, že byl ve věci procesně neúspěšný.

Argumentace Vrchního soudu v Praze podporující rozhodnutí soudu je dle

názoru stěžovatelky nepřípadná, nepřípustná a z hlediska ústavního

principu rovnosti před zákonem a z hlediska principů spravedlivého

procesu neakceptovatelná.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 4. 2010 13:15
- 20. 4. 2010 13:45
Sp. zn.: III. ÚS 1275/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: T-Mobile Czech Republic a. s.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. listopadu 2008 č. j. 10 Co 858/2008-30
(náhrada nákladů exekuce v případě zastavení exekučního řízení pro nemajetnost povinného)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

ve své ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces

zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva

vlastnit majetek. Krajský soud v Ostravě potvrdil svým usnesením, že

stěžovatelka je povinna zaplatit náklady soudnímu exekutorovi, i když

bylo rozhodnuto o zastavení exekuce. K zastavení exekuce z důvodu

nemajetnosti žalovaného došlo již za účinnosti nové právní úpravy, a

tudíž je podle Krajského soudu v Ostravě takový postup správný.

Stěžovatelka naopak spatřuje v rozhodnutí soudu nepřípustnou

retroaktivitu, neboť k nařízení exekuce došlo v době účinnosti předchozí

právní úpravy.

 


II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 4. 2010 13:30
- 20. 4. 2010 14:00
Sp. zn.: II. ÚS 2623/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: Jan Linhart
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2009 č. j. 29 Co 155/2009-103
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

navrhuje zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, protože je

přesvědčen, že jím bylo porušeno stěžovatelovo právo na výživné podle

zákona o rodině a základní právo na svobodnou volbu povolání dle čl. 26

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, stejně jako právo na

spravedlivý proces. Stěžovatel dokončil studium na střední škole s

maturitou a rozhodl se pokračovat ve studiu na škole stejného stupně,

která podle výroku Městského soudu v Praze jeho dosažené vzdělání nijak

nerozvíjí. Podle soudu stěžovatel maturitou ukončil přípravu na budoucí

povolání. Stěžovatel se ale rozhodl, že se chce celoživotně věnovat

hudbě a byl přijat na konzervatoř. Otec odmítl dále platit výživné a

rozhodnutím Městského soudu v Praze byl této povinnosti zproštěn.

 

 

II. senát - veřejné ústní jednání
20. 4. 2010 14:00
- 20. 4. 2010 17:00
Sp. zn.: II. ÚS 2087/08
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: OREL, jednota Opava, se sídlem Kolářská 4, 746 01 Opava,

zastoupený JUDr. Jiřím Mlčochem, advokátem, se sídlem Nádražní 1325/18,

Ostrava
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení

Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2007 sp. zn. 8 Co 236/2007,

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2008 sp. zn. 21 Cdo 2517/2007,

rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2006 sp. zn. 8 Co

302/2006 a rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 1. 4. 2005 sp. zn. 7 C

262/2002
(spravedlivý proces v souvislosti s nedobrovolnou veřejnou dražbou)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se svými ústavními stížnostmi (spojenými pod sp. zn. II. ÚS 2087/08)

domáhá zrušení shora uvedených rozsudků obecných soudů. Stěžovatel se

domnívá, že obecné soudy svým postupem porušily jeho základní práva,

když zamítly stěžovatelovu žalobu na určení neplatnosti dražby, aniž by

stěžovatele řádně poučily. Stěžovatel dále uvádí, že v otázce pasivní

legitimace v řízení o určení neplatnosti dražby zpočátku neměly jasno

ani obecné soudy a v případě mlčení zákona o pasivní legitimaci

v řízeních o neplatnosti dražby bylo posouzení této otázky na obecných

soudech. Stěžovatel je toho názoru, že v jeho případě byly dány důvody

hodné zřetele, díky nimž měly obecné soudy stěžovatele poučit o

nedostatku jeho žaloby na neplatnost nedobrovolné dražby. Absencí

poučení pak bylo, jak se domnívá stěžovatel, zasaženo do jeho práva na

spravedlivý proces.   

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 4. 2010 15:30
- 20. 4. 2010 16:00
Sp. zn.: IV.ÚS 3158/09
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Servisní služby, s.r.o., IČ: 271 69 341, se sídlem Praha

5, Kartouzská 200/4, právně zastoupené JUDr. Šárkou Toulovou, advokátkou

se sídlem advokátní kanceláře Praha 5, Janáčkovo nábřeží 57
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 30. července 2009 č.j. 22

Co 264/2009-33
právo na spravedlivý proces dle článku 36 Listiny základních práv a svobod
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatelka

se domáhá zrušení usnesení soudu, kterým bylo podle jejího názoru

porušeno základní právo na právní jistotu zaručené ústavním pořádkem a

ve své ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces

zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka se domnívá, že jí soud neměl ukládat jakoukoliv povinnost

k úhradě nákladů exekučního řízení, protože vycházela a jednala v

souladu s tehdy platnou právní úpravou. Právní úprava v době podání

návrhu na exekuci (do 31.12.2007), a ustálená judikovaná právní praxe

stanovila, že veškeré náklady exekučního řízení měl povinnost hradit

exekutorovi povinný. Soud ve výroku o nákladech exekuce odůvodnil svoje

rozhodnutí zněním exekučního řádu novelizovaného od 1. ledna 2008, podle

něhož v případě nemajetnosti povinného hradí paušálně určené či účelně

vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pochybení Krajského soudu

v Hradci Králové spatřuje stěžovatel v nepřípustné retroaktivní aplikaci

zákona, neboť  v daném případě bylo exekuční řízení zahájeno v roce

2006, tj. za účinnosti původní právní úpravy týkající se úhrady nákladů

exekučního řízení.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 4. 2010 13:30
- 21. 4. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 3383/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: MJM Litovel, a. s., IČ: 45193592, se sídlem Cholinská 1048/19, 748 01 Litovel
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 14. 10. 2009, č. j. 40 Co

732/2009-32
(exekuční věc)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

podala v roli žalobce Okresnímu soudu v Olomouci návrh na exekuci za

pohledávku dlužníka a soud tento návrh potvrdil. Současně soud označil

soudního exekutora k pověření provedení exekuce. Následně pověřený

soudní exekutor navrhl zastavení exekuce pro nemajetnost povinného,

čemuž Okresní soud v Olomouci vyhověl a usnesením exekuci zastavil a

stěžovateli uložil povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady

exekuce ve výši 4.165,-Kč. Stěžovatel se odvolal ke Krajskému soudu

v Ostravě-pobočka v Olomouci a ten jeho argumentaci obsaženou v odvolání

nepřijal. Stěžovatel je přesvědčen, že uvedeným postupem bylo porušeno

jeho základní právo zaručené ústavním pořádkem, konkrétně právo

garantované či. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tj. právo

na spravedlivý proces.