Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 18. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.05.2023 09:00 do: 02.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 450/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2022 č. j. 33 Cdo 3307/2021-219, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 17. března 2021 č. j. 27 Co 323/2020-161 a rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22. září 2020 č. j. 12 C 58/2020-91
Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu, právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka uzavřela s obchodní společností smlouvu o úvěru a rovněž rozhodčí smlouvu, v níž bylo ujednáno, že případné spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Poté, co se stěžovatelka dostala do prodlení se splácením úvěru, podala věřitelka rozhodčí žalobu, o níž bylo rozhodnuto tak, že stěžovatelce byla uložena povinnost uhradit částku 188 169,08 Kč s úrokem z prodlení a smluvní pokutu. Věřitelka tento rozhodčí nález uplatnila jako exekuční titul a usnesením okresního soudu byla nařízena exekuce. Na základě stěžovatelčina návrhu okresní soud exekuci zastavil. Odvolání věřitelky krajský soud zamítl. V návaznosti na zastavení exekuce podala věřitelka žalobu, jíž se domáhala zaplacení dosud nesplacené jistiny, spolu s úrokem, zákonným úrokem z prodlení a smluvními pokutami. Okresní soud návrhu věřitelky vyhověl a vydal elektronický platební rozkaz. Po podání odporu stěžovatelkou a částečném zpětvzetí žaloby věřitelkou rozhodl okresní soud napadeným rozsudkem tak, že řízení do dané částky s příslušenstvím zastavil a ve zbytku žalobě vyhověl. Odvolání stěžovatelky bylo zamítnuto napadeným rozsudkem krajského soudu. Stěžovatelka poté podala dovolání, které Nejvyšší soud napadeným usnesením odmítl mj. s námitkou tzv. jiné vady, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedených soudních rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena její práva podle čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.05.2023 13:00 do: 02.05.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 147/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. srpna 2022 č. j. 96 Co 263/2021-611 a rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2021 č. j. 17 Nc 40/2019-360
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  O. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud uložil vedlejšímu účastníkovi (otci) povinnost přispívat na výživu nezletilého vedlejšího účastníka a dále povinnost uhradit dluh na výživném za určité období. Dále okresní soud upravil styk vedlejších účastníků (otce s nezletilým). K odvolání obou rodičů (stěžovatelky a vedlejšího účastníka) krajský soud napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek okresního soudu ve výroku ohledně výživného, změnil jej však ve výroku ohledně dluhu na výživném, a to tak, že vedlejší účastník je povinen uhradit dluh na výživném za delší období. Krajský soud též změnil rozsudek okresního soudu ve výroku ohledně styku vedlejších účastníků tak, že styk otce s nezletilým rozšířil. 

Ústavní stížností se stěžovatelka (matka nezletilého) domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi mělo dojít k porušení jejích ústavně zaručených práv dle čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny a dále též dle čl. 3 odst. 1 a čl. 12 Úmluvy o právech dítěte.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2023 09:30 do: 03.05.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 484/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Označení navrhovatelů:  B. G.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem obvodního soudu byli nezletilý vedlejší účastník a jeho sestra svěřeni do střídavé péče obou rodičů a nad výchovou nezletilých byl stanoven dohled s odůvodněním, že mezi rodiči jde o mimořádně konfliktní vztah, který má vliv na psychický vývoj dětí. O dva roky později vydal obvodní soud na základě podnětu OSPOD usnesení, kterým zahájil řízení ve věci uložení výchovného opatření, změny výchovy a výživy, úpravy styku, svěření do péče třetí osoby, zbavení rodičovské odpovědnosti a nařízení ústavní výchovy nezletilých. Dne 15. 11. 2022 vydal obvodní soud napadené usnesení, kterým zahájil řízení o nařízení předběžného opatření, kterým by bylo uloženo rodičům odevzdat nezletilého do péče dětského domova, a současně uložil rodičům, aby do právní moci rozhodnutí odevzdali nezletilého do péče dětského domova. Proti tomuto usnesení podali stěžovatelka (matka) a vedlejší účastník (otec) odvolání, kterému však městský soud nevyhověl.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena nejen její ústavně zaručená práva dle čl. 10 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny a dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale především práva jejího nezletilého syna.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2023 10:00 do: 03.05.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: 1 ÚS 21/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 11. 2022 č. j. 9 To 388/2022-31 a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20. 10. 2022 č. j. 70 Nt 3619/2022-19.
Stručná charakteristika:  Vazba
Označení navrhovatelů:  Ing. J. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením městského soudu bylo rozhodnuto o vzetí stěžovatele do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. b) trestního řádu, tedy z důvodů možného působení na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jiného možného maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (vazba koluzní), a dále o nepřijetí jeho písemného slibu. Následně stěžovatel podal proti tomuto usnesení stížnost ke krajskému soudu, který ji však zamítl.

