Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2002

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2002

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V uplynulém roce naplnil Ústavní soud všechny povinnosti, které mu ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím. V roce 2002 se zabýval 336 podněty, které nebyly ústavními stížnostmi ani jinými kvalifikovanými typy podání, 43 z těchto podání bylo evidováno jako žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon o svobodném přístupu k informacím, zpřístupnil Ústavní soud v uplynulém roce na svých internetových stránkách, na nástěnce ve vestibulu svého sídla na adrese Brno, Joštova 8 a dále prostřednictvím dokumentů uložených volně k nahlédnutí u Ochranné služby Policie ČR, která zajišťuje bezpečnost Ústavního soudu.

Převážná část informací byla v roce 2002 poskytnuta žadatelům ústně, ať již telefonicky či osobně. Ústavní soud vyhověl též častým žádostem o zaslání starších rozhodnutí Ústavního soudu prostřednictvím e-mailu i faxem. Ve srovnání s rokem 2001 zůstal počet podnětů v kategorii SpR (správní rejstřík) téměř nezměněn.

Všechny žádosti o informace byly vyřizovány v zákonných lhůtách. V žádném z případů nebylo podáno odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, nebyla ani podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

V Brně dne 1. 3. 2003