Výroční zpráva za rok 2008

27.03.2013

Výroční zpráva za rok 2008

enter podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud poskytoval také v roce 2008 údaje o své činnosti v rozsahu, který ukládá justičním orgánům zákon č 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.

Základní informace ve smyslu zákona  106/1999 Sb. zpřístupňuje Ústavní soud několika způsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímo prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců.

Převážná část údajů o činnosti soudu byla v roce 2008, stejně jako v předchozích letech, poskytnuta žadatelům ústně, a to telefonicky nebo osobně. Ve správním rejstříku (Spr) , v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2008 celkem 1010 podání. V jedenácti případech z uvedeného počtu se tazatelé odvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. Pěti z nich Ústavní soud nemohl vyhovět. Ve třech případech požadoval pisatel informace ze spisu o řízení vedeném před Ústavním soudem, aniž by byl účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení, případně aniž byl jimi zmocněn, což zákon o Ústavním soudu neumožňuje. Ve dvou zbývajících případech pak pisatelé požadovali právní konzultace, které však Ústavní soud stejně jako žádný jiný soudní orgán není oprávněn poskytovat (§2 odst. 4 zákona č.106/1999 Sb.).

go site Ústavní soud vyhovoval též častým žádostem o zaslání starších rozhodnutí prostřednictvím e-mailu, faxem i v listinné podobě, pokud již bylo požadované rozhodnutí v písemné podobě k dispozici.

Internetová databáze NALUS, která obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu v anonymizované podobě a kterou Ústavní soud spustil v minulém roce, přinesla odborné veřejnosti, médiím i dalším zájemcům další podrobné informace o rozhodovací činnosti Ústavního soudu.

I v roce 2008 trval trend nárůstu počtu podání, spadajících do kategorie Spr. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách, s výjimkou jedné, ale i po uplynutí lhůty na základě stížnosti žadatele byla nakonec informace v plném rozsahu poskytnuta. V žádném z případů nebylo podáno odvolání proti způsobu vyřízení žádosti o informaci, nebyla ani podána žádná správní žaloba. Rovněž neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržení uvedeného zákona.

Ani v jednom případě nežádal Ústavní soud, stejně jako v předchozích letech, žádnou úhradu nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V Brně dne 1. 3. 2009