Přehled ústních jednání pro 40. týden roku 2011

30.09.2011

V tomto týdnu se koná 7 jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
4. 10. 2011 9:00
- 4. 10. 2011 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 1233/11
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: J. K.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v

Brně ze dne 19. 1. 2011 č. j. 19 Co 101/2010-81 a výroku I, III a IV

rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2009 č. j. 52 C

255/2006-60
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

se ústavní stížností domáhá zrušení uvedených soudních rozhodnutí

s tím, že jimi byla porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 36

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Napadeným rozsudkem Městského

soudu v Brně byla stěžovateli coby žalovanému uložena povinnost zaplatit

vedlejšímu účastníkovi jako žalobci částku 85 000 Kč (výrok I), kromě

toho jím byl zamítnut návrh vedlejšího účastníka na to, aby byla

stěžovateli uložena povinnost zaplatit mu smluvní pokutu (výrok II), a

rovněž stěžovatelův návrh na vydání vozidla Honda Accord oproti

zaplacení rozdílu v ceně ke dni 10. 11. 2004 a ceně současné (výrok

III). Dále městský soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na

náhradu nákladů řízení (výrok IV). K odvolání stěžovatele Krajský soud

v Brně rozsudek soudu prvního stupně v (napadených) výrocích I, III a IV

potvrdil a rozhodl, že stěžovatel je povinen zaplatit žalobci náklady

odvolacího řízení. V ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že uzavřel

s vedlejším účastníkem dvě písemné kupní smlouvy o prodeji automobilu,

v první nebylo obsaženo ujednání o ceně, druhá kupní smlouva obsahovala

ujednání o tom, že je uzavírána „ve smyslu § 409 a následně obchodního

zákoníku“, tj. ujednání, že se závazkový vztah mezi účastníky řídí

obchodním zákoníkem. Rozhodnutí obecných soudů mají podle stěžovatele

charakter paušálního odmítnutí jeho argumentů, bez uvedení vlastní

argumentace.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2011 8:30
- 5. 10. 2011 9:00
Sp. zn.: I. ÚS 3698/10
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: A. Z., zast. advokátem JUDr. Vlastimilem Ajmem, Josefská 577, Teplice
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: výrok II. usnesení Okresního soudu v Teplicích ze

dne 2.6.2010, sp.zn. 20 C 57/2010 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad

Labem ze dne 29.9.2010, sp.zn. 14 Co 637/2010
(náklady řízení )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí, protože v nich spatřuje

porušení svého práva na spravedlivý proces. Uvádí, že bylo opakovaně

rozhodováno o skutečnostech, ke kterým mu nebylo umožněno se vyjádřit.

Stěžovatel byl žalován za náklady spojené s péčí o odchyceného psa

v útulku. Ačkoliv stěžovatel nejprve přiznal vlastnictví psa, po

doručení faktury za náklady spojené s péčí o něj oznámil, že se o jeho

psa nejedná, neboť tento byl nalezen mrtev poblíž jeho domu. Přesto byl

vydán platební rozkaz, proti němuž stěžovatel podal odpor. Následně vzal

druhý účastník svoji žalobu zpět s tím, že se sporným stranám podařilo

dospět k mimosoudní dohodě. Soud proto řízení zastavil a mimo jiné

rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto výroku podal stěžovatel odvolání, v němž namítal, že

žalobce uvedl soud vědomě v omyl, neboť žádná mimosoudní dohoda uzavřena

nebyla, a proto by mu měl žalobce nahradit náklady řízení. Krajský soud

však jeho odvolání nevyhověl s argumentací, že sice byla založena

povinnost žalobce hradit náklady řízení stěžovateli, avšak zároveň

nastaly důvody hodné zvláštního zřetele, podle nichž soud nemusí náhradu

nákladů řízení přiznat. Tyto důvody měly spočívat v nezodpovědném

chování stěžovatele ve vztahu k žalobci a identifikaci psa.  V tomto

postupu obecných soudů shledává stěžovatel porušení svého práva na

spravedlivý proces.  

