Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

soudkyně Ústavního soudu (od 19. 12. 2023)

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
Lucie Dolanská Bányaiová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 2000 získala titul Mgr., v roce 2001 titul JUDr. a v roce 2007 titul Ph.D. V průběhu studií absolvovala roční studijní pobyt na Brandeis University v Massachusetts v USA se zaměřením na obor political science a roční studijní pobyt v rámci programu Socrates na právnické fakultě Cardiff University ve Walesu.

Od roku 2000 působila nejprve jako advokátní koncipientka poté jako advokátka v advokátní kanceláři Altheimer & Grey, posléze Salans. V roce 2010 založila advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, s. r. o., v níž setrvala až do svého jmenování soudkyní Ústavního soudu.

Ve své advokátní praxi se věnovala převážně sporové agendě. Klienty zastupovala v celé řadě civilních a obchodněprávních sporů a sporů v rámci insolvenčního řízení. Věnovala se také mezinárodnímu právu soukromému. Celá řada jejích sporů obsahovala mezinárodní prvek a zahrnovala aplikaci norem evropského práva i mezinárodních smluv. Další oblastí její advokátní praxe byly kauzy navazující na restituční řízení a týkající se navracení v době nesvobody ukradeného židovského majetku v duchu Terezínské deklarace. Klienty zastupovala nejen před soudy a úřady České republiky, ale rovněž před Evropskou komisí a Tribunálem EU. Dlouhodobě se věnuje rovněž pedagogické činnosti. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od roku 2007 do roku 2021 vedla semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. V současné době pro stejnou fakultu vede v anglickém jazyce kurzy pro zahraniční studenty v rámci programů Erasmus a LL.M.

V rámci publikační činnosti je mezi jinými také členkou autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku vydávaného nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Do svého jmenování soudkyní Ústavního soudu byla zapsána jako rozhodkyně na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Od podzimu 2021 do svého jmenování soudkyní Ústavního soudu byla členkou představenstva České advokátní komory, kde měla mezi jinými na starosti oblast vzdělávání advokátů a koncipientů. Ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy zastřešovala praktický výukový projekt právní praxe v advokátních kancelářích.

Dne 19. prosince 2023 ji prezident republiky Petr Pavel jmenoval soudkyní Ústavního soudu.

Zpět