Přehled ústních jednání pro 23. týden roku 2010

04.06.2010

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
7. 6. 2010 9:30
- 7. 6. 2010 10:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2992/08
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Roman Havelka, zastoupený JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou - Matyášovou, se sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46A
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25.6.2003 č.j. 181448/2003-6371)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se ve své ústavní stížnosti domáhá zrušení pravomocného rozhodnuti

Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), neboť má za to, že ustanovením

opatrovníka – pracovníka ČTÚ – a provedením řízení pouze v zastoupení

opatrovníkem byla porušena jeho základní práva. Podle stěžovatele bylo

postupem úřadu porušeno právo domoci se stanoveným postupem svého práva u

nezávislého a nestranného rozhodovacího orgánu dle čl. 36 odst. 1

Listiny základních práv a svobod. Rovněž je přesvědčen, že byl porušen

čl. 38 odst. 2 Listiny, tedy právo na projednání věci rozhodovacím

orgánem v jeho přítomnosti a právo na vyjádřeni se ke všem prováděným

důkazům. Na základě napadeného rozhodnutí bylo již proti stěžovateli

zahájeno exekuční řízení k uspokojení pohledávky, čímž mu hrozí

postižení majetku, a proto zároveň žádá o odklad vykonatelnosti

napadeného rozhodnutí.

 

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 6. 2010 8:30
- 8. 6. 2010 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3299//09
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Ing. Ivan Hrubý a Mgr. Jaroslava Hrubá
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Návrh na zrušení usnesení Městského soudu v Praze sp.zn. 18 Co 422/2009 ze dne 5. 10. 2009.
(náklady za správu domu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelé

požadují zrušení usnesení Městského soudu v Praze, protože jsou

přesvědčeni, že uvedeným výrokem došlo k výraznému zásahu do práva na

spravedlivý proces. Stěžovatelé byli zažalování správcem domu za to, že

nechtějí poukazovat platby za správu domu, protože se domnívali, že byly

chybně vypočteny. To se podle nich ukázalo pravdivým, neboť je  před

vypracováním znaleckého posudku neznali. Stěžovatelé se ztotožňují s

názorem soudu prvního stupně, že jejich platební povinnost byla určena

teprve znaleckým posudkem a teprve ze znaleckého posudku stěžovatelé

seznali výši svých platebních povinností vůči žalobci. Z tohoto důvodu

se ohrazují proti skutečnosti, že se jim nedostalo náhrady nákladů

řízení. Stěžovatelé považují za nespravedlivé, aby se podíleli na úhradě

nákladů státu spočívajících ve znaleckých úkonech, kterými byla

nahrazena povinnost žalobců provést řádné vyúčtování. Dále brojí

stěžovatelé také proti výroku o náhradě nákladů odvolacího řízení,

protože úspěch žalobců považují za důsledek protiústavního postupu

odvolacího soudu a domáhají se jeho nápravy.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 6. 2010 14:00
- 8. 6. 2010 14:30
Sp. zn.: II. ÚS 31/10
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Roman Bucha
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2009 sp. zn. 20 Co 336/2009
(náklady řízení, ochrana vlastnického práva)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domnívá, že rozsudkem Krajského soudu v Praze došlo k porušení jeho

ústavně zaručených práv uvedených v čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a

3 Listiny základních práv a svobod, stejně jako čl. 96 odst. 1 Ústavy a

čl. 4 odst. 1 a 3 a čl. 36 odst. 1 Listiny. Podle názoru stěžovatele mu

byla způsobena újma na jeho právech chybným právním a skutkovým

posouzením soudně projednávané kauzy u odvolacího soudu. Ve sporu o

výživné na bývalou manželku došlo podle stěžovatele k chybné aplikaci

zákonného předpisu, a proto požaduje zrušení uvedeného rozhodnutí.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
8. 6. 2010 15:30
- 8. 6. 2010 16:00
Sp. zn.: IV.ÚS 377/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Česká advokátní komora, se sídlem v Praze 1, Národní

třída 16, zastoupená JUDr. Ladislavem Krymem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Praze 1, Národní třída 43
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti usnesení Městského

soudu v Praze č. j. 20 Co 482/2009-72 ze dne 24. listopadu 2009
právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst.1 Listiny
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

žádá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, kterým podle ní bylo

porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivé projednání její

záležitosti nestranným a nezávislým soudem, zaručené podle č. 36 Listiny

základních práv a svobod a podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod. Touto ústavní stížností napadeným

rozhodnutím odvolacího soudu, kterým bylo změněno usneseni soudu prvního

stupně, byly podle stěžovatelky porušeny procesní normy českého

právního řádu v neprospěch stěžovatelky, a tak bylo zasaženo do jejích

práv a svobod zaručených Ústavou a mezinárodní smlouvou, kterou je Česká

republika vázána. K zásahu do práv stěžovatelky došlo podle ní

především tím, že odvolací soud stěžovatelku neseznámil s opačným

hodnocením věci po stránce skutkové i právní a pokud se k takovému

postupu rozhodl, nenařídil ve věci jednání, při němž by se stěžovatelka

mohla vyjádřit k úvahám soudu, případně navrhnout další důkazy. Navíc

odůvodnění usnesení neodpovídá podle stěžovatelky požadavkům zákona,

když jsou zde uváděny úvahy soudu o možném jednání zástupce

stěžovatelky, ačkoli zároveň není uvedeno, z čeho při takových úvahách

soud vycházel nebo čím se řídil. Předmětem sporu byla skutečnost, že

právní zástupce stěžovatelky zmeškal jednání soudu nařízené k projednání

věci podle ní z omluvitelných důvodů a svou nepřítomnost dodatečně

omluvil a navrhl zrušení rozsudku. Bylo mu vyhověno, ale po odvolání

rozhodl odvolací soud jinak.