Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 16. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.04.2023 09:20 do: 18.04.2023 09:50

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 487/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. února 2023 č. j. 2 To 7/2023-122
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  K. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl stěžovatel vzat do předběžné vazby podle § 94 odst. 1 a § 204 odst. 5 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud nepřijal nabídku peněžité záruky. Stěžovatel podal proti usnesení krajského soudu blanketní stížnost, Vrchní soud v Olomouci tuto stížnost zamítl napadeným usnesením bez vyčkání na doplnění jejího odůvodnění (které není její obligatorní součástí). Stěžovatel následně předmětnou blanketní stížnost proti usnesení krajského soudu doplnil, přičemž obsáhle rozporoval důvodnost vzetí do vazby.

Stěžovatel podal ústavní stížnost s tvrzením, že rozhodnutím odvolacího soudu došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv vyplývajících z čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.04.2023 10:00 do: 18.04.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 92/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony
Stručná charakteristika:  zrušení právního předpisu, volební zákonodárství
Označení navrhovatelů:  Nejvyšší správní soud
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Nejvyšší správní soud (navrhovatel) v řízení o kontrole norem navrhl zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony (dále jen „ZVP“). Podle navrhovatele je vedení volební kampaně jednou z forem výkonu svobody projevu, zakotvené v čl. 17 odst. 1 až Listiny, čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 19 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Povinnost registrace třetích osob (pod hrozbou sankce) pak představuje omezení tohoto práva.

Napadené ustanovení § 16 odst. 2 ZVP zní: „Fyzická nebo právnická osoba, která se hodlá účastnit volební kampaně bez vědomí kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta, je povinna se před vstupem do volební kampaně registrovat jako registrovaná třetí osoba u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) zřízeného podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích.“

Napadené ustanovení § 16h odst. 1 písm. a) ZVP, včetně návětí, zní: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 16 odst. 2 se účastní volební kampaně bez předchozí registrace ve zvláštním registru Úřadu.“

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.04.2023 13:00 do: 19.04.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 836/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Označení navrhovatelů:  A. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozhodnutím správních orgánů byla podle § 15 odst. 1, § 2 odst. 3 a § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve spojení s § 17 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a § 73 odst. 3 a 5 zákona o zdravotních službách částečně odmítnuta žádost stěžovatelky o informace. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví napadla stěžovatelka žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl, neboť se ztotožnil se závěrem správních orgánů, že § 73 odst. 8 ve spojení s § 17 odst. 2 zákona o státní statistické službě lze považovat za zvláštní důvod odmítnutí žádosti o informace. Proti rozsudku městského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud ústavní stížností napadeným rozsudkem zamítl s odůvodněním, že právo na informace garantované čl. 17 odst. 5 Listiny je zákonodárce oprávněn omezit, pokud přitom obstojí v testu ústavnosti, tedy kritériím účelnosti, potřebnosti a přiměřenosti.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva zaručená ústavním zákonem, zejména čl. 17 odst. 4, čl. 31, čl. 32 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.04.2023 13:30 do: 19.04.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 432/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2022 č. j. 25 Cdo 2243/2020-931
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 9. 2021 byla stěžovatelce jako žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 700 000 Kč s příslušenstvím jako náhradu nemajetkové újmy. V rozsahu dalších 6 000 000 Kč byla žaloba zamítnuta. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 2. 2022 prvostupňové rozhodnutí co do výroků ve věci samé potvrdil. Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným usnesením stěžovatelčino dovolání odmítl pro nepřípustnost, s tím, že zadostiučinění přiznané vedlejší účastnici není zjevně nepřiměřené. 

V ústavní stížnosti stěžovatelka namítá, že Nejvyšší soud na v dovolání vznesené otázky neodpověděl, čímž zasáhl do jejího práva na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.04.2023 14:00 do: 19.04.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 25/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Stručná charakteristika:  rovnost v základních právech a svobodách a zákaz diskriminace, místní záležitosti veřejného pořádku
Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se návrhem domáhá zrušení v záhlaví uvedeného ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, pro rozpor s čl. 1 větou první Listiny a § 10e zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. 

