Výroční zpráva za rok 2009

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2009

enter site podle § 18 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud poskytoval také v roce 2009 údaje o své činnosti v rozsahu, který ukládá justičním orgánům zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.

go site Základní informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupňuje Ústavní soud několika způsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímo prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců.

Převážná část údajů o činnosti soudu byla v roce 2008, stejně jako v předchozích letech, poskytnuta žadatelům ústně, a to telefonicky nebo osobně. Ve správním rejstříku (Spr), v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2009 celkem 819 podání. Ve 45 případech z uvedeného počtu se tazatelé odvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. Dvěma žadatelům o informace Ústavní soud nevyhověl a bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V jednom případě bylo podáno odvolání, na jehož základě bylo žádosti vyhověno. Byla podána jedna stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace, důvodem byl nesouhlas s vyměřením úhrady za poskytnutí informací, stížnost byla posouzena jako nedůvodná.

Ústavní soud vyhovoval též častým žádostem o zaslání starších rozhodnutí prostřednictvím e-mailu, faxem nebo v listinné podobě, pokud již bylo požadované rozhodnutí v písemné podobě k dispozici.

go here Internetová databáze NALUS, která obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu v anonymizované podobě, a kterou Ústavní soud spustil již v roce 2007, přinesla odborné veřejnosti, médiím a zájemcům další podrobné informace o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Používání internetové databáze NALUS je stále častější a o zveřejněné informace se zajímá širší okruh občanů.

enter site Rovněž v roce 2009 trval trend nárůstu počtu podání, spadajících do kategorie Spr. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách a nebyla podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V Brně dne 1. 3. 2010