Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

místopředsedkyně Ústavního soudu (od 4. 8. 2023)
soudkyně Ústavního soudu (od 4. 8. 2023)

prof. JUDr.  Kateřina Ronovská Ph.D.

Kateřina Ronovská (nar. 9. 6. 1974 v Brně) vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, která je jejím domovem. Rozhodla se zůstat v akademické sféře. Proto na PrF MU absolvovala i postgraduální studijní program, později působila na různých akademických pozicích a od roku 2019 – do svého jmenování ústavní soudkyní – vedla tamní katedru občanského práva. Masarykova univerzita jí v roce 2021 udělila titul profesorky občanského práva.

Absolvovala několik dlouhodobých zahraničních studijních a výzkumných pobytů v Nizozemí (Vrije Universiteit, Amsterdam, 2001), ve Švýcarsku (Institute Suisse Droit Comparé, Lausanne, 2001), v Německu (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburk, 2012, 2017, 2018) a působila rovněž jako hostující profesorka v Izraeli (IDC Herzlyia, 2020).

Specializuje se především na soukromé právo, zejména pak právo osob v právním smyslu, spolkové právo, nadační a trustové právo v mezinárodně komparativních souvislostech. V posledních letech se věnovala i problematice správy cizího (rodinného) majetku. Jako kariérní akademička ovšem nikdy nebyla "odtržena" od praxe. Z pozice expertky spolupracovala při hledání řešení složitých výkladových problémů s řadou advokátních kanceláří a neziskových organizací, pravidelně přednáší pro soudce, advokáty, notáře, daňové poradce. V letech 2016–2017 byla členkou rozhodčího senátu Mezinárodního rozhodčího soudu při ICC v Paříži.

Kateřina Ronovská je autorkou monografií, učebnic a komentářů, spoluřešitelkou několika mezinárodních srovnávacích projektů. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Aktivně se zapojuje do diskusí o stavu a vývoji (nového) soukromého práva a taktéž o problematice vysokého školství, vědy a výzkumu. Je členkou vědeckých rad Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2022–2023 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (poradní orgán Vlády ČR).

V rámci svých aktivit přispívajících k vytváření vhodného právního prostředí pro fungování nadací, nadačních fondů a spolků a rozvoj filantropie v České republice i v Evropě byla mj. dlouholetou členkou Výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Působila i ve správních a dozorčích radách několika českých nadací a nadačních fondů.

V roce 2014 jí byla udělena Medaile skautské vděčnosti.

Volný čas tráví s rodinou, cestováním a sportem.

Dne 4. srpna 2023 ji prezident republiky jmenoval soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu.

Zpět