Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 15. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.04.2023 14:00 do: 11.04.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 222/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 9. ledna 2023 č. j. 6 To 364/2022-24 a usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 6. prosince 2022 č. j. 0 Nt 1208/2022-9
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu - vazba
Označení navrhovatelů:  R. J.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Proti stěžovateli bylo zahájeno trestní stíhání. Usnesením okresního soudu byl stěžovatel vzat do vazby podle § 67 písm. a), b) a c) trestního řádu. Žádost stěžovatele o propuštění z vazby byla zamítnuta a bylo rozhodnuto o jejím dalším trvání. Krajské státní zastupitelství poté podalo návrh na prodloužení vazby stěžovatele, o kterém okresní soud rozhodl tak, že stěžovatele ponechal ve vazbě, neboť u něj nadále trvají vazební důvody. Stěžovatel opět napadl usnesení okresního soudu stížností, které krajský soud vyhověl, usnesení okresního soudu zrušil. Nově rozhodl tak, že stěžovatele ve vazbě ponechal, avšak shledal procesní pochybení v postupu okresního soudu, který nevyrozuměl stěžovatele o návrhu státní zástupkyně na prodloužení vazby. Krajský soud proto konal vazební zasedání, kde byl stěžovatel vyslechnut, věcně se však krajský soud ztotožnil s odůvodněním okresního soudu.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že obecné soudy porušily jeho právo na osobní slyšení ve vazebním zasedání a domáhá se proto zrušení jejich rozhodnutí.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.04.2023 08:30 do: 12.04.2023 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: Pl. ÚS 20/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudkům Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 691/2010-103 ze dne 9. 11. 2011, Vrchního soudu v Praze č. j. 11 Cmo 41/2009-76 ze dne 3. 9. 2009 a Městského soudu v Praze č. j. 66 C 17/2008-59 ze dne 3. 11. 2008, původně vedené pod spisovou značkou IV. ÚS 1163/12
Stručná charakteristika:  Obnovené řízení před Ústavním soudem; judikatura Evropského soudu pro Lidská práva; právo na pokojné užívání majetku; náhrada za odnětí vlastnického práva; spravedlivá rovnováha
Označení navrhovatelů:  V.P. a další, zastoupeni JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., Brno, Bašty 415/8
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Ve věci se jedná o obnovené řízení o ústavní stížnosti po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Stěžovatelé se domáhali nahrazení rozhodnutí správních orgánů soudním rozhodnutím a určení přiměřené náhrady za vyvlastnění pozemků, namísto toho obecné soudy potvrdily rozhodnutí správních orgánů o přiznání náhrady ve výši tzv. úřední ceny. Ústavní stížnost stěžovatelů proti rozhodnutím obecných soudů Ústavní soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou. ESLP následně dospěl k závěru, že  postupem vnitrostátních orgánů byl porušen čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, jelikož navrhovatelům byla za vyvlastněné pozemky vyplacena náhrada podle cenových předpisů („úřední cena“), aniž by vnitrostátní orgány posoudily její přiměřenost ve vztahu k jejich tržní hodnotě.

Stěžovatelé se proto v obnoveném řízení na podkladě rozsudku ESLP domáhají zrušení předešlých rozhodnutí pro porušení čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.04.2023 09:00 do: 12.04.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 794/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 12. 2021 č. j. 96 Co 190/2021-69 a rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 21. 5. 2021 č. j. 53 Nc 11504/2021-45
Stručná charakteristika:  právo na soukromý život, lidskoprávní status žadatele o osvojení
Označení navrhovatelů:  P. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele, manžela vedlejší účastnice a tzv. sociálního rodiče nezletilé, na předání nezletilé (dcery vedlejší účastnice) do péče stěžovatele před osvojením.

Nezletilá nikdy nežila ve společné domácnosti s matkou a (biologickým) otcem, po jejím narození byla svěřena do péče matky. Otec nezletilé, který byl také účastníkem řízení, udělil s jejím osvojením souhlas, neplatí na ni výživné a preferuje svou stávající rodinu. Nezletilá žije ve společné domácnosti s matkou a stěžovatelem po dobu sedmi let, stěžovatel se na péči o nezletilou podílí, manželé také mají společného syna, nevlastního bratra nezletilé.

