Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 17. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.04.2023 08:30 do: 25.04.2023 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3227/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výroku II usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. září 2022 č. j. 22 Co 113/2022-937
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, právo na právní pomoc
Označení navrhovatelů:  1. JUDr. J. M. a 2. JUDr. I. F. I.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud rozsudkem ze dne 21. 12. 2021 zamítl žalobu vedlejší účastnice (bytového družstva) na zaplacení částky 2 592 000 Kč a uložil jí povinnost zaplatit žalovaným stěžovatelům (správcům konkurzní podstaty) náhradu nákladů řízení ve výši 755 500 Kč, jelikož dospěl k závěru, že nárok je již promlčen. Odvolání vedlejší účastnice do výroku ohledně nákladů řízení změnil krajský soud tak, že stěžovatelům náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Stěžovatelé se ústavní stížností domáhají zrušení výroku II usnesení krajského soudu, kterým mělo být porušeno jejich základní právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, právo na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 Listiny a právo na rovné postavení účastníků řízení dle čl. 37 odst. 3 Listiny. 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.04.2023 09:00 do: 25.04.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3398/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2022 č. j. 17 Co 323/2022-45 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 22. června 2022 č. j. 23 C 187/2021-29
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  CH. C.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel jakožto podnikající fyzická osoba byl rozhodnutím Městské veterinární správy v Praze uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 17a odst. 5 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, čehož se měl dopustit tím, že nesplnil informační povinnost dle tohoto zákona. Na základě stěžovatelova odvolání Ústřední veterinární správa předešlé rozhodnutí zrušila. Stěžovatel následně podal u Městské veterinární správy žádost o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, kterou však Ministerstvo zemědělství (vedlejší účastník) považovalo za neoprávněnou. Stěžovatel se proto přiznání této částky domáhal žalobou u obvodního soudu, který ji zamítl jako nedůvodnou. Následně pak Městský soud v Praze odvolání stěžovatele odmítl, neboť napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto o plnění nepřevyšující částku 10 000 Kč.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho základní právo dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.04.2023 09:00 do: 25.04.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1595/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 5. 2022 č. j. 4 To 152/2022-107
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces a rozhodnutí o stížnosti proti usnesení v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  M. A. zastoupený advokátem Mgr. Milanem Hadravou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovateli byl trestním příkazem Okresního soudu v Lounech ze dne 17. 12. 2020 č. j. 4 T 46/2020-60 uložen trest odnětí svobody v délce trvání jednoho roku, který mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Usnesením Okresního soudu v  Lounech ze dne 14. 4. 2022 bylo v souladu s § 83 odst. 1 tr. zákoníku rozhodnuto, že  stěžovatel vykoná trest odnětí svobody uložený shora uvedeným trestním příkazem. Bezprostředně po vyhlášení výše uvedeného usnesení proti němu stěžovatel podal do  protokolu stížnost. Poté, co mu bylo do Věznice Všehrdy dne 22. 4. 2022 doručeno písemné vyhotovení předmětného usnesení, svou stížnost písemně odůvodnil a toto odůvodnění dne 3. 5. 2022 odeslal poštou Okresnímu soudu v Lounech. O stížnosti stěžovatele bylo rozhodnuto ústavní stížností napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem tak, že se stížnost jako nedůvodná zamítá. V  odůvodnění krajský soud uvedl, že si stěžovatel sice podal proti usnesení okresního soudu stížnost, tuto ovšem neodůvodnil.

Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu, a to pro jeho rozpor s  čl. 36 Listiny, resp. odepření práva na přístup k soudu.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.04.2023 09:30 do: 25.04.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 105/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výrokům I. b) až f) a výroku II. rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. října 2022 č. j. 11 Co 186/2022-395
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  1. M. P., 2. V. Š., 3. H. P. st., 4. H. P. ml. a 5. Z. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastnice se žalobou u okresního soudu domáhala určení, že je dědičkou po svém bratrovi. Stěžovatelé v řízení vystupovali jako žalovaní. Rozsudkem ze dne 23. 5. 2019 okresní soud žalobu vedlejší účastnice zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podala vedlejší účastnice odvolání, na jehož základě krajský soud rozsudek okresního soudu usnesením zrušil. Po doplnění dokazování okresní soud žalobu opakovaně zamítl. K následnému odvolání vedlejší účastnice se krajský soud ztotožnil s právním hodnocením okresního soudu, změnil však nákladové výroky, a to tak, že všem stěžovatelům přiznal nižší částky.

Stěžovatelé se ústavní stížností domáhají zrušení nákladových výroků rozsudku krajského soudu, kterými mělo být porušeno jejich ústavně zaručené právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.04.2023 09:30 do: 25.04.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2719/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 2022, č. j. 30 Cdo 1333/2022-152 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2022, č. j. 22 Co 206/2021-127
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  PUMAS, s.r.o., zast. Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka (obchodní korporace) se v řízení před obvodním soudem domáhala po České republice – Ministerstvu spravedlnosti částky 531 190 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody, která jí měla vzniknout nesprávným úředním postupem v řízení vedeném u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 10 C 108/92, jehož se účastnili právní předchůdci stěžovatelky. Nemajetková újma měla spočívat v tom, že v rozsudku okresního soudu, kterým byl nahrazen projev vůle povinné osoby k uzavření dohody o vydání věci oprávněným osobám, nebyla výslovně uvedena budova trafostanice. Obvodní soud žalobu stěžovatelky zamítl, jelikož byl dle jeho názoru její nárok promlčen. Městský soud rozsudek obvodního soudu potvrdil a Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl zčásti pro nepřípustnost a zčásti pro vady.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí Městského soudu a Nejvyššího soudu s tvrzením, že jimi bylo porušeno její základní právo zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 27.04.2023 09:30 do: 27.04.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 323/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2022 č. j. 6 Tdo 746/2022-433, usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 9. března 2022 č. j. 68 To 11/2022-394 a rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 29. listopadu 2021 č. j. 2 T 124/2020-351
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, pravidlo in dubio pro reo
Označení navrhovatelů:  A. S., zastoupen JUDr. Milanem Trlicou, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V pořadí již druhým rozsudkem okresního soudu byl stěžovatel uznán vinným přečinem ublížení na zdraví z nedbalosti, jehož se dopustil tím, že jako řidič osobního motorového vozidla taženého na tažném laně jiným motorovým vozidlem při jízdě nevěnoval pozornost řízení a střetnul se s protijedoucím vozidlem, jehož řidič utrpěl zhmoždění hrudníku a řezné rány. Odvolání stěžovatele krajský soud zamítl. Nejvyšší soud pak dovolání stěžovatele odmítl.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv dle čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny.