Přehled ústních jednání pro 47. týden roku 2009

18.11.2009

Plán veřejných ústních jednání a vyhlášení nálezů Ústavního soudu na 47. kalendářní týden roku 2009

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

19. 11. 2009 14:00 - 19. 11. 2009 14:30
Sp. zn.: I. ÚS 218/09
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Česká privatizační Agentura, Nádražní 157 Ostrava, zast. advokátem JUDr. Milošem Bláhou, Zenklova 117 Praha 8
Řízení o ústavní stížnosti


Přezkoumávané akty: Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.11. 2008 14 CMO 570/2008
(Usnesení valné hromady proti společnosti ŠTI Holding, a.s.)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

Stěžovatel – právnická osoba – se

před Městským soudem domáhal vyslovení neplatnosti usnesení valné

hromady společnosti STI Holding, a.s. Zároveň podal návrh na vydání

předběžného opatření a požádal o osvobození od soudních poplatků. Tento

soud však navrhovateli osvobození od soudního poplatku za řízení o

nařízení předběžného opatření nepřiznal a návrh na nařízení předběžného

opatření odmítl. Jeho rozhodnutí potvrdil i Vrchní soud v Praze jako

soud odvolací s tím, že předmětem sporu byla pohledávka ve výši 96

milionů korun, proto je v možnostech stěžovatele opatřit si peněžní

prostředky na zaplacení soudního poplatku ze žaloby ve výši 1.000,- Kč.

S tímto odůvodněním se stěžovatel neztotožňuje, poukazuje na svoji

nemajetnost a navrhuje Ústavnímu soudu, aby citované rozhodnutí zrušil

pro porušení práva na spravedlivý proces a práva na přístup k soudu.

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

20. 11. 2009 8:30 - 20. 11. 2009 9:30
Sp. zn.: III. ÚS 2983/08
Soudce zpravodaj: Pavel Holländer
Navrhovatelé: Petra Kopecká
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané

akty: Návrh na zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 13 Co

366/2008 ze dne 26. srpna 2008 (reklamační řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatelka

napadá výše uvedený rozsudek, jímž byl změněn vyhovující rozsudek

Okresního soudu Plzeň-město. Stěžovatelka svojí žalobu v prvním stupni

řízení odůvodnila tím, že dne 19. 12. 2007 platně odstoupila od kupní

smlouvy (podle níž od žalované společnosti koupila dětský kočárek), když

její reklamace nebyla včas vyřízena ( v zákonem stanovené 30 ti denní

lhůtě). Soud I. stupně po provedeném dokazování učinil skutkový závěr,

že reklamace stěžovatelky nebyla vyřízena včas, a proto k odstoupení od

smlouvy došlo v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Krajský soud v Plzni však po odvolání žalované toto rozhodnutí změnil

v neprospěch stěžovatelky. Stěžovatelka tvrdí, že odvolací soud porušil

její právo na spravedlivý proces tím, že se bez zopakování dokazování,

aniž řádně provedl doplnění dokazování a poučil účastníky, odchýlil od

skutkového stavu zjištěného soudem prvostupňovým a jeho rozsudek změnil.