Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 10. kalendářní týden roku 2024

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.03.2024 10:30 do: 06.03.2024 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: 1 US 306/24
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je trestně stíhán pro skutek kvalifikovaný jednak jako zločin účasti na organizované zločinecké skupině, jednak jako zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Uvedená trestná činnost měla spočívat v úplatném zajišťování tzv. nelegální migrace. Okresní soud vzal stěžovatele do vazby. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel stížnost. Krajský soud však potvrdil existenci vazebních důvodů.

Stěžovatel se poté obrátil na Ústavní soud, který usnesením sp. zn. I. ÚS 2909/23 ze dne 13. 12. 2023 shledal napadená rozhodnutí jako ústavně konformní a odmítl ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Obecné soudy dále rozhodovaly o prodloužení vazby. Právě rozhodnutími napadenými v této ústavní stížnosti byl stěžovatel ponechán ve vazbě. 
Stěžovatel v ústavní stížnosti brojí výhradně proti procesnímu postupu orgánů činných v trestním řízení při rozhodování o prodloužení vazby. Stěžovatel namítá porušení práva na spravedlivý proces a obhajobu.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.03.2024 11:00 do: 06.03.2024 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3399/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 61 Co 256/2023-481 ze dne 20. 10. 2023, usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 61 Co 268/2023-529 ze dne 8. 11. 2023 a usnesení Okresního soudu Plzeň-město č. j. 99 P 225/2020-455 ze dne 10. 10. 2023
Stručná charakteristika:  Protiprávní změna bydliště dítěte a efektivní ochrana základních práv rodičů
Označení navrhovatelů:  M. Ć., zast. JUDr. Lenkou Kamišovou, LL.M., advokátkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nezletilý byl v roce 2020 svěřen do péče matky (vedlejší účastnice). Osobní styk nezletilého s otcem (stěžovatelem) byl upraven na určité dny. Všichni z rodiny v době původního rozhodnutí bydleli v jednom městě. Styk nezletilého s otcem během let neprobíhal bez problémů, mezi rodiči dlouhodobě panovaly neshody a společná komunikace nebyla na dobré úrovni. Otec podal v srpnu 2022 návrh na výkon rozhodnutí o úpravě styku. Matka v březnu 2023 navrhla novou (méně rozsáhlou) úpravu styku z toho důvodu, že syn nemá podle ní o styk s otcem zájem, a dále navrhla zvýšit otci výživné. Otec v dubnu 2023 navrhl, aby dítě bylo svěřeno do jeho péče. Řízení o návrhu na výkon rozhodnutí o styku a návrhu rodičů na novou úpravu péče dosud u opatrovnického soudu probíhají. Matka se s nezletilým v září 2023 přestěhovala 475 km daleko od původního bydliště rodiny, změnila synovi trvalé bydliště bez souhlasu otce či opatrovnického soudu, přihlásila jej do tamní základní školy a k místní dětské lékařce. Stanovený styk otce se synem neprobíhá standardně, minimálně od doby přestěhování. Otec následně podal návrh na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zatímním svěření nezletilého do jeho péče, na určení základní školy v místě původního bydliště rodiny a určení dětského lékaře tamtéž. OSPOD poté podal návrh na vydání „speciálního“ předběžného opatření, které mělo spočívat v zatímním svěření nezletilého do péče otce. 

Opatrovnický soud nejprve vyhověl návrhu OSPOD a nařídil předběžné opatření, kterým zatímně svěřil nezletilého do péče otce. Následně rozhodl o návrhu otce napadeným usnesením tak, že jej zamítl a nezletilému pro řízení o předběžném opatření jmenoval jiného kolizního opatrovníka. Opatrovnický soud dospěl k závěru, že byť by bylo návrhu otce s ohledem na všechny okolnosti namístě vyhovět, o svěření dítěte do jeho zatímní péče již bylo rozhodnuto tzv. speciálním předběžným opatřením k návrhu OSPOD; věc je tedy již rozhodnutá. Odvolací soud k odvolání matky napadeným usnesením první usnesení opatrovnického soudu změnil a návrh OSPOD na nařízení předběžného opatření zamítl. Následně napadeným usnesením potvrdil prvostupňové rozhodnutí ve výroku o zamítnutí návrhu otce na nařízení „běžného“ předběžného opatření, výrok ohledně jmenování jiného kolizního opatrovníka zrušil. Odvolací soud uvedl, že nebyly-li splněny podmínky pro nařízení tzv. speciálního předběžného opatření k návrhu OSPOD, nebyly splněny podmínky ani k návrhu otce. Fakticky to znamená, že v současné době není předběžným opatřením zatímně upravena péče ani styk otce s nezletilým. Matka v mezidobí podala návrh na nahrazení souhlasu otce se změnou trvalého bydliště syna. Opatrovnický soud jejímu návrhu na přenesení místní příslušnosti nevyhověl.

Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů. Tvrdí, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života