Výroční zpráva za rok 2003

27.03.2013

go site Výroční zpráva za rok 2003

go

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud během celého kalendářního roku 2003 průběžně umožňoval přístup k informacím široké veřejnosti veškerými způsoby, které zákon o svobodném přístupu k informacím, zejména ve svých ustanoveních §§ 5 a 6, předpokládá.

Ve foyer budovy na adrese Brno, Joštova 8, v níž Ústavní soud sídlí, jsou zveřejněny základní informace v rozsahu, jaký předepisuje ustanovení § 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto informace jsou rovněž dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. prostřednictvím internetu.

Naprostá většina informací byla žadatelům poskytnuta ústně, telefonicky nebo osobně. Písemných žádostí o poskytnutí informace bylo v rejstříku Spr. (správní rejstřík) v roce 2003 evidováno celkem 55, z toho bylo 24 žádostí o zaslání textu rozhodnutí Ústavního soudu.

Žádosti o informace (ústní i písemné) byly vyřizovány v zákonem stanovených lhůtách. V žádném případě nebylo podáno odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, stejně tak nebyla podána ani správní žaloba. Žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2003 neprobíhalo.

Stejně jako v předcházejících letech Ústavní soud ani v roce 2003 v žádném případě nežádal úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

V Brně dne 3. února 2004