Město Krásná Lípa napadenou vyhláškou zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle § 10d odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích. Podle čl. 4 odst. 1 napadené vyhlášky výše poplatku za poplatkové období činí 1 100 Kč. V čl. 5 této vyhlášky město upravilo osvobození a úlevy, přičemž mimo jiné podle odst. 4 tohoto ustanovení poskytlo poplatníkovi podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích úlevu na poplatku na dobu trvání úlevy ve výši 440 Kč (nebo příslušnou část za každý měsíc trvání úlevy v příslušném kalendářním roce).

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.04.2023 15:30 do: 19.04.2023 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1526/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 10. 12. 2021 č. j. 18 C 208/2021-24, usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 2. 2022 č. j. 18 C 208/2021-53 a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 8. 4. 2022 č. j. 29 Co 75/2022-64
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, formalistický přístup k rozhodování ve statusové věci
Označení navrhovatelů:  D. T. zast. advokátkou Mgr. Petrou Kaše-Lukschovou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Dne 16. 6. 2021 podala stěžovatelka návrh na svěření do péče a určení výživného k nezletilým dětem, který byl u Okresního soudu v Liberci evidován pod sp. zn. 14 Nc 50037/2021. Dne 1. 7. 2021 podal vedlejší účastník návrh na určení neexistence manželství, který byl u Okresního soudu v Liberci evidován pod sp. zn. 18 C 208/2021. Rozvrhem práce byl k projednání návrhu určen soudce Mgr. Kamil Podhola. Dne 25. 6. 2021 podala stěžovatelka návrh na určení výživného pro nerozvedenou manželku, který byl u Okresního soudu v Liberci evidován pod sp. zn. 12 C 223/2021. Dne 11. 10. 2021 podala stěžovatelka návrh na rozvod manželství, který byl u Okresního soudu v  Liberci evidován pod  sp.  zn.  18 C 308/2021. Rozvrhem práce byl k projednání návrhu určen soudce Mgr.  Kamil Podhola. Vedlejší účastník, dnes již bývalý manžel stěžovatelky, podal dne 1. 7. 2021 návrh, kterým se u  jmenovaného soudu domáhal vyslovení toho, že manželství mezi ním a stěžovatelkou není. Tento návrh byl okresním soudem zaslán k vyjádření stěžovatelce, a to na adresu, kde měla toho času bydliště. Vzhledem k tomu, že  stěžovatelka nebyla v místě bydliště zastižena, byla jí dne 26. 7. 2021 ponechána výzva, aby zásilku vyzvedla u držitele poštovní licence. Jelikož si adresátka písemnost v úložní době nevyzvedla, byla jí dne 6. 8. 2021 vhozena do domovní schránky. Následně byla do totožné schránky stěžovatelce vhozena dne 24. 9. 2021 též výzva, kterou byla informována o tom, že dne 10. 12. 2021 se u shora uvedeného soudu koná jednání o vyslovení neexistence manželství. K  jednání dne 10. 12. 2021 se dostavil žalobce a jeho právní zástupce.