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2011 9:00
- 5. 10. 2011 9:30
Sp. zn.: I. ÚS 2340/10
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: J. S., zast. advokátem JUDr. Pavlem Fojtou, Drobného 34, Brno
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 2.4.2007, sp.zn. 17 Co 36/2004
(ochrana vlastnictví)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

napadá v záhlaví rozsudek Krajského soudu v Brně pro porušení jeho

práva na soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod a pro porušení jeho práva na ochranu vlastnictví podle čl. 11

odst. 1 Listiny. Rozsudkem Okresního soudu v Třebíči mu byla uložena

povinnost zaplatit žalobci částku ve výši 54 261,- Kč s příslušenstvím.

Prvostupňový rozsudek byl následně potvrzen rozsudkem krajského soudu,

který stěžovatel napadá ústavní stížností. Soudy obou stupňů dospěly ke

shodnému závěru, že v předmětné věci byly naplněny všechny zákonem

stanovené předpoklady vzniku obecné odpovědnosti za škodu. Porušení

právní povinnosti se měl stěžovatel dopustit tím, že nesplnil svou

povinnost, kterou mu uložil rozsudek okresního soudu, který mu uložil

vydat žalobci výstředníkový lis. Tento lis nabyl žalobce na základě

kupní smlouvy, přičemž stěžovatel se v dobré víře domníval, že

vlastníkem lisu je on, když jej nabyl kupní smlouvou. O vlastnictví lisu

byl ale veden soudní spor pro nedodržení formy darovací smlouvy, v němž

byl následně jako vlastník lisu potvrzen žalobce. V průběhu řízení byl

lis sešrotován. Podle stěžovatele bylo oběma rozsudky porušeno jeho

ústavně zaručené základní právo na soudní ochranu a právo na ochranu

vlastnického právo, když mu byla uložena povinnost nahradit žalobci

škodu v uvedené výši.

 

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2011 9:30
- 5. 10. 2011 10:00
Sp. zn.: II. ÚS 1027/11
Soudce zpravodaj: Dagmar Lastovecká
Navrhovatelé: V. N. T.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2010 č. j. 7 As 87/2010-98
(právo na spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se domnívá, že odmítnutím kasační stížnosti na postup Ředitelství

služby cizinecké policie Praha porušil Nejvyšší správní soud ČR jeho

základní práva.  Je přesvědčen, že Nejvyšší správní soud ČR svým

rozhodnutím porušil jeho ústavně zaručené základní právo garantované čl.

36 odst. 1 a 2 Listiny a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod, když odepřel stěžovateli právo na soudní ochranu.

Právo na přístup k soudu je jednou ze základních součástí práva na

spravedlivý proces, který je garantován jak vnitrostátním ústavním

právem, tak i mezinárodními smlouvami.  Nejvyšší správní soud kasační

stížnost podle stěžovatele nezkoumal a v rozporu se zákonným ustanovením

(§ 106 s.ř.s.) kasační stížnost odmítl, čímž upřel stěžovatelům jejich

právo na soudní ochranu. Rozhodnutím Oblastního ředitelství služby

cizinecké a pohraniční policie Kladno bylo stěžovateli uloženo správní

vyhoštění na dobu jednoho roku.

 

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
5. 10. 2011 16:00
- 5. 10. 2011 16:30
Sp. zn.: I. ÚS 801/11
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: P. P., zast. advokátem Rudolfem Skoupým, Soudní 1, Svitavy
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne

15.12.2010, sp.zn. 21 Co 470/2010 a proti rozsudku Okresního soudu v

Hradci Králové ze dne 11.5.2010, sp.zn. 17 C 229/2009
(právo na soudní ochranu)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

napadá rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a rozsudek Okresního

soudu v Hradci Králové pro porušení jeho práva na soudní ochranu ve

smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a pro porušení

jeho práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny.

