Přehled ústních jednání pro 22. týden roku 2010

28.05.2010

V tomto týdnu se koná 6 jednání.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 5. 2010 13:30
- 31. 5. 2010 14:00
Sp. zn.: II. ÚS 862/10
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: Jan Emler,zast.JUDr. Václavem Vlkem, advokátem, se sídlem Sokolovská 22, Praha 8
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2009 č. j. 58 Co 407/2009-60
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení uvedeného rozhodnutí Městského soudu v Praze a je

toho názoru, že napadeným rozhodnutím byla flagrantně porušena zásada

rovnosti účastníků a bylo dotčeno jeho oprávnění domáhat se zákonným

postupem náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem orgánů

státu. Stěžovatel uvedl, že v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 7

vystupoval spolu se svou sestrou jako žalovaný, když společně činili

veškeré procesní úkony a k vzniklým průtahům v tomto řízení nikterak

nepřispěli. Jejich právní postavení tak ve vztahu ke způsobené újmě musí

být stejné a stejná musí být rovněž jejich možnost domáhat se náhrady

takto způsobené nemajetkové újmy. Navzdory tomu však bylo rozhodnutí

stejného soudu ve zcela shodné věci diametrálně odlišné s prostým

odůvodněním, že senát odvolacího soudu ve věci stěžovatele závěry jiného

senátu téhož soudu ve věci jeho sestry nesdílí, přičemž tyto senáty se

v odůvodnění rozhodnutí neshodly ohledně posouzení žádné z dílčích

otázek podstatných pro posouzení věci. Dle stěžovatele je tak stav, kdy

zcela totožnou kauzu lišící se pouze totožností žalobce, posuzují dva

senáty téhož soudu zcela odlišně, v rozporu se zásadou rovnosti

účastníků a rovněž v rozporu s požadavkem na předvídatelnost rozhodnutí

soudu alespoň v obecné rovině, obzvláště pak v situaci, kdy rozhoduje

soud odvolací, jehož úkolem je mimo jiné i sjednocování judikatury soudů

nalézacích. 

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 6. 2010 9:00
- 2. 6. 2010 9:30
Sp. zn.: II. ÚS 580/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Ing. Radek Koudela
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. ledna 2010 č. j. 24 Co 568/2009-103
(rovnost účastníků řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Navrhovatel

se ústavní stížností domáhá zrušeni usnesení Krajského soudu v Praze,

neboť má za to, že daným rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně dané

právo na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských

práv a základních svobod, právo na soudní ochranu podle článku 90 Ústavy

a článku 36 a 38 Listiny základních práv a svobod, stejně jako ústavně

chráněný princip rovnosti účastníků řízení ve smyslu čl. 37 odst. 3

Listiny. Navrhovatel spatřuje porušeni práv zejména v tom, že Krajský

soud v Praze vydal citované usnesení, aniž by navrhovatele informoval o

probíhajícím o odvolacím řízení a neposkytl mu možnost se k podanému

odvolání vyjádřit. Navrhovateli ani jeho právní zástupkyni nebylo před

rozhodnutím Krajského soudu v Praze zasláno odvolání vedlejší účastnice

(žalobkyně) k vyjádření. Tím, že soud prvního stupně nedoručil odvolání

vedlejšího účastníka navrhovateli, odňal mu podle jeho názoru možnost

seznámit se s obsahem podaného odvolání a neumožnil mu se k němu

vyjádřit, případně realizovat jeho další procesní práva. Toto pochybení

nenapravil podle navrhovatele ani soud druhého stupně, který v odvoláni

směřujícím do výroku o nákladech řízení, rozhodl v neveřejném zasedání

jen na základě podaného odvolání a navíc změnil rozhodnutí soudu prvního

stupně.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 6. 2010 9:30
- 2. 6. 2010 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 846/10
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Cao Duy Nhat
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v

Havlíčkově Brodě č. j. 0 Nt 415/2010-25 ze dne 15. března 2010
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

je stíhán policejním orgánem pro podezření ze spáchání trestného činu

nedovolené výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle

ve stadiu přípravy ve formě. Na základě usnesení Obvodního soudu pro

Prahu 4 byl stěžovatel vzat do vazby. Podle stěžovatele mu byla upřena

základní institucionální záruka spravedlnosti řízení v němž je

přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby tím, že soudkyně Okresního

soudu v Havlíčkově Brodě před vydáním rozhodnutí o stížnosti proti

rozhodnutí státního zástupce Okresního státního zastupitelství v

Havlíčkově Brodě ponechala stěžovatelovo slyšení stranou a jeho

výslechem nedoplnila před vydáním rozhodnutí zjištění skutkového stavu.