Stěžovatel ve své ústavní stížností navrhuje, aby Ústavní soud zrušil výše uvedená usnesení obecných soudů, kterými mělo dojít k zásahu do jeho práv dle čl. 8 odst. 1, 2 a 5, čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. c), odst. 3 a 4 a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2023 10:00 do: 03.05.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3138/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Označení navrhovatelů:  I. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastník (žalobce) se žalobou domáhal po stěžovatelce (žalované) zaplacení částky 271 880 Kč s příslušenstvím z titulu vydání bezdůvodného obohacení, které mělo spočívat v úhradě, resp. provedení stavebních prací poskytnutých stěžovatelce při výstavbě jejího rodinného domu. Okresní soud žalobu zamítl a uložil vedlejšímu účastníkovi povinnost nahradit stěžovatelce náklady řízení. Proti tomuto rozsudku se ve věci samé odvolal vedlejší účastník a proti výroku o náhradě nákladů podala odvolání stěžovatelka. Krajský soud rozsudek okresního soudu ve věci samé potvrdil, ale změnil jej tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení výroků rozhodnutí krajského soudu s tvrzením, že jím bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. dle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, jakož i právo na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.05.2023 14:00 do: 03.05.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2533/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. června 2020, č. j. 7 As 40/2019-32 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 19. prosince 2018, č. j. 65 A 60/2018-69
Stručná charakteristika:  právo bydlet, právo na přiměřené bydlení
Označení navrhovatelů:  J. K. a D. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé byli nájemci obecního bytu ve vlastnictví města Olomouc (vedlejšího účastníka). Po vypovězení smlouvy k nájmu bytu na v pořadí druhé adrese, ke kterému byli motivováni příslibem nabídky uzavření smlouvy k většímu bytu, obývali spolu s vnukem v závěru menší byt, nadto v obdobně špatném technickém a hygienickém stavu. Stěžovatelé se u krajského soudu žalobou domáhali určení, že zásahy vedlejšího účastníka (žalovaného), spočívající v opomenutí učinit kroky vedoucí k desegregaci vyloučené lokality a v uplatňování bytové politiky města přispívající k udržování sociálního vyloučení a segregaci stěžovatelů, byly nezákonné. 

Krajský soud tuto jejich žalobu zamítl s tím, že jednání, které stěžovatelé napadli, nemůže být nezákonným zásahem, jelikož stěžovatelům nesvědčí veřejné subjektivní právo na bydlení, které představuje sociální právo a to musí mít svůj odraz v zákonné rovině. Nejvyšší správní soud pak rovněž kasační stížnost stěžovatelů zamítl.

Ústavní stížností se stěžovatelé domáhají zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi mělo dojít k porušení jejich základních práv, a to práva na ochranu lidské důstojnosti dle čl. 10 odst. 1 Listiny, práva na pomoc v hmotné nouzi dle čl. 30 odst. 2 Listiny, práva na ochranu zdraví dle čl. 31 Listiny, jakož i práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny, dále též práva na spravedlivý proces, respektování soukromého a rodinného života a porušení zákazu diskriminace podle čl. 6 odst. 1, čl. 8 a čl. 14 Úmluvy. Namítají též porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.05.2023 10:30 do: 04.05.2023 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3290/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnosti proti příkazu k zatčení Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2022 č. j. 48 T 8/2020-1691 a evropskému zatýkacímu rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 6. října 2022 č. j. 48 T 8/2020-1692
Označení navrhovatelů:  M. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Dne 6. 10. 2022 vydal Krajský soud v Brně podle § 69 odst. 1 trestního řádu příkaz k zatčení stěžovatele č. j. 48 T 8/2020-1691. V návaznosti na tento příkaz byl téhož dne podle § 193 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, vydán také evropský zatýkací rozkaz č. j. 48 T 8/2020-1692. Krajský soud následně rozsudkem ze dne 10. 10. 2022 č. j. 48 T 8/2020-1707, který z důvodu podání odvolání nenabyl právní moci, uznal stěžovatele vinným zvlášť závažným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku a odsoudil jej k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7,5 roku, pro jehož výkon byl stěžovatel zařazen do věznice s ostrahou. Také bylo rozhodnuto o uložení trestu propadnutí ve výroku rozsudku uvedených věcí a stěžovateli byl uložen trest vyhoštění z území České republiky na dobu 10 let. Stěžovatel byl dne 20. 10. 2022 na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen v Bratislavě ve Slovenské republice, bylo rozhodnuto o jeho předběžné vazbě a posléze byl předán do České republiky. Krajský soud rozhodl na vazebním zasedání konaném dne 31. 1. 2023 o propuštění stěžovatele ze zatčení na svobodu, neboť nezjistil důvody pro jeho vzetí do vazby. Na vazebním jednání pak krajský soud podle § 197 odst. 1 písm. c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, ve znění účinném do 31. 12. 2022, odvolal napadený evropský zatýkací rozkaz. Také odvolal napadený příkaz.

Stěžovatel v ústavní stížnosti zpochybňuje důvody k vydání napadeného příkazu k zatčení i evropského zatýkacího rozkazu. Navrhl proto zrušení napadených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jeho osobní svobody zaručené v čl. 8 odst. 2 a 4 Listiny.