Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

soudce Ústavního soudu (od 15. 2. 2023)

doc. JUDr.  Jan Svatoň CSc.
Jan Svatoň (*1952) se narodil a dětství prožil na Českomoravské vrchovině, od roku 1979 trvale žije v Brně. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně (nyní Masarykova univerzita), kde v roce 1979 získal titul JUDr. a v roce 1987 titul CSc. Po absolutoriu fakulty se stal justičním čekatelem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou a v roce 1978 nastoupil jako asistent na katedru správního práva a správní vědy mateřské fakulty. V roce 1990 přešel na nově budovanou katedru ústavního práva a politologie, kde působí dodnes. Kromě výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity po dobu osmi let zajišťoval výuku státovědy a zčásti také ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vědeckopedagogickou hodnost „docent“ získal v roce 1998 v oboru ústavní právo a státověda.

V průběhu 90. let byl vícekrát členem Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, v následujících letech zastával funkci proděkana a v letech 2001 až 2007 děkana fakulty; v těchto funkcích významným způsobem přispěl k jejímu rozvoji. Na univerzitní úrovni působil v letech 2007 až 2011 ve funkci prorektora. V následujícím období vykonával vícekrát funkci vedoucího katedry ústavního práva a politologie a v letech 2015 až 2019 byl opětovně proděkanem fakulty. V různých obdobích byl členem vědeckých rad Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci, jakož i právnických fakult v České republice a ve Slovenské republice. Dále je členem oborových rad doktorského studijního programu na právnických fakultách Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. Jeho odborná profilace přispěla k tomu, že byl členem Rady Justiční akademie, dlouholetým asistentem soudce Ústavního soudu (nejprve JUDr. Güttlera a od roku 2013 prof. Sládečka) a Ústavního soudu ČSFR (prof. Malenovského) a přísedícím kárného senátu Nejvyššího správního soudu. Byl také členem komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády ČSFR, hodnotitelem Národního akreditačního úřadu a působil v (sub)komisích Grantové agentury ČR.

Dlouholeté působení Jana Svatoně na Masarykově univerzitě bylo oceněno udělením Zlaté medaile Masarykovy univerzity.

Jeho odborný zájem a publikační činnost se projevuje zejména v oblasti státovědné, ústavněprávní (ústavních systémů), veřejně správní, v oblasti organizace státu (zvláště postavení, působnosti, pravomoci a funkcí vlády); dále v oblasti politologie, politických a státně rozhodovacích procesů a jejich kontroly. Získané znalosti z oblasti správního práva a správní vědy, ústavního práva a politologie využil při koncipování obnoveného předmětu Státověda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od první poloviny 90. let je garantem výuky tohoto předmětu, vede jeho přednášky, pro tento předmět také připravil ve spolupráci s profesorem Janem Filipem obsáhlou publikaci (vyšla již v pátém vydání); současně působí ve výuce ústavního práva a politologie. Autorsky se také podílel na dalších učebních pomůckách. V průběhu svého akademického působení absolvoval řadu zahraničních pobytů (např. na univerzitě v Oxfordu, na Nottingham Trent University, dále na univerzitách v Bologni, ve Vilniusu, ve Wroclawi, v Bergenu, na Fordham University v New Yorku a John Marshall Law School v Chicagu).

Dne 15. února 2023 jej prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět