Přehled ústních jednání pro 29. týden roku 2010

16.07.2010

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

 Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
20. 7. 2010 10:00
- 20. 7. 2010 11:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 8/08
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: Senátoři Parlamentu ČR
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh skupiny 25 senátorů na zrušení ustanovení §

68 odst. 3 a 4 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
(návrh skupiny 25

senátorů na zrušení ustanovení § 68 odst. 3 a 4 zákona České národní

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů,)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

  

Navrhovatelé

– skupina senátorů – doručili Ústavnímu soudu návrh na zrušení

ustanovení § 68 odst. 3 a 4 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.V návrhu

senátoři uvádějí, že napadená ustanovení jsou podle jejich názoru v

rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť nejsou v souladu

s principem právní jistoty, principem ochrany důvěry občanů v právo a

s principem předvídatelnosti důsledků právních předpisů.

 

Provedení

zásahů ke zlepšení stavu dochovaného přírodního prostředí ze strany

orgánů ochrany přírody nebo třetích osob podle napadených ustanovení

není podmíněno vydáním žádného individuálního správního aktu, při jehož

vzniku by byla vlastníkovi pozemku, na kterém má být zásah prováděn,

poskytnuta možnost relevantním způsobem uplatnit svá práva a hájit své

zájmy. Zákon o ochraně přírody v citovaném ustanovení stanoví orgánům

ochrany přírody pouze povinnost vlastníka pozemku k provedení zásahu

vyzvat, a po uplynutí lhůty k provedení zásahu jej vyrozumět o tom, že

zásah bude proveden orgánem ochrany přírody samotným nebo pověřenou

třetí osobou. Pro tuto lhůtu nejsou v zákoně o ochraně přírody stanovena

žádná kritéria, takže podle navrhovatelů může jít o lhůtu stanovenou v

řádu hodin, dní, měsíců i let Zákon neukládá orgánům ochrany přírody ani

povinnost specifikovat ve výzvě k provedení zásahu určené vlastníkovi

pozemku jeho rozsah a podobu. Výzva k provedení zásahu tak bude dle

názoru navrhovatelů vyhovovat požadavkům zákona i tehdy, pokud bude

vlastník obecně, doslovným převzetím textu zákona, vyzván ke zlepšení

stavu dochovaného přírodního prostředí.

 

Z ustanovení §

68 odst. 3 zákona o ochraně přírody navíc nelze podle senátorů odvodit,

jakou podobu mohou zásahy na zlepšení přírodního prostředí mít, neboť

podoba těchto zásahů, ani jejich rozsah, ani meze, v nichž mohou být

prováděny, nejsou v tomto ani v jiných ustanoveních zákona o ochraně

přírody ani naznačeny. Zákon o ochraně přírody popisuje pouze účel

zásahů, jímž je podle jeho § 68 odst. 1 “zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability“.

Není tudíž podle navrhovatelů vyloučeno, aby zásah ke zlepšení

přírodního prostředí měl i podobu, která se svým faktickým rozsahem bude

rovnat vyvlastnění, při pouhém formálním zachování vlastnického práva.

 

 

go here IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 7. 2010 8:30
- http://www.festivalling.com/track-releases/get-in-the-mood-with-spadas-ego-in-ibiza-compilation/ 21. 7. 2010 9:00
Sp. zn.: IV. ÚS 3102/08
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: Jiří Soldán
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 12. 2008 č. j. 29 Ca 267/2008-45
(Mají mít osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům volební právo?)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

byl rozsudkem Městského soudu v Brně potvrzeným rozsudkem Krajského

soudu v Brně pravomocně zbaven způsobilosti k právním úkonům a jeho

opatrovníkem bylo Městským soudem v Brně ustanoveno Statutární město

Brno. Podle stávající právní úpravy je toho rozhodnutí mimo jiné

překážkou výkonu volebního práva stěžovatele. Napadeným rozhodnutím

krajského soudu byl zamítnut návrh stěžovatele na provedení oprav ve

stálém seznamu voličů (vymazání poznámky o překážce výkonu volebního

práva) a stěžovatel se tedy nemohl zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu

ČR. Podle stěžovatele bylo však toto rozhodnutí, jakož i právní úprava, o

niž bylo opřeno, protiústavní. Právo volit je podle něj jedním ze

základních práv v demokratické společnosti a obecné odepření výkonu

volebního práva všem osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům je

podle stěžovatele v rozporu s principem proporcionality, který musí být

brán v potaz při zásazích do základních práv. Stěžovatel se domnívá, že

rozhodnutí krajského soudu představovalo protiústavní zásah do jeho

základního práva garantovaného ustanovením čl. 21 odst. 1 a 3 Listiny.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
21. 7. 2010 9:00
- 21. 7. 2010 10:00
Sp. zn.: IV. ÚS 170/08
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická

Navrhovatelé: Dung Nguyen Van, Hoan Vu Thi Kim, Dong Vu Thi Phuong,

zastoupených Mgr. Annou Větrovskou, Štěpánská 630/57, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

(proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2007 sp. zn. 1 Co

133/2007 ve výroku I. větě druhé, kterým bylo nařízeno, aby v dalším

řízení věc projednal a rozhodl o ní jiný soudce)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

se svojí ústavní stížností domáhají zrušení části rozsudku Vrchního

soudu v Praze, který byl odvolacím soudem v jejich sporu o ochranu

osobnosti. Původní rozsudek Krajského soudu v Praze byl napadeným

rozsudkem v části potvrzen a v části zrušen s tím, aby věc u soudu

nalézacího projednal a rozhodl jiný samosoudce. Stěžovatelé

s rozhodnutím Vrchního soudu nesouhlasí v tom, že pochybení vytýkaná

prvostupňovému rozsudku nedosahují intenzity potřebné k tomu, aby byla

věc odebrána z dispozice původního soudce. Ústavní soud proto rozhodne o

tom, zda mohlo být postupem Vrchního soudu porušeno právo stěžovatelů

na spravedlivý proces.