Přehled ústních jednání pro 6. týden roku 2010

05.02.2010

enter V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 

 Plénum - veřejné ústní jednání
9. 2. 2010 10:00
- 9. 2. 2010 14:00
Sp. zn.: Pl. ÚS 6/07
Soudce zpravodaj: Ivana Janů
Navrhovatelé: Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zast. advokátem JUDr. Janem Machem, Vodičkova 28, Praha 1
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu
Přezkoumávané akty: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006
(Pravomoc ministerstva k vydání prováděcího předpisu )
sněmovna

 

source url Navrhovatelé

- skupina poslanců – podali k Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky

Ministerstva zdravotnictví (podepsané tehdejším ministrem Julínkem) č.

618/2006 Sb., kterou se vydávají tzv. rámcové smlouvy, pro její rozpor

s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovatelé namítají

protiústavnost této vyhlášky, která podle nich vznikla skutečností, že

vyhlášku vydalo Ministerstvo zdravotnictví v době, kdy byla vláda

v demisi, protože nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, a byla

prezidentem pověřena vykonáváním funkcí prozatímně až do jmenování vlády

nové. Podle navrhovatelů proto neměl ministr této vlády k vydání

vyhlášky dostatečnou pravomoc. Navrhovatelé dále napadají nezákonnost

napadené vyhlášky, protože podle nich ministerstvo jejím vydáním

překročilo zákonné zmocnění.

 

Uvedená

vyhláška nadto zrušila předchozí vyhlášku ministerstva č. 290/2006 Sb.,

podepsanou tehdejším ministrem Rathem, tj. vyhlášku vydanou členem

plnohodnotné vlády, která důvěru Poslanecké sněmovny v té době měla.

Tato vyhláška byla také svého času napadena u Ústavního soudu, v tomto

případě skupinou senátorů (řízení sp. zn. Pl. ÚS 52/06). Ve svém

tehdejším podání argumentovali senátoři skutečností, že vyhláška nebyla

vydána v souladu se zákonem zejména proto, že nebyly splněny specifické

podmínky pro její vydání dle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o

veřejném zdravotním pojištění, tj. dosažení dohody v rámci příslušného

dohodovacího řízení. Protože však tato vyhláška pozbyla platnosti před

skončením řízení před Ústavním soudem, neboť byla zrušena nyní napadenou

vyhláškou ministra Julínka, řízení o návrhu na její zrušení muselo být

Ústavním soudem zastaveno (viz usnesení ze dne 16. ledna 2007- plné

znění here zde ).

 

Ústavní

soud se bude na návrh skupiny poslanců v souvislosti s nyní napadenou

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví zabývat otázkami zákonného zmocnění

pro vydávání právních předpisů (vyhlášek) ve smyslu čl. 79 odst. 3

Ústavy České republiky, a to jak v obecné poloze, tak i s ohledem na

specifickou situaci ministra zdravotnictví, který je členem vlády

neopírající se o důvěru Poslanecké sněmovny.

 

Podrobné znění návrhu na zahájení řízení je k dispozici zde [PDF, 1,71 MB] .

 

 

see url II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
11. 2. 2010 11:00
- 11. 2. 2010 11:30
Sp. zn.: II. ÚS 3280/09
Soudce zpravodaj: Eliška Wagnerová

Navrhovatelé: KONFIN, s. r. o., se sídlem Davídkova 2375, 180 000 Praha

8, zastoupená JUDr. Jiřím Lukášem, advokátem se sídlem Komenského 160,

562 01 Ústí nad Orlicí
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnosti proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 10. 2009 sp. zn. 12 Cmo 130/2009-47
(náhrada nákladů řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

ve své ústavní stížnosti požaduje zrušení rozhodnutí Vrchního soudu

v Praze, který jako odvolací soud rozhodoval ve věci bez nařízení

jednání a výši náhrady nákladů soudního řízení určil na základě

znaleckého posudku k tíži stěžovatele. Podle stěžovatele mu odvolací

soud nedal procesní příležitost vyjádřit se k odvolání žalovaného, ale

právě na základě tohoto odvolání rozhodl odvolací soud o změně

předchozího rozhodnutí soudu prvého stupně o náhradě nákladů soudního

řízení. Podle názoru stěžovatele bylo současně zasaženo do jeho práva na

spravedlivý proces tím, že odvolací soud rozhodl o odvolání žalovaného

bez nařízení jednání. Popsaným procesním postupem odvolacího soudu, jímž

byla stěžovateli upřena procesní možnost aktivně se účastnit odvolacího

řízení, tj. především seznámit se s odvoláním druhého účastníka a být

přítomen dokazování v odvolacím řízení, bylo podle názoru stěžovatele

porušeno jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odst. 1 ve

spojení s článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.