Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. kalendářní týden roku 2020

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.07.2020 10:00 do: 21.07.2020 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 25/19
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Označení navrhovatelů:  Nejvyšší správní soud
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Návrh na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podal Nejvyšší správní soud v souvislosti s jím vedeným řízením. V tomto řízení se stěžovatelka kasační stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla pro opožděnost odmítnuta její žaloba proti nečinnosti České republiky – Ministerstva vnitra (v řízení před soudy v postavení žalovaného). Žalovaný měl být nečinný v řízení o žádosti stěžovatelky o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie dle § 87b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterou stěžovatelka podala dne 4. 2. 2016. Dne 5. 2. 2018 stěžovatelka podala Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti. Dne 7. 2. 2018 komise stanovila 30denní lhůtu pro vydání rozhodnutí. V této lhůtě žalovaný nerozhodl. Dne 28. 3. 2018 podala stěžovatelka předmětnou žalobu, kterou městský soud shledal opožděnou. Podle městského soudu začala jednoroční lhůta k podání žaloby dle § 80 odst. 1 soudního řádu správního běžet po uplynutí 60 dnů od podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu, a uplynula tedy dne 8. 4. 2017.

Navrhovatel namítá, že ve věci stěžovatelky nastala situace, kdy je jí navzdory trvající nečinnosti správního orgánu odepřena efektivní ochrana nezávislá na soustavě správních orgánů. Uplynutí lhůty k podání žaloby proti nečinnosti údajně „přímo vedlo k časově ničím neomezovanému vyloučení přístupu [stěžovatelky] k soudní ochraně nejen v otázce nečinnosti správního orgánu, ale ve svém důsledku i v meritorní otázce povolení k přechodnému pobytu na území České republiky“. Napadené ustanovení přitom podle navrhovatele nelze vyložit ústavně konformním způsobem.


III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 23.07.2020 11:00 do: 23.07.2020 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2987/19
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Stručná charakteristika:  předběžná vazba
Označení navrhovatelů:  A. J. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti


Stěžovatel byl usnesením Městského soudu v Praze podle § 94 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „ZMJS“), vzat do předběžné vazby s odůvodněním, že na něho byly trestním soudem v Dauhá v Kataru dne 29. 10. 2013 a 31. 5. 2018 vydány mezinárodní zatýkací rozkazy a žádosti o spolupráci, zatčení a extradici k výkonu uložených trestů odnětí svobody za trestné činy vystavování falešných šeků do Kataru. Stížnost stěžovatele Vrchní soud v Praze dalším napadeným usnesením zamítl jako nedůvodnou. Závěr městského soudu o existenci důvodné obavy z útěku stěžovatele shledal i vrchní soud opodstatněným s tím, že stěžovatel nemá k České republice žádné vazby. Následně byla usnesením městského soudu přijata peněžitá záruka složená stěžovatelem, resp. jeho obhájcem, na účet městského soudu a stěžovatel byl propuštěn z předběžné vazby na svobodu s tím, že mu bylo uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí. V rámci předběžného šetření pak byly zjištěny skutečnosti, které vedly městské státní zastupitelství k podání návrhu dne 15. 11. 2019 na rozhodnutí o nepřípustnosti vydání stěžovatele k výkonu trestu odnětí svobody do státu Katar. Městský soud dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro zahájení předběžného šetření podle § 92 odst. 3 ZMJS a že vydání stěžovatele není přípustné.

Stěžovatel v ústavní stížnosti soudům vytýká absenci řádného odůvodnění napadených rozhodnutí, týkající se jak vazebních důvodů, tak zákonných podmínek pro vzetí do předběžné vazby.