Přehled ústních jednání pro 48. týden roku 2011

25.11.2011

V tomto týdnu se konají 3 jednání.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
29. 11. 2011 14:00
- 29. 11. 2011 14:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 20/09
Soudce zpravodaj: Stanislav Balík
Navrhovatelé: skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věta

první a § 112 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Návrh

skupiny 45 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na

zrušení části ustanovení § 112 odst. 2 věta prvá ve znění „v rozsahu 150

hodin v kalendářním roce“ a § 112 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o

služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 361/2003 Sb.“). Navrhovatelé posléze

podáním návrh upravili tak, že požadují „zrušení celé věty první

v ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.“, která zní:

„Příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné

službě přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce“.

 

Jedná

se o zakotvení možnosti nařídit příslušníkovi službu přesčas v rozsahu

150 hodin, aniž by mu za ni bylo poskytnuto náhradní volno nebo

odpovídající odměna. Podstata této úpravy, stejně jako způsob jejího

zakotvení, vede podle navrhovatelů k důsledkům, jež je možno označit za

nespravedlivé a vytváří nerovné postavení mezi příslušníky, ale i mezi

ostatními zaměstnanci, na které se vztahují jiné předpisy upravující

nárok na mzdu nebo plat s příplatkem za práci přesčas i v rozsahu 150

hodin (zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Navrhovatelé dovozují, že

způsob odměňování daný napadeným ustanovením odporuje právu na

spravedlivou odměnu za práci, které zakotvuje čl. 28 Listiny základních

práv a svobod, neboť výše služebního příjmu je stanovena shodně tomu

příslušníkovi, který 150 hodin služby přesčas v kalendářním roce vykoná,

stejně jako tomu, kdo tuto službu nekoná vůbec. Navrhovatelé mají za

to, že napadené ustanovení je v rozporu i s čl. 3 Listiny základních

práv a svobod.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
29. 11. 2011 15:00
- 29. 11. 2011 15:30
Sp. zn.: IV. ÚS 2446/11
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: ECOSTART CONSULT o. s., se sídlem v Ostravě, Nemocniční

2902, právně zastoupené Mgr. Markétou Tylečkovou, advokátkou advokátní

kanceláře se sídlem v Havířově-Městě, Svornosti 2
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního

soudu v Olomouci č. j. 5 Cmo 137/2011-50 ze dne 3. května 2011
(právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

podal ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým

bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě. Odvolání bylo

odmítnuto jako opožděné a stěžovatel je přesvědčen, že napadeným

rozhodnutím vrchního soudu, jakož i rozhodnutím mu předcházejícím, bylo

porušeno jeho právo na spravedlivé projednání věci, zaručené článkem 36

odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Dle názoru stěžovatele byl vadnou

aplikací procesních norem ze strany soudu zkrácen na možnosti věcného

projednání opravného prostředku. Ten měl pro občanské sdružení velký

význam, protože se dotýkal osvobození sdružení od poplatkové povinnosti z

podané žaloby a souvisel podle stěžovatele s možností pokračovat v

řízení s tím, že předloženou žalobu soud věcně projedná. Napadeným

rozhodnutím tak byl podle stěžovatele omezen jeho přístup k soudu.

Vrchní soud zkrátil stěžovatele podle jeho názoru na možnosti

spravedlivého projednání věci, když se vadně vypořádal s otázkou

okamžiku doručení podání soudu, které bylo učiněno prostřednictvím

veřejné datové sítě, a to prostým mailem bez zaručeného elektronického

podpisu.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
30. 11. 2011 8:30
- 30. 11. 2011 9:00
Sp. zn.: IV. ÚS 1685/11
Soudce zpravodaj: Miloslav Výborný
Navrhovatelé: J. P.
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozsudkům Okresního soudu v

Mostě ze dne 3. 2. 2003 čj. 33 C 891/2002-12, ze dne 10. 3. 2003 čj. 33 C

866/2002-14, ze dne 23. 5. 2003 čj. 12 C 148/2003-14, ze dne 4. 8. 2003

čj. 15 C 152/2003-14, ze dne 23. 5. 2003 čj. 12 C 175/2003-14, ze dne

8. 8.2003 čj. 12 C 369/2003-10, ze dne 7. 10. 2003 čj. 14 C 295/2003-17,

ze dne 19. 12. 2003 čj. 12 C 892/2003-14, ze dne 29. 1. 2004 čj. 11 C

1024/2003-11, ze dne 24. 2. 2004 čj. 13 C 23/2004-16, ze dne 3. 3. 2004

čj. 10 C 41/2004-18, ze dne 4. 3. 2004 čj. 11 C 89/2004-15, ze dne 27.

4. 2004 čj. 12 C 535/2004-15, ze dne 12. 5. 2004 čj. 16 C 554/2003-23,

ze dne 7. 6. 2004 čj. 33 C 1026/2003-14, ze dne 7. 6. 2004 čj. 33 C

1028/2003-13, ze dne 19. 7. 2004 čj. 15 C 512/2004-14, ze dne 29. 7.

2004 čj. 13 C 269/2004-17, ze dne 2. 8. 2004 čj. 33 C 282/2004-14, ze

dne 6. 10. 2004 čj. 16 C 95/2004-23, ze dne 4. 10. 2004 čj. 16 C

188/2004-14, ze dne 14. 10. 2004 čj. 14 C 385/2004-14, ze dne 21. 10.

2004 čj. 9 C 243/2004-29, ze dne 22. 11. 2004 čj. 16 C 335/2004-14, ze

dne 30. 3. 2005 čj. 10 C 72/2005-20, ze dne 3. 5. 2005 čj. 22 C

959/2003-33, ze dne 2. 8. 2005 čj. 17 C 664/2003-14, ze dne 2. 8. 2005

čj. 17 C 959/2003-18, ze dne 18. 8. 2005 čj. 22 C 310/2004-24, ze dne 5.

6. 2007 čj. 17 C 30/2005-37
(spravedlivý proces)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

je přesvědčen, že uvedenými rozhodnutími byla porušena jeho ústavně

zaručená práva, konkrétně čl. 11, čl. 36 a čl. 37 odst. 2 Listiny

základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy a domáhá se zrušení označených

rozsudků Okresního soudu v Mostě vydaných v řízeních o zaplacení

žalovaných částek ve výši 1 008,- Kč, resp. 1 009,- Kč, sestávajících

z úhrady cestovného městskou hromadnou dopravou v Mostě a Litvínově a

přirážky za jízdu bez platné jízdenky. Stěžovatel uvádí, že se nemohl

dopustit tzv. jízd na černo, protože v době, kdy k nim mělo dojít, byl

v ústavní péči a na adrese, kam mu byly doručovány písemnosti, se

nezdržoval. S ohledem na skutečnost, že v přibližně stejně době ztratil

občanský průkaz, vyslovil stěžovatel podezření, že doklad totožnosti byl

zneužit někým, kdo se za stěžovatele při přepravní kontrole vydával.

Stěžovatel vytýká Okresnímu soudu v Mostě odnětí možnosti účastnit se

řízení, neposkytnutí ochrany jeho právům a  porušení jeho majetkových

práv, neboť v důsledku napadených rozhodnutí je nucen hradit částky za

služby, které neužíval, a o jejichž existenci ani nevěděl, a spolu s tím

i náklady řízení.