Přehled ústních jednání pro 29. týden roku 2012

13.07.2012

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
19. 7. 2012 10:00 - 19. 7. 2012 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 2142/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: Ing. J. B.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2008 č. j. 13 Co 187/2008-71
(právo na spravedlivý proces; výše odškodného za průtahy v řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se domnívá, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho právo

na spravedlivý proces, zakotvené v článku 36 odst. l Listiny základních

práv a svobod a v článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod. Stěžovatel se v řízení, vedeném u Obvodního soudu pro

Prahu 2 domáhal vůči žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti finanční náhrady nemajetkové újmy vzniklé nepřiměřenou

dobou trestního řízení, vedeného proti němu u Okresního soudu ve Žďáru

nad Sázavou. Trestní řízení, které bylo zahájeno sdělením obvinění v

roce 1999 pro trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální

zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti podle § 147 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, skončilo po 7 letech a 5 měsících vynesením

zprošťujícího rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Žalobce

v občanskoprávním sporu požadoval zaplacení částky 500.000,- Kč; již

před podáním žaloby mu byla v rámci předběžného projednání poskytnuta

Ministerstvem spravedlnosti částka 96.250,- Kč jako zadostiučinění

za nemajetkovou újmu.

 

Obvodní

soud pro Prahu 2 rozsudkem uložil žalované povinnost zaplatit žalobci

částku 19.250,- Kč (výrok I), zatímco žalobu v části o zaplacení částky

480.750,- Kč zamítl (výrok II). Obvodní soud pokládal za nepochybné, že

nepřiměřenou délkou trestního řízení vznikla žalobci nemajetková újma,

za niž stát odpovídá podle § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.,

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím

nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 82/1998 Sb.“). Náhradu nemajetkové újmy 96.250,- Kč,

vyplacené žalobci Ministerstvem spravedlnosti, nepokládal obvodní soud

za dostatečnou s ohledem na dopady délky trestního řízení do osobního

života žalobce; proto již ministerstvem vyplacenou částku zvýšil o 20 %

a přiznal mu doplatek ve výši 19.250,- Kč. Stěžovatel je přesvědčen, že

výše odškodného, jež mu byla přiznána českými soudy za průtahy v řízení,

je výrazně nižší, než ta, která je poskytována v obdobných věcech

Evropským soudem pro lidská práva. Neexistuje prý žádný logický ani

právní důvod pro to, aby náhrada nemajetkové újmy, přiznávaná občanům

České republiky na národní úrovni, byla nižší než náhrada přiznávaná

Evropským soudem pro lidská práva. Tato praxe prý odporuje zásadně

rovnosti, která je základní zásadou českého právního řádu.