Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 12. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.03.2023 13:00 do: 21.03.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 245/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 19. ledna 2023 č. j. 63 T 8/2021-4869
Eventuální akcesorické návrhy:  návrh na odklad vykonatelnosti
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  B. T., zast. JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M., advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka byla odsouzena mj. k peněžitému trestu ve výši 200 denních sazeb, každé ve výši 1 500 Kč, celkem 300 000 Kč. Stěžovatelka poté podala žádost o povolení splátek peněžitého trestu, kde žádala zbývajících 200 000 Kč rozvrhnout do měsíčních splátek ve výši 3 500 Kč na dobu pěti let. Krajský soud rozhodl napadeným usnesením tak, že stěžovatelce povolil splácet zbytek peněžitého trestu v devíti měsíčních splátkách s tím, že byl vázán ustanovením § 342 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, dle něhož lze povolit splácení peněžitého trestu ve splátkách tak, aby byl celý uhrazen nejpozději do jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozsudku. 

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti namítá, že krajský soud v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny aplikoval neplatnou právní úpravu, jelikož od 1. 10. 2020 nabyl účinnosti novelizační zákon č. 333/2020 Sb.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.03.2023 13:30 do: 21.03.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 357/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 5 To 102/2021-1065, č. j. 5 To 103/2021-1072, č. j. 5 To 104/2021-1079, č. j. 5 To 105/2021-1086, č. j. 5 To 106/2021-1093, č. j. 5 To 107/2021-1100, č. j. 5 To 108/2021-1107, č. j. 5 To 109/2021-1114, č. j. 5 To 110/2021-1121, č. j. 5 To 111/2021-1128, č. j. 5 To 113/2021-1135 ze dne 11. října 2021 a č. j. 5 To 112/2021-1143 ze dne 10. listopadu 2021
Stručná charakteristika:  právo poškozených na právní pomoc v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  1)I. K., 2) M. P. 3) L.K., 4) M.P., 5) T.P., 6) F. K., 7) N.K., 8) L.K., 9) F.K., 10) M. K., 11) B. K. a 12) J. K., všech zastoupených JUDr. Petrem Šaštinským, advokátem se sídlem v Praze
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Ústavní stížnost podávají poškození příbuzní zemřelého, kteří v trestním řízení uplatnili nároky na náhradu způsobené škody a újmy. V minulosti okresní soud nároky poškozených v obecné rovině uznal, ale konstatoval, že fakticky má plnit pojišťovna, což se poté také stalo. Později uložil odsouzenému v adhezním řízení povinnost nahradit poškozeným náklady vzniklé přibráním zmocněnce. Krajský soud tato usnesení zrušil a nově rozhodl, usnesení krajského soudu však zrušil Ústavní soud nálezem sp. zn. IV. ÚS 3555/19 ze dne 28. 7. 2020 (N 156/101 SbNU 89). Po zrušujícím rozsudku krajského soudu okresní soud nově rozhodl o povinnosti odsouzeného nahradit stěžovatelům náklady vzniklé přibráním zmocněnce a opětovně přezkoumal návrhy zmocněnce. Napadenými usneseními krajský soud zrušil rozhodnutí okresního soudu a zamítl návrh stěžovatelů na úhradu nákladů souvisejících s jejich účastí v trestním řízení s výjimkou stěžovatelky 2), jíž přiznal náhradu ve výši 23 350,58 Kč. Okresní soud se podle něj nedostatečně zabýval otázkou, zda úkony právní služby vyúčtované zmocněncem sloužily poškozeným k účelnému uplatnění jejich nároků. O povinnosti odsouzeného zaplatit náhradu škody bylo pravomocně rozhodnuto pouze u stěžovatelky 2), ostatní byli odkázáni na občanskoprávní řízení. 