Soud prvního stupně návrh stěžovatele zamítl. Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil s tím, že preadopční péče je dle jeho názoru prozatím předčasná, jelikož vztah mezi nezletilou a jejím otcem není zcela vymizelý.

Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení obou rozsudků obecných soudů s tím, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny, právo na rovné postavení účastníků řízení dle čl. 37 odst. 2 Listiny a právo na ochranu soukromého života dle čl. 10 odst. 2 Listiny. Dále stěžovatel namítá porušení čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, a to nesprávným výkladem nejlepšího zájmu dítěte.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.04.2023 09:30 do: 12.04.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 111/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze 29. 9. 2022, č. j. 28 Co 214/2022-65.
Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  H. J. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka podala u okresního soudu návrh na vydání předběžného opatření s odůvodněním, že výkon rozhodnutí, kterým by bylo žalované (vedlejší účastnici) uloženo vydat bezdůvodné obohacení, je ohrožen. Okresní soud nařídil předběžné opatření, kterým vedlejší účastnici zakázal nakládat s finančními prostředky nacházejícími se na vkladní knížce a bankovním účtu, současně jí zakázal umožnit nakládání s těmito finančními prostředky třetí osobě. Na základě odvolání vedlejší účastnice krajský soud rozhodnutí okresního soudu změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení krajského soudu, neboť má za to, že jím byla porušena její základní práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a princip rovnosti účastníků řízení dle čl. 37 odst. 3 Listiny ve spojení s čl. 90 Ústavy.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.04.2023 09:30 do: 12.04.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 308/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2022 č. j. 44 Co 110/2022-101 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 17. 2. 2022 č. j. 34 C 66/2021-50.
Stručná charakteristika:  Nesprávné poučení odvolacím soudem.
Označení navrhovatelů:  p. s.r.o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka (letecká společnost) byla žalována vedlejším účastníkem z důvodu náhrady škody, která měla vedlejšímu účastníkovi vzniknout tím, že mu stěžovatelka nezajistila náhradní let. Soud prvního stupně návrhu vedlejšího účastníka vyhověl, odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil.

Stěžovatelka se domáhá zrušení uvedených rozhodnutí soudu s tím, že jimi byla porušena její základní práva dle čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.04.2023 10:30 do: 12.04.2023 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3470/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 10. 2. 2022, č. j. 19 T 130/2019-473, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2022, č. j. 7 To 111/2022-500, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2022, č. j. 4 Tdo 769/2022-557
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  J. S., zast. advokátem Mgr. Martinem Rybnikářem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl trestně stíhán pro skutek, který měl spočívat v tom, že se měl pod falešnou identitou v úmyslu se neoprávněně obohatit seznámit s poškozenou osobou, kterou požádal pod záminkami o šest půjček v celkové výši 407 000 Kč, které ani přes opakované urgence nevrátil. Okresní soud ho svým prvním rozsudkem uznal vinným ze spáchání přečinu podvodu. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel odvolání, které krajský soud zamítl. Stěžovatel poté podal dovolání, na základě kterého Nejvyšší soud obě předchozí rozhodnutí zrušil, a jelikož považoval popis skutku za nedostatečný, uložil okresnímu soudu doplnění popisu skutku ve skutkové větě tak, aby zahrnoval všechny zákonné znaky trestného činu. Po vrácení věci okresní soud doplnil popis skutku a napadeným rozsudkem uznal stěžovatele vinným a odsoudil stejně jako v prvním rozsudku. Krajský soud stěžovatelovo odvolání znovu zamítl a ztotožnil se se závěry okresního soudu. Proti napadenému usnesení krajského soudu brojil stěžovatel dovoláním, které Nejvyšší soud odmítl.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení uvedených rozhodnutí s odůvodněním, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva dle čl. 36 odst. 1, čl. 39, čl. 40 odst. 2, odst. 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.