Po zahájení řízení byl žalobce vyslechnut. Poté byl vyhlášen rozsudek, jímž se určuje, že manželství žalobce a žalované uzavřené dne 23. 10. 2015 před vikářem sboru Církve Bratrské v H. K. v modlitebně Církve Bratrské v Liberci, zde není. Rozsudek okresního soudu byl následně doručen do datové schránky právnímu zástupci žalobce s  tím, že stěžovatelce, byl doručen na shora uvedenou adresu. Vzhledem k tomu, že  stěžovatelka nebyla dne 27. 12. 2021 v místě svého trvalého bydliště zastižena, byla  zásilka uložena a připravena k vyzvednutí, současně jí byla zanechána výzva. Jelikož zásilka nebyla v úložní době vyzvednuta, byla zásilka dne 10. 1. 2022 vhozena do  schránky. Dne 24. 1. 2022 nabylo rozhodnutí právní moci.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že o shora uvedeném soudním řízení nevěděla a z toho důvodu se k jeho průběhu nemohla nijak vyjádřit, natož se pak k  nařízenému jednání dostavit. S rozsudkem soudu se stěžovatelka seznámila až  1.  2.  2022 a podala proti němu odvolání, které však Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 21. 2. 2022 odmítl pro opožděnost. O následně podaném odvolání rozhodl Krajský  soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ústavní stížností napadeným usnesením tak, že potvrdil rozhodnutí nalézacího soudu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 19.04.2023 16:00 do: 19.04.2023 16:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 344/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje ze dne 2. 12. 2022 č. j. PK-RR/4780/22 a usnesení Městského úřadu Tachov, odboru výstavby a územního plánování ze dne 15. 9. 2022 č. j. 3256/2022 - OVÚP/TC,
Stručná charakteristika:  Rovnost účastníků řízení, ochrana vlastnického práva
Označení navrhovatelů:  S C R, a.s., zast. advokátkou JUDr. Sylvií Sobolovou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Oznámením Městského úřadu Tachov ze dne 16. 3. 2022 byla stěžovatelka informována o zahájení vyvlastňovacího řízení ve vztahu k pozemkům stěžovatelky nacházejícím se  v  katastrálním území Svatá Kateřina u Rozvadova, a to na základě žádosti  o  vyvlastnění podané příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD, vyvlastnitel). Stěžovatelka ve vyjádření navrhla zamítnutí žádosti, a  to  z  důvodu nesplnění zákonných podmínek pro  vyvlastnění, včetně zákonných podmínek pro samotné zahájení vyvlastňovacího řízení. Městský úřad v Tachově jako vyvlastňovací úřad do dne podání ústavní stížnosti o žádosti vyvlastnitele nerozhodl. Vyvlastňovací úřad vydal namísto meritorního rozhodnutí o žádosti o vyvlastnění usnesení napadené ústavní stížností,  kterým rozhodl o přerušení vyvlastňovacího řízení na dobu šesti měsíců. Důvodem přerušení řízení byla žádost ŘSD, které byl podle odůvodnění usnesení vyvlastňovací úřad povinen vyhovět, neboť byl vázán „dispozičním právem vyvlastnitele“. Krajský úřad Plzeňského kraje napadeným rozhodnutím  odvolání stěžovatelky zamítl a usnesení městského úřadu potvrdil. Proti rozhodnutí krajského úřadu správní žalobu podle § 65 a násl. s. ř. s. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 1. 2023 č. j. 77 A 75/2022-42  byla  tato správní žaloba odmítnuta jako nepřípustná právě s odkazem na kompetenční výluku podle § 70 písm. c) s. ř. s. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka z procesní opatrnosti kasační stížnost. Rovněž stěžovatelka využila možnosti podat u Krajského soudu v Plzni také žalobu na ochranu proti nečinnosti vyvlastňovacího úřadu podle § 79 a násl. s. ř. s. Řízení o této žalobě bylo ukončeno vydáním rozsudku sp. zn. 57 A 1/2023-105 ze dne 7.  2. 2023, jímž bylo uloženo Městskému úřadu Tachov vydat ve věci rozhodnutí, a to do 15 dnů od  právní moci rozsudku.

Stěžovatelka se domáhá zrušení rozhodnutí správních orgánů, a to pro porušení jejích  základních práv zaručených  čl.  11 odst. 1 a 4 a  čl. 37 odst. 3 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.04.2023 10:00 do: 21.04.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3087/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 13. září 2022 č. j. 2 ZN 4538/2021-57
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou ochranu
Označení navrhovatelů:  A. B., zast. JUDr. Ivem Koulou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že napadeným usnesením obvodního státního zastupitelství bylo porušeno jeho právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 Listiny a právo na soudní a jinou právní ochranu podle čl. 36 Listiny.