Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. kalendářní týden roku 2023

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.05.2023 13:00 do: 22.05.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 22/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 71 odst. 4, in eventum slov „a to ani po skončení výkonu funkce“, § 73 odst. 1 a 3, v § 74 odst. 1 slova „a prováděcího právního předpisu“, § 76 odst. 2 a 3, v § 84 odst. 2 písm. n) slovo „neuvolněným“, § 134 odst. 3, § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slova „neuvolněným v § 35 odst. 2 písm. p), § 46 odst. 4, in eventum slov „a to ani po skončení výkonu funkce“, § 48 odst. 1 a 3, § 51 odst. 2 a 3, § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 52 odst. 6, in eventum slov „a to ani po skončení výkonu funkce“, § 54 odst. 1 a 2, v § 55 odst. 1 slov „a prováděcího právního předpisu“, § 57 odst. 2 a 3, v § 59 odst. 2 písm. u) slova „neuvolněným“, § 87 odst. 4 a § 120 odst. 1zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
Stručná charakteristika:  Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu České republiky.
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina 24 senátorů (navrhovatelka) se v řízení domáhá, aby Ústavní soud zrušil výše uvedená ustanovení obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Dle jejího tvrzení jsou tato ustanovení v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně s ustanoveními čl. 1, čl. 8, čl. 100 a čl. 101 Ústavy. Podle navrhovatelky je společným jmenovatelem všech napadených norem skutečnost, že o výši odměn představitelům samospráv, a to na úrovni obecní i krajské, rozhoduje v rozporu s principy dělby moci vláda, tedy orgán moci výkonné, a to bez materiálních i formálních mezí stanovených zákony.  Podoba této právní úpravy je výrazně restriktivní, nerespektující ústavním pořádkem garantované právo na samosprávu, ale i další ústavně garantovaná práva. Podle názoru navrhovatelky vláda problematiku odměňování zastupitelů dlouhodobě přehlíží. Navrhovatelka je přesvědčena, že platná právní úprava o odměňování zastupitelů samospráv představuje nejen závažný zásah do ústavně zaručeného práva na samosprávu a principu dělby moci, ale vůči zastupitelům též do práva na spravedlivou odměnu za práci dle čl. 28 Listiny. Dále navrhovatelka namítá porušení práva samostatného hospodaření územních samosprávných celků podle vlastního rozpočtu (čl. 101 odst. 3 Ústavy) a nenaplnění požadavku limitace zásahu státu do činnosti územních samosprávních celků (čl. 101 odst. 4 Ústavy). Na základě výše uvedených důvodů navrhovatelka požaduje, aby Ústavní soud označil napadená ustanovení za protiústavní a jako taková je zrušil.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.05.2023 13:30 do: 22.05.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2221/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2022 č. j. 25 Cdo 1545/2021-694, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021 č. j. 17 Co 295/2020-663 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 22. 5. 2020 č. j. 25 C 394/2013-610.
Stručná charakteristika:  Náhrada škody na zdraví - ztížení společenského uplatnění.
Označení navrhovatelů:  H. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se po žalovaných domáhala zaplacení peněžité částky z titulu náhrady škody na zdraví (ztížení společenského uplatnění). Škoda jí vznikla při dopravní nehodě zaviněné žalovaným jako řidičem vozidla pojištěného u žalované. Obvodní soud v řízení po zrušení rozhodnutí odvolacím soudem přiznal žalobkyni částku 422 940 Kč, městský soud toto rozhodnutí potvrdil. Nejvyšší soud zrušil obě rozhodnutí v části, kterými byla zamítnuta žaloba v rozsahu 4 523 460 Kč, a věc vrátil obvodnímu soudu k dalšímu řízení. Dovolací soud shledal u stěžovatelky případ hodný mimořádného zvýšení odškodnění. Řízení bylo zatíženo vadou, když nebylo náležitě posouzeno zhodnocení psychických následků u stěžovatelky a nebylo připuštěno doplněné dokazování. Obvodní soud napadeným rozsudkem uložil žalovaným povinnost zaplatit stěžovatelce částku 962 940 Kč, ve zbývající části žalobu zamítl. Městský soud rozhodnutí potvrdil. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl pro nepřípustnost.

Stěžovatelčiny hlavní námitky směřují k procesu dokazování a skutkovým závěrům z tohoto procesu vzešlým. Proto se stěžovatelka s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhá zrušení uvedených rozhodnutí obecných soudů.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 23.05.2023 09:30 do: 23.05.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 233/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2022 č. j. 30 Cdo 1749/2022-367, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2021 č. j. 72 Co 298/2021-343 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 23. 4. 2021 č. j. 15 C 614/2015-305.
Stručná charakteristika:  Zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem.
Označení navrhovatelů:  V. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy domáhal na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, spočívající v silném stresu a obavách o zdraví své i členů rodiny a celkově zhoršené kvalitě života. Obvodní soud pro Prahu 10 žalobu rozsudkem ze dne 23. 4. 2021 č. j. 15 C 614/2015-305 zamítl, rovněž Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 12. 2021 č. j. 72 Co 298/2021-343, odvolání nevyhověl. Nejvyšší soud odmítl dovolání pro nepřípustnost, neboť se stěžovatel v dovolání vymezoval proti skutkovým zjištěním odvolacího soudu a uplatnil tak nezpůsobilý dovolací důvod. 

Stěžovatel v ústavní stížnosti zejména namítal, že v žádné z dovolacích námitek ani v žádné jiné části dovolání nezpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu ani soudu prvního stupně a nijak s nimi nepolemizuje. Není pravdou, že v dovolání konstruuje právní posouzení na vlastní verzi skutkových zjištění. Stěžovatel se s odvoláním na porušení čl. 10 odst. 2, čl. 31, čl. 35 odst. 1 a čl. 36 Listiny domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.05.2023 09:00 do: 24.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1489/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2022 č. j. 14 Co 4/2022-114 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. října 2021 č. j. 50 Nc 6313/2020-85, 22 P a Nc 467/2020, 22 P a Nc 468/2020
Stručná charakteristika:  Ochrana rodičovství a rodiny Rovnost účastníků řízení Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastnice (matka) a stěžovatel (otec) jsou rodiči dvou nezletilých dětí (vedlejších účastníků). Matka podala dne 6. 11. 2020 u obvodního soudu návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí, které žádala svěřit do své výlučné péče. Stěžovatel naproti tomu navrhoval, aby byly děti svěřeny do střídavé péče obou rodičů; ze svého požadavku na stanovení stejnoměrné střídavé péče později upustil a navrhl nestejnoměrnou střídavou péči. Napadeným rozsudkem obvodní soud svěřil obě děti do výlučné péče matky a uložil otci povinnost platit výživné a též stanovil pravidelný styk otce s dětmi. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel odvolání, městský soud však napadeným rozsudkem rozsudek obvodního soudu potvrdil.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudků obecných soudů z důvodu porušení ústavně zaručených práv dle čl. 32 odst. 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny.