Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Josef Baxa

předseda Ústavního soudu (od 8. 8. 2023)
soudce Ústavního soudu (od 5. 6. 2023)

JUDr. Josef Baxa

JUDr. Josef Baxa (*1959) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni. Na jaře roku 1990 byl jmenován ministryní spravedlnosti Dagmar Burešovou jeho místopředsedou.

V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti Otakara Motejla, byl jím až do roku 2002. Podílel se na tvorbě koncepcí, věcných záměrů i návrhů zákonů a jejich prosazování v legislativním procesu v podobě vedení nebo členství v kodifikačních komisích, expertních skupinách a účasti v legislativní radě vlády a parlamentních výborech. Mezi přijaté právní předpisy patřily trestní řád, zákon o probační a mediační službě, zákon o soudech a soudcích, zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, soudní řád správní, daňový řád a mnohé další.

Na přelomu tisíciletí se podílel na budování nové institucionální a procesní podoby správního soudnictví a Nejvyššího správního soudu, a to v návaznosti na zásah Ústavního soudu v roce 2001. Měl zásadní roli při vybudování Nejvyššího správního soudu. Do jeho čela jej v roce 2003 jmenoval prezident Václav Havel. Funkci předsedy soudu vykonával do roku 2018 a do roku 2023 byl jeho soudcem. V letech 2007–2008 zpracoval koncepci, inicioval a prosazoval legislativní zakotvení nového systému kárného soudnictví ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a jeho zavedení do praxe u Nejvyššího správního soudu. Po celou dobu kromě řízení soudu a vlastního rozhodování o kasačních stížnostech také předsedal rozšířenému senátu tohoto soudu, byl zástupcem předsedy senátu ve věcech volebních a politických stran a od roku 2021 předsedou kárného senátu ve věcech soudních exekutorů.

Věnuje se také publikační a vzdělávací činnosti, byl členem vědeckých rad a redakčních rad odborných časopisů, spoluautorem významných komentářů, odborných publikací a desítek statí v oboru trestního, správního a daňového práva. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, V roce 1993 připravil podklady pro úspěšnou akreditaci Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Na fakultě kromě akademických funkcí vyučoval trestní právo.

Často veřejně vystupuje na odborných konferencích, seminářích, veřejných slyšeních, diskusních panelech atd. Věcně se příspěvky týkaly trestního, správního, finančního a ústavního práva, systémových otázek fungování dělby moci, nezávislosti soudnictví a možnostmi jeho reforem, s důrazem na nezávislost a efektivitu soudního systému, roli soudců, jejich výběr, vzdělávání a výchovu a soudcovské etiky.

Kromě odborných fór vystupuje i v médiích, zabývá se stavem a vývojem právního řádu a kvalitou normotvorby, zvláště v souvislosti s masivním rozšiřováním právní regulace, jejímž důsledkem je omezování svobody jednotlivce, a přispívá tak ke srozumitelnosti a popularizaci práva a soudního rozhodování v odborné i laické veřejnosti.

Je nositelem řady ocenění udělovaných odbornými komunitami (např. stříbrná medaile Antonína rytíře Randy 2012, Právník roku 2009).

Dne 5. června 2023 jej prezident republiky Petr Pavel jmenoval soudcem Ústavního soudu. Dne 4. srpna 2023 byl prezidentem republiky jmenován předsedou Ústavního soudu s účinností od 8. srpna 2023.

Zpět