Přehled ústních jednání pro 27. týden roku 2013

28.06.2013

follow link II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.07.2013 13:30 do: 02.07.2013 14:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151
sp. zn: II. ÚS 803/13
soudce zpravodaj: JUDr. Dagmar Lastovecká
navrhovatelé: Anna Mjartanová
návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2012 č. j. 39 Co 456/2012-44
stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces

enter Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedeného usnesení Městského soudu v Praze a je přesvědčena, že jím byl porušen čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 a čl. 10 Ústavy ČR a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně  lidských  práv a základních svobod. Usnesením Městského soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5, jímž byla nařízena exekuce k vymožení pohledávky vedlejšího účastníka řízení ve výši 808,- Kč a nákladů řízení nalézacího. Exekučním titulem směřujícím proti stěžovatelce má být rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5. Stěžovatelka namítá, že o existenci v minulosti proběhlého řízení a existenci exekučního titulu se bez svého zavinění dozvěděla až z usnesení exekučního soudu o nařízení exekuce. V době, kdy mělo dojít k doručování žaloby, žila trvale mimo území České republiky, a to konkrétně v Neapoli v Italské republice a uvedené písemnosti jí nikdy nebyly doručeny. Opatrovník nebyl stěžovatelce nalézacím soudem nikdy ustanoven.

see Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.07.2013 14:00 do: 02.07.2013 16:00
místnost: sněmovna
sp. zn: Pl. ÚS 36/11
soudce zpravodaj: JUDr. Jiří Nykodým
navrhovatelé: Mgr. Bohuslav Sobotka - poslanec Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
návrh na přezkoumávané akty:  Návrh skupiny 51 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jejichž jménem jedná poslanec Mgr. Bohuslav Sobotka, na zrušení ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13 odst. 3 až 8, § 16a odst. 1 písm. f), odst. 9 až 11, § 17 odst. 4 ve slovech „a s označením variant zdravotní péče podle § 13“, § 32 odst. 5 a § 44 odst. 5 a odst. 6 ve slovech „uložená podle odstavců 1 až 5“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb., doplněném o alternativní návrh na zrušení ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 odst. 1 písm. n), § 13 odst. 3 až 8, § 16a odst. 1 písm. f), odst. 9 až 11, § 17 odst. 4 ve slovech „a s označením variant zdravotní péče podle § 13“, § 32 odst. 5 a § 44 odst. 2 a odst. 3 ve slovech „uložená podle odstavců 1 a 2“ zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR jako účastníků řízení
stručná charakteristika: standardy a nadstandardy

Návrh skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo upraveno rozlišení zdravotní péče na tzv. zdravotnické standardy a nadstandardy. Navrhovatelé napadají také zvýšení poplatku za lůžkovou péči na 100 Kč za každý den hospitalizace a rozporují rovněž pravomoc zdravotních pojišťoven ukládat a vybírat pokuty zdravotnickým zařízením. Podle navrhovatelů jsou některá ustanovení zákona v rozporu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod.

go to site III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.07.2013 09:30 do: 03.07.2013 10:00
místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152
sp. zn: III. ÚS 1059/12
typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti
soudce zpravodaj: JUDr. Vladimír Kůrka
navrhovatelé: Interchalet, s. r. o., Veselí nad Lužnicí
návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 7. 2008 č. j. 9 Cmo 119/2008-70
stručná charakteristika: podmínky obnovy řízení z ústavněprávního hlediska

Stěžovatelka napadá uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť jím mělo dojít k porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem zamítl návrh na povolení obnovy pravomocně skončeného řízení v právní věci žalobce EXEKUTORSKÉ CENTRUM s. r. o. (vedlejší účastnice) proti žalovanému Interchalet, spol. s r. o. (stěžovatelka) o vydání směnečného platebního rozkazu, jímž bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobci částku 1 650 000 Kč s 6% úrokem p. a. Vrchní soud v Praze žalobu na obnovu řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích zamítl. Nejvyšší soud usnesením stěžovatelčino dovolání odmítl pro nepřípustnost. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že o možnosti, že sporná směnka je padělek, se dozvěděla až poté, kdy původní jednatel a její společník podal u Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin podvodu, které následně doložil znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví. Uvádí rovněž, že směnečný závazek nebyl evidován v jejím účetnictví ani ve smlouvě o převodu obchodního podílu, a na tomto základě dovozuje, že v případě prokázání nepravého podpisu směnky znaleckým posudkem jde o novou skutečnost ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.