Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 13. kalendářní týden roku 2024

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 27.03.2024 14:00 do: 27.03.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1677/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Josef Baxa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2023 č. j. 14 Co 392/2022-546
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu; Ochrana rodičovství a rodiny
Označení navrhovatelů:  Mgr. P. G., zast. JUDr. Liborem Holemým, LL.M., advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní sodu zamítl návrh otce (vedlejšího účastníka) na změnu péče, podle kterého by u něj nezletilí byli každý týden od čtvrtka 17.00 do pondělí 6.30 s výjimkou každého druhého kalendářního týdne v měsíci. Ve zbývajících dnech včetně celého druhého kalendářního týdne v měsíci by byli u matky (stěžovatelky). Návrh otce rovněž obsahoval speciální úpravu pro svátky a prázdniny. Řízení o tomto návrhu okresní soud současně zastavil. Dále zvýšil stávající výživné z původních 2 500 Kč na 4 500 Kč pro každé dítě. Proti tomuto rozsudku se otec odvolal, přičemž i nadále trval na tom, aby byli nezletilí svěřeni do nerovnoměrné střídavé péče. Krajský soud změnil rozsudek okresního soudu tak, že stanovil rovnoměrnou střídavou péči v intervalu střídání jeden týden, neboť podle něj od posledního pravomocného rozhodnutí došlo k podstatné změně poměrů, a to jak na straně rodičů, tak dětí. Krajský soud uvedl, že právo na péči o děti je naplněno, jestliže oba rodiče o děti pečují stejnou dobu. Případné odchylky musí být odůvodněny jiným dostatečně silným zájmem. Krajský soud nezjistil žádný zásadní důvod, který by ospravedlňoval odchýlení se od obecného východiska stanovení rovnoměrné střídavé péče. Ohledně názoru obou nezletilých krajský soud shledal, že jsou oba ve věku osmi let a nelze proto uzavřít, že by byli natolik rozumově a duševně vyspělí, aby byli schopni otázku své péče v celém rozsahu posoudit. Rozhodnutí tedy nemohlo být vystavěno pouze na jejich přání.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že nebyly splněny předpoklady pro stanovení rovnoměrné střídavé péče. Ústavní stížností se domáhá zrušení rozsudku krajského soudu s tvrzením, že jím byla porušena její základní práva, a to právo na výchovu dětí a právo na soudní ochranu.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 27.03.2024 14:30 do: 27.03.2024 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 94/24
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D.
Označení navrhovatelů:  D. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je stíhán pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a pro zločin porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Usnesením obvodního soudu byl vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. a) a c) trestního řádu (vazba útěková a vazba předstižná). Stěžovatel opakovaně žádal o propuštění z vazby na svobodu. Napadená rozhodnutí se týkají jeho žádosti ze září 2023. Napadeným usnesením městský soud zamítl žádost stěžovatele, jelikož podle něj nadále trvají důvody vazby. Městský soud dále nepřijal záruku za další chování stěžovatele nabídnuté jeho manželkou a sokolským sdružením, nepřijal písemný slib stěžovatele, zamítl návrh na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka a zamítl návrh na nahrazení vazby uložením předběžného opatření spočívajícího v zákazu vycestování do ciziny a odevzdání cestovního pasu. Městský soud nepřijal ani peněžitou záruku 1 000 000 Kč učiněnou stěžovatelem. Proti usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou vrchní soud napadeným usnesením zamítl jako nedůvodnou.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že obecné soudy nesprávně vyhodnotily informace obsažené ve spisu, případně je zamlčely, nebo se jimi nezabývaly. Vrchnímu soudu vytýká, že se nezabýval jeho rozsáhlou argumentací ve vztahu k peněžité záruce a kombinaci záruk jako adekvátního náhradního prostředku vazby. Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva na ochranu osobní svobody a soudní ochranu.