Výroční zpráva za rok 2005

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2005

here

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústavní soud průběžně poskytoval i během roku 2005 nejširší veřejnosti v plném spektru informací i zákonem stanovených způsobů vyžádané údaje o své činnosti. Naplnil tak povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti Ústavního soudu, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá justičním orgánům.

Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje uvedený zákon, zpřístupňuje Ústavní soud několik zapůsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímou prezentací pověřenými pracovníky.

Převážná část informací byla v roce 2005 poskytnuta žadatelům ústně, ať již telefonicky či osobně. Ve správním rejstříku (Spr) , v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2005 celkem 767 podání, z toho 50 žádostí podaných ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. I v roce 2005 trval trend nárustu počtu podání, spadajících do kategorie Spr, když jejich počet oproti roku 2004 narostl o 40 procent.

Všechny žádosti o informace byly vyřizovány v zákonných lhůtách. V žádném z případů nebylo podáno odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, nebyla ani podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

V Brně dne 1. 3. 2006