Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Jaromír Jirsa

soudce Ústavního soudu (od 7. 10. 2015)

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa (*5. 5. 1966) absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do justice nastoupil k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 jako čekatel v roce 1990 a u tohoto soudu vykonal celou čekatelskou praxi. Po složení justičních zkoušek v roce 1992 byl jmenován soudcem. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8, mezi jeho agendu patřily mj. restituční, rodinné, bytové spory, a v neposlední řadě spory o náhradu škody na zdraví. Od května 1999 byl civilním soudcem, a zároveň místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1, kde vyřizoval klasickou civilní agendu a věnoval se také řídící činnosti. Od srpna 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská, kde dostal na starosti úsek insolvencí, cenných papírů, a dále i odvolací agendu. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu.

Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces; v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou. Z oblasti hmotného práva se věnoval v minulosti klasické civilní agendě, to znamená vlastnickým, nájemním sporům, pracovněprávním sporům, soudil i rodinněprávní spory a věci péče soudu o nezletilé. U Obvodního soudu pro Prahu 1, který se vyznačuje jednou z nejtěžších civilních agend z celé republiky, se zaměřoval na spory o náhradu škody proti státu (za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup) a náhradu škody na zdraví. Má zkušenosti také s rozhodováním sporů na ochranu průmyslových práv, sporů z nekalé soutěže a sporů na ochranu dobrého jména právnických osob u jediného výlučně příslušného soudu pro tuto agendu pro celou republiku.

V letech 2002–2008 byl prezidentem Soudcovské unie a v jejím čele se podílel na mnoha projektech, namátkou na přijetí etického kodexu soudce, schválení tezí soudcovského kariérního řádu, projektu tzv. „minitýmů“, na zahájení vzdělávacího a osvětového projektu „Soudci do škol“ či podpoře mediace ve věcech netrestních, která byla završena přijetím zákona o mediacích. Je čestným prezidentem této jediné stavovské organizace soudců v Čechách.

Zejména v  oboru procesního civilního práva se dlouhodobě zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností  především pro Justiční akademii, Českou advokátní komoru, Exekutorskou komoru ČR, Jednotu českých právníků, Soudcovskou unii, Unii podnikových právníků a další subjekty. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). Od září 2014 působí na katedře práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva.

V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. V letech 2007–2012 jsem byl členem akreditační pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory při Právnické fakultě UK.

Je členem redakční rady časopisu Soudce a právnického portálu Právní prostor, pro který pravidelně přispívá. Pravidelně publikuje zejména v časopisech Soudce, Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Zpravodaj Jednoty českých právníků, Právní rádce. Je také autorem či spoluautorem řady odborných publikací, připravuje e-learningové texty pro Justiční akademii a je vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem pětidílného velkého soudcovského komentáře k občanskému soudnímu řádu: Občanské soudní řízení (soudcovský komentář), Havlíček Brain Team, Praha, 2014.

Je ženatý a má dvě děti.

Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět