Přehled ústních jednání pro 25. týden roku 2011

17.06.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
20. 6. 2011 14:00
- 20. 6. 2011 14:30
Sp. zn.: IV. ÚS 3719/10
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: J. N.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 10. 2010 čj. 32 Co 296/2010-49
(odškodnění za náklady obhajoby při zproštění z obžaloby)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatel

je přesvědčen, že obecný soud porušil základní právo na spravedlivý

proces a základní právo na náhradu škody způsobené nezákonným

rozhodnutím státu. V roce 2008 rozhodl policejní orgán o zahájení

trestního stíhání obviněného (stěžovatele), kterého následně nalézací

soud uznal vinným trestným činem pohlavního zneužívání dle ust. § 242

odst. 1, 2 tr. zákona a odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání dvou

let s podmíněným odložením výkonu trestu na zkušební dobu 2 let.

Odvolací soud k odvolání obviněného rozhodnutí nalézacího soudu zrušil a

věc vrátil nalézacímu soudu, který jej následně zprostil obžaloby z

důvodu dle § 226 písm. a) tr. řádu, protože nebylo prokázáno, že se stal

skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán. Zásah do základních práv

spatřuje stěžovatel v tom, že odvolací soud se podle něj nezabýval

individuálními okolnostmi případu a trváním na formálním podání

opravného prostředku stěžovatelem do usnesení o zahájení trestního

stíhání interpretoval podústavní právo v rozporu s principy

spravedlnosti. Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí

Krajského soudu v Praze vydaným v řízení o zaplacení částky 43.581 Kč

s příslušenstvím jako odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

see  

 

here I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
22. 6. 2011 8:30
- 22. 6. 2011 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 3/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: P. P.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2010 sp. zn. 62 Co 462/2010
(právo na soudní ochranu a spravedlivý proces - náklady exekutora)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatel

navrhuje zrušení označeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byl

změněn výrok usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického,

Ph.D., tak, že stěžovatel je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi

náklady exekuce ve výši 7 800,- Kč, přičemž výrok III. napadeného

usnesení soudního exekutora byl potvrzen. Stěžovatel tvrdí, že postupem

obecného soudu bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu a spravedlivý

proces, garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

(dále jen „Listina“), a princip rovnosti účastníků, garantovaný čl. 37

odst. 3 Listiny, neboť o odvolání podaném protistranou nebyl informován,

nebyl mu doručen stejnopis a neměl možnost se k odvolání vyjádřit.

Přitom však na základě odvolání protistrany Městský soud v Praze změnil

usnesení soudního exekutora a uložil stěžovateli povinnost k úhradě

nákladů exekuce.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
24. 6. 2011 9:00
- 24. 6. 2011 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 3379/10
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: JG INVEST s. r. o., IČ 26960958, se sídlem v Troubsku, Jihlavská 396/46a
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2010 č. j. 16 C 91/2010-43
(zamítnutí žaloby)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

se domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Brně, protože jím byla

podle přesvědčení stěžovatelky porušena její práva zakotvená v čl. 1

odst. 1, čl. 90 a čl. 96 Ústavy, a v čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a

čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka podala

žalobu pro částku 1.000 Kč z titulu neuhrazeného jízdného a přirážky

k jízdnému. Žalovaná podala odpor s tvrzením, že částku již uhradila. Na

základě kopie složenky o úhradě pohledávky soud rozhodl, že své

pohledávky uhradila. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že městský

soud rozhodl zcela nepředvídatelně a byla tak až v době vyhlášení

rozsudku postavena před situaci, kdy již nebylo možné nabídnout soudu

další důkazy. Soud jí neposkytl procesní příležitost seznámit se

s tvrzením žalované, tedy s podaným odporem a tvrzením o úhradě dluhu,

ani vyjádřit se k žalovanou předloženému důkazu (složence); soud si

vůbec nezajistil stanovisko stěžovatelky k tvrzení a důkazu žalované a

porušil tak princip rovnosti účastníků řízení.