Výroční zpráva za rok 2007

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2007

podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústavní soud poskytoval během roku 2007 v plném rozsahu informací i zákonem stanovených způsobů vyžádané údaje o své činnosti. Naplnil tak povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti Ústavního soudu, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá justičním orgánům.

Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje uvedený zákon, zpřístupňuje Ústavní soud několika způsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímou prezentací pověřenými pracovníky.

Převážná část informací byla v roce 2007 stejně jako v předchozích letech poskytnuta žadatelům ústně, a to telefonicky nebo osobně. Ve správním rejstříku (Spr), v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2007 celkem 894 podání, z toho celkem 92 žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústavní soud vyhovoval častým žádostem o zaslání starších rozhodnutí prostřednictvím e-mailu, faxem i v listinné podobě.

Zprovoznění volně přístupné internetové databáze NALUS, která obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu v anonymizované podobě, výrazně zlepšilo informovanost veřejnosti o rozhodovací činnosti Ústavního soudu.

I v roce 2007 trval trend nárustu počtu podání, spadajících do kategorie Spr. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách. V žádném z případů nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebylo tedy podáno ani žádné odvolání, ani správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Nebyla podána žádná stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V Brně dne 1. 3. 2008