Výroční zpráva za rok 2004

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2004

follow url podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

go to link

Během celého roku 2004 poskytoval Ústavní soud informace nejširší veřejnosti v plném rozsahu a všemi způsoby stanovenými zákonem o svobodném přístupu k informacím, jenž ukládá státním orgánům povinnost poskytovat informace vztahující  se k jejich působnosti.

Ustanovení §5 uvedeného zákona o zveřejňování informací naplňuje Ústavní soud zejména tím, že ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, zpřístupňuje zákonem vyžadované základní informace. Ty jsou rovněž dostupné pomocí dálkového přístupu, a to prostřednictvím sítě Internet.

Největší část informací byla i v roce 2004 poskytnuta žadatelům ústně, a to jak telefonicky, tak i osobně. Ve správním rejstříku (Spr), v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2004 celkem 545 podání, z nichž 54 spadá do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. V jejich rámci Ústavní soud vyřizuje i časté žádosti o zaslání textu rozhodnutí Ústavnímu soudu, jimž je vyhovováno v elektronické nebo listinné formě. V roce 2004 trval trend nárustu počtu podání této kategorie, když se jejich počet oproti roku 1999 zdvojnásobil.

Všechny žádosti o informace byly vyřizovány v zákonných lhůtách. V žádném z případů nebylo podáno odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, nebyla ani podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

source site Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

V Brně dne 28. února 2005