Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. kalendářní týden roku 2023

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.05.2023 09:30 do: 16.05.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 443/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. srpna 2022 sp. zn. 2 T 48/2022
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na účinné vyšetřování
Označení navrhovatelů:  R. H., zastoupen Mgr. Jiřím Hladíkem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 byl vedlejší účastník podle § 226 písm. b) trestního řádu zproštěn obžaloby pro skutek, kterým stěžovateli těžce ublížil na zdraví, když (zkráceně uvedeno) dne 23. 10. 2020 v prostorách restaurace, kam se stěžovatel dostavil na předem smluvené vyzvednutí routeru, posléze však odmítl podepsat předávací protokol a pokusil se vzít router sám a odejít, vedlejší účastník strhnul stěžovatele na zem a způsobil mu několik zranění, v důsledku kterých byl stěžovatel výrazně omezen v pohybu s potřebou rehabilitace. Poškození Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a stěžovatel byli podle § 229 odst. 3 trestního řádu odkázáni se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Daný rozsudek neobsahuje podrobné písemné odůvodnění zprošťujícího výroku, a to s ohledem na prohlášení osob oprávněných podat proti němu odvolání ve smyslu § 129 odst. 2 trestního řádu. Odůvodněn byl proto toliko výrok o odkázání se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.   

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku obvodního soudu s tvrzením, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nesouhlasí se zprošťujícím výrokem a s tím, že rozhodnutí neobsahuje odůvodnění.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2023 09:00 do: 17.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 630/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 2. 2023, č. j. 2 To 8/2023-131.
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  L. C. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel (cizí státní příslušník), zadržený na základě evropského zatýkacího rozkazu, byl usnesením Krajského soudu ze dne 6. 1. 2023 vzat do vazby. Stěžovatel je v zahraničí stíhán za hospodářské a daňové zločiny spáchané v letech 2016 a 2017, za které mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 10 let. Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel blanketní stížnost, přičemž uvedl, že z důvodů jazykové bariéry její odůvodnění doplní ve lhůtě 21 dnů. Vrchní soud napadeným usnesením tuto stížnost zamítl, a to aniž by vyčkal na avizované doplnění jejího odůvodnění. Stěžovatel následně předmětnou stížnost v jím předem avizované lhůtě doplnil, avšak s jeho argumentací se již vrchní soud nemohl seznámit, jelikož napadené usnesení vydal dříve.

Stěžovatel se svou ústavní stížností domáhá zrušení usnesení vrchního soudu, neboť má za to, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva, a to právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny a právo na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2023 09:30 do: 17.05.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 236/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 11. 2022, č. j. 6 To 61/2022-7854.
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  1) Ing. M. D., 2) společnost O. G. P. s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2022 byly schváleny dohody o vině a trestu, které uzavřeli státní zástupce a oba stěžovatelé jako obžalovaní. Trestná činnost, jíž se měl dopustit stěžovatel, spočívala v tom, že vědomě uvedl v omyl příslušné úředníky tím, že úmyslně nepravdivě uvedl údaje ohledně zprovoznění celkového instalovaného elektrického výkonu fotovoltaické elektrárny, neboť v žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích nepravdivě uplatnil navýšený instalovaný výkon. Tímto jednáním stěžovatel získal pro stěžovatelku (společnost) neoprávněné zvýhodnění v podobě lepší výkupní ceny, a to pro celé období garantované podpory. Na základě uvedených nepravdivých údajů stěžovatel rovněž zajistil, aby provozovatel regionální distribuční soustavy začal vyplácet uvedené fotovoltaické elektrárně státní dotace ve formě zelených bonusů, a to na základě vyúčtování a vykazování neuskutečněných dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dále stěžovatelem páchaná trestná činnost spočívala v tom, že za stěžovatelku (jako její statutární zástupce - jednatel) požádal o úvěr, kdy takto získané prostředky měly být určeny pro dostavbu první a druhé etapy výstavby uvedené fotovoltaické elektrárny, byť v době žádosti o úvěr byly uvedené etapy již dokončeny a stěžovatel od začátku věděl, že takto z úvěru získané finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč použije právě na výstavbu třetí etapy s plánovaným navýšením instalovaného výkonu. Trestná činnost, kladená za vinu stěžovatelce, spočívala v tom, že prostřednictvím stěžovatele jako svého statutárního zástupce, v úmyslu neoprávněně obohatit sebe a stěžovatele, uvedla v omyl příslušné úředníky tím, že v žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích byly úmyslně uvedeny nepravdivé údaje ohledně zprovoznění celkového instalovaného elektrického výkonu fotovoltaické elektrárny, když za tím účelem byly předloženy nepravdivé (popř. zfalšované) dokumenty. Tím byla pro stěžovatelku neoprávněně zajištěna licence vztahující se k rozšíření výkonu výrobny elektřiny, a to na dobu 25 let. Takové jednání stěžovatelů bylo právně kvalifikováno jako zločin podvodu, za který byl oběma uložen peněžitý trest a stěžovateli současně trest zákazu činnosti. Poškození byli se svými nároky odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. O odvolání poškozené České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodl vrchní soud ústavní stížností napadeným rozsudkem tak, že rozsudek krajského soudu částečně zrušil a uložil stěžovatelům zaplatit poškozené na náhradě majetkové škody dané částky.

Ústavními stížnostmi, které Ústavní soud spojil ke společnému řízení, se stěžovatelé domáhají zrušení rozsudku vrchního soudu s tím, že jím měla být porušena jejich základní práva dle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.05.2023 10:00 do: 17.05.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3517/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Označení navrhovatelů:  T. M.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Mezitímním rozsudkem okresního soudu ze dne 9. 7. 2020 č. j. 13 C 230/2017-175 okresní soud vyslovil, že žalobou uplatněný nárok je co do základu dán (I. výrok) a rozhodnutí o výši nároku, jakož i o nákladech řízení, se zůstavuje rozsudku konečnému (II. výrok). Okresní soud dospěl k závěru, že stěžovatel, nevěnující dostatečnou pozornost pohybu ostatních lyžařů či snowboardistů na sjezdovce, porušil závazná pravidla pro tento sport, tedy svou prevenční povinnost, v důsledku čehož utrpěl vedlejší účastník zranění, představující škodu na zdraví, za kterou stěžovatel odpovídá. Soud proto žalobě mezitímně vyhověl a rozhodování o případné výši nároku na náhradu škody a nákladech řízení ponechal na konečný rozsudek. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23. 9. 2022 č. j. 71 Co 271/2020-286 rozsudek okresního soudu změnil tak, že žaloba se zamítá (I. výrok), stěžovateli nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (II. výrok) a vedlejšímu účastníkovi uložil zaplatit státu náklady řízení ve výši 24 956,26 Kč (III. výrok).

Stěžovatel se v ústavní stížnosti domáhá zrušení II. výroku rozsudku Krajského soudu v Ostravě s tvrzením, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny. Stěžovatel v ústavní stížnosti vyjadřuje svůj nesouhlas s postupem krajského soudu, který, přestože byl stěžovatel v celém rozsahu úspěšný a měl tak podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, právo na náhradu nákladů řízení, překvapivě a nedůvodně rozhodl o aplikaci § 150 o. s. ř., aniž stěžovatele o tomto svém záměru předem uvědomil, a aniž by takový postup vedlejší účastník navrhoval. Stěžovatel namítá, že důvody, pro které přistoupil krajský soud podle odůvodnění napadeného rozsudku k použití § 150 o. s. ř., jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy.