Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 10. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.03.2023 09:00 do: 07.03.2023 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 92/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2022 č. j. 33 Cdo 2460/2022-59
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, právo na zákonného soudce
Označení navrhovatelů:  R. P. a A. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se domáhali po letecké společnosti zaplacení částky ve výši 800 eur s příslušenstvím podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen „Nařízení“), a to s tvrzením, že jejich let měl zpoždění o více než tři hodiny. Obvodní soud rozsudkem ze dne 27. 5. 2021 č. j. 8 C 404/2020-31 žalobu zamítl a stěžovatelům uložil, aby žalované zaplatili na náhradu nákladů řízení společně a nerozdílně částku 600 Kč. K odvolání stěžovatelů Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 1. 2022 č. j. 11 Co 359/2021-43 rozsudek obvodního soudu potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelé proti uvedenému rozsudku městského soudu podali dovolání, to však Nejvyšší soud napadeným usnesením podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Stěžovatelé namítají, že napadeným rozhodnutím Nejvyššího soudu bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.03.2023 09:20 do: 07.03.2023 09:50

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 192/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost , proti výroku II usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. prosince 2022 č. j. MSPH 95 INS 232/2018, 195 ICm 3533/2018, 28 ICdo 150/2022-159
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  Mgr. P. N.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 3. 2022 zamítl žalobu obchodní společnosti (žalobkyně) s návrhem na určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 1 089 000 Kč přihlášená v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze na majetek dlužníka z titulu bezdůvodného obohacení, je po právu (výrok I). Žalobkyni uložil povinnost nahradit stěžovateli k rukám jeho zástupce náklady řízení ve výši 24 684 Kč (výrok II). K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 6. 2022, změnil rozsudek městského soudu tak, že se určuje pravost pohledávky žalobkyně P31 ve výši 1 089 000 Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka (výrok I). Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II). K dovolání stěžovatele rozhodl Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným usnesením ze dne 6. 12. 2022, že se dovolání odmítá (výrok I) a že je stěžovatel povinen nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 4 114 Kč k rukám jejího zástupce do tří dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II). Ústavní stížností napadený nákladový výrok odůvodnil Nejvyšší soud tak, že použil § 243c odst. 3 větu první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), za současného použití § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem a § 146 odst. 3 o. s. ř.

Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu, přičemž tvrdí, že jím bylo porušeno jeho základní právo zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny. Stěžovatel namítá, že výše uvedená ustanovení občanského soudního řádu neměla být pro rozhodování o nákladech dovolacího řízení použita.