Přehled ústních jednání pro 5. týden roku 2012

27.01.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 2. 2012 10:00
- click here 2. 2. 2012 10:30
Sp. zn.: III. ÚS 3000/11
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé: KROMA, spol. s r.o., IČ: 48109631, se sídlem v Praze 9,

go here Náchodská 469/137, právně zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem

se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v

Praze ze dne 29. srpna 2011 sp. zn. 13 Co 400/2011, výroku I.
(náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Ústavní

stížností se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil napadený

výrok I. rozhodnutí – pro porušení jejího ústavně zaručeného základního

práva na soudní ochranu a práva na spravedlivý proces. V důsledku těchto

porušení došlo podle stěžovatelky k zásahu do jejích základních práv a

svobod. Uvedeným usnesením obecného soudu bylo rozhodnuto, že je

stěžovatelka povinna žalované zaplatit na nákladech řízení prvního

stupně částku 53 200,-Kč a 12 360,-Kč na nákladech odvolacího řízení a

žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení o

odvolání proti usnesení soudu prvního stupně. Stěžovatelka napadené

rozhodnutí považuje za protiústavní a cítí se dotčena na svém právu na

spravedlivý proces, když odvolací soud nerespektoval právo stěžovatelky

býti slyšena a neupozornil ji na svůj odlišný právní názor.

 

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
31. 1. 2012 14:00
- 31. 1. 2012 14:30
Sp. zn.: II. ÚS 3726/11
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová
Navrhovatelé: J. R., zastoupená JUDr. Jindřiškou Hillovou, advokátkou se sídlem nám. Republiky 653, Studénka
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 20. 9. 2011 č. j. 56 Exe 923/2011-31
(odměna exekutora)
I. poschodí, senátní místnost č. 152


Stěžovatelka

se domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, protože je přesvědčena, že

jimi bylo porušeno její základní právo na soudní a jinou právní ochranu

podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v důsledku toho

i základní právo na ochranu majetku, zakotvené v čl. 11 odst. 1

Listiny. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že se okresní soud

nezabýval námitkou stěžovatelky vůči nákladům exekuce stanoveným soudním

exekutorem částkou 8.628,- Kč. Nevypořádal se tak s její námitkou, že

základem pro určení odměny za provedení exekuce, ukládající zaplacení

peněžité částky, je výše exekutorem vymoženého plnění. Stěžovatelka

poukazovala na skutečnost, že vymáhaná pohledávka jí byla dobrovolně

uhrazena, a proto soudnímu exekutorovi žádná odměna nepřísluší, neboť

ničeho nevymohl. Přesto soud, aniž by se s touto námitkou stěžovatelky

v odůvodnění napadeného usnesení vypořádal, převzal bez dalšího

nesprávný výpočet odměny soudního exekutora jím provedený. Soud podle

stěžovatelky pouze konstatoval, že se v dané věci neztotožňuje se

závěrem stěžovatelky, že vedlejšímu účastníkovi nárok na odměnu

nepřísluší. Podle názoru stěžovatelky postupoval okresní soud v rozporu

s čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR.