Současní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

soudce Ústavního soudu (od 20. 2. 2020)

prof. JUDr.  Pavel Šámal Ph.D.
 

(*24. 9. 1953 v Náchodě)

Po úspěšně ukončených studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977 získal nejprve roku 1980 akademický titul doktor práv (JUDr.), následně získal v roce 1999 akademický titul „doktor“ (Ph.D.). V roce 2001 byl jmenován docentem pro obor trestní právo a v roce 2006 byl jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika. Je profesorem trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; působí také jako externí učitel na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze a jako lektor Justiční akademie v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku.

Soudcovskou kariéru zahájil u Okresního soudu v Mostě, kde působil od roku 1979 jako předseda senátu. V roce 1982 odešel na Krajský soud v Ústí nad Labem a v roce 1991 na Nejvyšší soud České republiky, z kterého se v roce 1993 stal Vrchní soud v Praze. U Nejvyššího soudu v Brně působil jako soudce a předseda senátu trestního kolegia od roku 1993. Dne 22. ledna 2015 byl jmenován předsedou Nejvyššího soudu. Během výkonu soudcovské funkce u Nejvyššího soudu působil v letech 1999–2004 na stážích v legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti, kde se podílel na přípravě zásadních zákonů v oblasti trestního práva. Je členem zkušební komise pro odborné justiční zkoušky justičních čekatelů soudů (od roku 1992) a pro advokátní zkoušky advokátních koncipientů pro obor trestního práva (od roku 1996). Dále je členem pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro trestní právo (od roku 1998) a redakčních rad odborných časopisů Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue a Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva, považovaných Nejvyšším soudem za významné pro justiční praxi. Od roku 2002 je členem Mezinárodní asociace trestního práva (Association Internationale de Droit Pénal/International Association of Penal Law). Před vstupem České republiky do Evropské unie byl členem resortní koordinační skupiny Ministerstva spravedlnosti k institucionálnímu zajištění členství České republiky v Evropské unii. Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem komisí Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního.

Je ženatý, jeho manželka JUDr. Milada Šámalová je od roku 2003 soudkyní Nejvyššího soudu.

Dne 20. února 2020 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

 
Zpět