Tímto postupem porušila dle přesvědčení stěžovatele jeho ústavně

zaručené právo stanovené čl. 5 odst. 4 Úmluvy. Stěžovatel navrhuje, aby

Ústavní soud zrušil uvedené soudní rozhodnutí, neboť, jak uvádí, právo

být slyšen patří mezi základní procesní garance aplikované v případech

omezení svobody, a je třeba na něj v řízení o přezkoumávání důvodnosti

dalšího trvání omezení osobní svobody vztáhnout stejné požadavky, jako

jsou požadavky kladené na prvotní rozhodování o zbavení osobní svobody

vazbou.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 6. 2010 13:15
- 2. 6. 2010 13:30
Sp. zn.: I. ÚS 1885/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Mgr. Frantiešk Korbel, Ph.D.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 8 As 50/2008
(poskytnutí nepravomocného rozsudku)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku

Nejvyššího správního soudu, a to pro porušení svého základního práva na

informace dle čl. 17 Listiny základních práva a svobod. Spolu

s předmětnou ústavní stížností podal stěžovatel také návrh na zrušení

části ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně slova „pravomocných“. O

tomto návrhu rozhodl Ústavní soud v plénu pod spis. zn. Pl. ÚS 2/10 a vyhlášením nálezu dne 30.3.2010 z uvedeného ustanovení slovo „pravomocných“ vypadlo (viz tisková zpráva zde ).

Jádrem ústavní stížnosti je otázka výkladu ustanovení uvedené části

informačního zákona, podle kterého odmítlo ministerstvo financí

poskytnout stěžovateli kopie rozsudků s poukazem na jejich nepravomocný

charakter. Stěžovatel se domnívá, že rozsudky jako výsledky rozhodovací

činnosti soudů jsou veřejné.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 6. 2010 13:30
- 2. 6. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 2864/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Ladislav Harabiš
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č.

j. 21 Cdo 4043/2008-698 ze dne 19. září 2009, proti rozsudku Krajského

soudu v Ostravě č. j. 16 Co 72/2008-672 ze dne 28. května 2008 a proti

rozsudku Okresního soudu ve Frýdku–Místku č. j. 17 C 14/97-652 ze dne

12. prosince 2007
(nemoc z povolání)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Jádrem

ústavní stížnosti je nesouhlas stěžovatele se závěry obecných soudů,

které podle jeho názoru nevyřešily zásadní rozdíly v závěrech znaleckých

posudků, nevyslechly znalce, popř. nedaly zpracovat další znalecký

posudek od znalců – specialistů na onemocnění nemocí z povolání, aby se

dospělo k objektivnímu posouzení příčin trvalé nezpůsobilosti

stěžovatele k výkonu práce horníka. Stěžovatel požadoval v soudních

přích rovněž finanční částku jako náhradu škody.Obecné soudy

nepostupovaly podle představ stěžovatele a rozhodly v jeho neprospěch,

aniž k tomu byl podle stěžovatele objektivně stanoven důvod. Tím měly

stěžovateli odepřít jeho právo na přiměřené zabezpečení při trvalé

nezpůsobilosti k práci a na spravedlivý proces. Z uvedeného důvodu se

stěžovatel domáhá zrušení všech napadených rozhodnutí.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
3. 6. 2010 10:00
- 3. 6. 2010 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 649/10
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Servisní služby s. r. o., se sídlem Kartouzská 200/4, Praha 5
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2009 č. j. 18 Co 499/2009-23

(úhrada nákladů exekuce při zastavení exekučního řízení pro nedostatek

majetku povinného; závaznost rozhodnutí Ústavního soudu podle článku 89

odst. 2 Ústavy)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Navrhovatelka

se domáhá zrušení usnesení soudu, kterým bylo podle jejího názoru

porušeno základní právo na právní jistotu zaručené ústavním pořádkem a

ve své ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces

zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatelka se domnívá, že jí soud neměl ukládat jakoukoliv povinnost

k úhradě nákladů exekučního řízení, protože vycházela a jednala v

souladu s tehdy platnou právní úpravou. Právní úprava v době podání

návrhu na exekuci (do 31.12.2007), a ustálená judikovaná právní praxe

stanovila, že veškeré náklady exekučního řízení měl povinnost hradit

exekutorovi povinný. Soud ve výroku o nákladech exekuce odůvodnil svoje

rozhodnutí zněním exekučního řádu novelizovaného od 1. ledna 2008, podle

něhož v případě nemajetnosti povinného hradí paušálně určené či účelně

vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pochybení Krajského soudu

v Hradci Králové spatřuje stěžovatel v nepřípustné retroaktivní aplikaci

zákona, neboť v daném případě bylo exekuční řízení zahájeno v roce

2006, tj. za účinnosti původní právní úpravy týkající se úhrady nákladů

exekučního řízení.