Žalobou u okresního soudu se domáhal vůči konkrétní společnosti

zaplacení částky 15 001,- Kč s příslušenstvím z titulu nedoplatku

vypořádacího podílu (spoluvlastnického podílu na majetku sdružení),

který mu náležel dle stanov jako účastníku sdružení fyzických osob po

jeho vystoupení z tohoto sdružení. Okresní soud jeho žalobu zamítl, když

konstatoval, že žalovaní nejsou v řízení pasivně legitimováni, a ještě

před rozhodnutím zamítl jeho důkazní návrh – vyžádání seznamu veškerých

účastníků sdružení. Okresní soud zaujal také názor, že stěžovatelem

poskytnuté peněžní prostředky do sdružení se staly spoluvlastnictvím

všech účastníků sdružení, a stěžovatel se tedy po vystoupení sdružení

nemůže domáhat vrácení těchto prostředků jako jejich vlastník, nýbrž

pouze jako vlastník ideálního spoluvlastnického podílu podle úpravy

vypořádání spoluvlastnictví. Krajský soud pak převzal právní názor

okresního soudu, odkázal na něj a doplnil, že stěžovatelem navržený

důkaz vyžádáním seznamu účastníků sdružení byl nadbytečným s ohledem na

předmět řízení (žaloba o vrácení peněž vložených do sdružení).

Stěžovatel namítá, že postupem obou soudů bylo porušeno jeho právo na

soudní ochranu a na spravedlivý proces. Zamítnutím důkazního návrhu

(vyžádání seznamu členů) mu byla odepřena spravedlnost a zmařeno jeho

právo domáhat se svých práv žalobou u soudu.

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
6. 10. 2011 8:30
- 6. 10. 2011 9:30
Sp. zn.: IV. ÚS 3597/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Církev československá husitská, se sídlem v Praze 6,

Wuchterlova 523/5, zastoupené Mgr. Jiřím Oswaldem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Praze 1, Bílkova 4
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku

Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2082/2010-271 ze dne 8. září 2010 a proti

rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 62 Co 302/2009-248 ze dne 11.

listopadu 2009
(právo zakotvené v čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

se domnívá, že bylo významně zasaženo do jejích základních práv a

rozhodnutími obecných soudů byla porušena Listina základních práv a

svobod.  Obecné soudy rozhodly po osmi letech o skutečnosti, že služební

poměry, který stěžovatelka ukončila, stále trvají. Rozhodnutí byla

podle stěžovatelky vydána v rozporu se zaručeným právem na církevní

samosprávu dle čl. 16 odst. Listiny. Uvedenými rozhodnutími došlo podle

stěžovatelky k neoprávněnému zásahu do zaručeného práva stěžovatelky do

práva ustanovovat duchovní.

 

 

 

 

IV. senát - veřejné ústní jednání
6. 10. 2011 10:30
- 6. 10. 2011 11:30
Sp. zn.: IV. ÚS 1145/11
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Investment Intelligence s.r.o., se sídlem v Praze 5, Na

Bělidle 996/6, zastoupené JUDr. Vladimírem Szabem, advokátem advokátní

kanceláře se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti rozsudku Městského

soudu v Praze č. j. 11 Co 392/2010-238 ze dne 12. ledna 2011 ve výroku o

povinnosti stěžovatelky zaplatit České republice – Ministerstvu financí

náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů ve výši 172.329,11 Kč.
(právo zakotvené v čl. 36 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

podal ústavní stížnost proti odůvodnění uvedeného rozsudku Městského

soudu v Praze, protože podle jeho názoru nevzal soud v úvahu argumenty

stěžovatele, když výrok o nákladech řízení odůvodnil pouze odkazem na

ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 2 občanského soudního řádu. Otázkou,

zda se skutečně jedná o náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo

bránění práva, se tedy vůbec nezabýval. Tím podle názoru stěžovatele

zatížil své rozhodnutí vadou, která má ústavně právní rozměr a spočívá v

porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Obecný soud

neposkytl ochranu právům stěžovatele (čl. 90 ústavního zákona č. 1/1993

Sb.), necítil se vázán názorem Ústavního soudu (čl. 89 odst. 2 téhož) a

současně tak porušil ústavně zaručené právo stěžovatele na soudní

ochranu, čímž došlo podle stěžovatele k porušení principu řádného a

spravedlivého procesu.