Stěžovatelé zejména namítají, že napadená rozhodnutí zamítající jejich žádost o adekvátní uhrazení nákladů jejich zmocněnce neodpovídají požadavkům kladeným předchozím nálezem Ústavního soudu v jejich věci a porušují jejich ústavně zaručená práva, zejm. na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a čl. 11 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.03.2023 14:00 do: 21.03.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1010/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 25 Cdo 369/2021-448 ze dne 10. 2. 2022 a rozsudkům Městského soudu v Praze č. j. 70 Co 67/2020-393 ze dne 28. 5. 2020 a Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. 29 C 247/2016-326 ze dne 21. 11. 2019
Stručná charakteristika:  Odčinění nemajetkové újmy; hodnocení znaleckého posudku; právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  B. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelce vznikla v souvislosti s nevydařeným lékařským zákrokem překážka lepší budoucnosti a domáhala se proto odčinění ztížení společenského uplatnění ve výši 5 000 000 Kč. Obvodní soud pro Prahu 7 mezitímním rozsudkem ze dne 11. 10. 2018 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2019 rozhodl, že základ stěžovatelčina nároku je opodstatněný a nemocnice za vzniklou újmu, jejíž výše bude následně vyčíslena, odpovídá. Následně obvodní soud vyhověl stěžovatelce částkou 708 803 Kč a ve zbývajícím rozsahu žalobu zamítl, přičemž vyšel z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění. Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl jako nepřípustné.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení napadených rozhodnutí obecných soudů, které podle ní porušily její právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.03.2023 14:00 do: 21.03.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 1/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Navrhovatelem je Ministerstvo vnitra, které se domáhá zrušení ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností, vyhlášené pod č. 2/2022. Touto vyhláškou město mj. stanovilo, že se v době konání akcí Loketského kulturního léta v období od 1. května do 30. září každého roku posouvá počátek doby nočního klidu na 23.00 hodin. 

Podle navrhovatele došlo napadeným ustanovením ke zneužití samostatné působnosti města, neboť v něm obsažená výjimka z nočního klidu má v rozporu se zákonem o některých přestupcích a čl. 104 odst. 1 Ústavy de facto povahu obecné výjimky z doby nočního klidu. Výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předpokládat, tj. buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Z těchto důvodů navrhuje část obecně závazné vyhlášky zrušit.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.03.2023 14:45 do: 21.03.2023 15:15

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 40/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Stručná charakteristika:  Odpovědnost staveního úřadu za pochybení autorizovaného inspektora
Označení navrhovatelů:  F.P.; V.P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se domáhali náhrady nemajetkové újmy z titulu nezákonného rozhodnutí a nesprávního úředního postupu, přičemž požadovali zaplacení částky 3 600 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj a částky 400 000 Kč od Ministerstva financí. Nezákonným rozhodnutím měl být certifikát autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení, na jehož základě byla v blízkosti nemovitostí ve vlastnictví stěžovatelů realizována stavba obchodního centra – hobby marketu. Nesprávný úřední postup stěžovatelé spatřovali v porušení povinnosti správních orgánů vydat rozhodnutí o určení právního vztahu, že právo stavby nevzniklo. 

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 19. 9. 2019 žalobu stěžovatelů vůči Ministerstvu pro místní rozvoj zamítl a Ministerstvu financí uložil povinnost zaplatit stěžovatelům částku 90 868 Kč, ve zbytku žalobu zamítl. Obvodní soud byl toho názoru, že certifikát autorizovaného inspektora nelze považovat za rozhodnutí správního orgánu, jelikož autorizovaný inspektor odpovídá za škodu, kterou stavebníkovi způsobí, soukromoprávně. Nebyl tedy splněn předpoklad odpovědnosti státu za škodu, a to existence nezákonného rozhodnutí a stejně tak nelze považovat činnost autorizovaného inspektora za úřední postup. Městský soud v Praze rozsudek obvodního soudu potvrdil. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelů i Ministerstva financí ve věci samé zamítl a ve zbytku je odmítl.

Stěžovatelé se domáhají zrušení uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jejich ústavně zaručené právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny a právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 odst. 1 Listiny.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 23.03.2023 09:00 do: 23.03.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2461/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 6 To 138/2022 78 ze dne 22. 7. 2022
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na osobní svobodu
Označení navrhovatelů:  T. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V souvislosti se zahájením trestního stíhání stěžovatele podala státní zástupkyně návrh na vzetí stěžovatele do vazby z důvodu podle § 67 písm. c) trestního řádu (vazba předstižná). Okresní soud rozhodl tak, že stěžovatele propouští na svobodu při shledání vazebního důvodu pro předstižnou vazbu, avšak za současného nahrazení vazby slibem a dohledem probačního úředníka. Vzal v úvahu i to, že stěžovatel je otcem nezletilého, jehož matka krátce před zadržením stěžovatele zemřela a na stěžovateli tak je péče o nezletilého syna, který je navíc ve velmi špatném psychickém stavu s podezřením na závažnější zdravotní obtíže. Proti usnesení okresního soudu podala státní zástupkyně stížnost, na jejímž základě krajský soud usnesení zrušil a nově rozhodl tak, že slib stěžovatele se nepřijímá a vazba se nenahrazuje dohledem probačního úředníka. Krajský soud v odůvodnění uvedl, že okresní soud nesprávně vyhodnotil, že nahrazujícími opatřeními lze eliminovat obavu předpokládanou v § 67 písm. c) trestního řádu.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu s tvrzením, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a dle čl. 38 Listiny.