Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2006

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2006

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud průběžně poskytoval i během roku 2006 v plném rozsahu informací i zákonem stanovených způsobů vyžádané údaje o své činnosti. Naplnil tak povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti Ústavního soudu, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá justičním orgánům.

Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje uvedený zákon, zpřístupňuje Ústavní soud několika způsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímou prezentací pověřenými pracovníky.

Převážná část informací byla v roce 2006 stejně jako v předchozích letech poskytnuta žadatelům ústně, ať již telefonicky či osobně. Ve správním rejstříku (Spr) , v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2006 celkem 802 podání, 49 z nich bylo vyhodnoceno jako žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud vyhověl též častým žádostem o zaslání starších rozhodnutí Ústavního soudu prostřednictvím e-mailu, faxem i v běžné písemné podobě. I v roce 2006 trval trend nárustu počtu podání, spadajících do kategorie Spr,. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných informací. V žádném z případů nebyla podána stížnost proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, nebyla ani podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V Brně dne 1. 3. 2007