Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.05.2023 09:00 do: 30.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1775/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 4. 2022 č. j. 17 Co 40/2022-2202 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 27. 9. 2021 č. j. 0 Nc 17002/2017-2099
Stručná charakteristika:  rozhodování o střídavé péči, právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  E. B. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je otcem nezletilého, s jehož matkou (vedlejší účastnicí) ukončili svůj vztah v roce 2016. Styk stěžovatele se synem probíhal nejprve na základě domluvy rodičů, později na základě mediační dohody v pravidelných intervalech. Obvodní soud pro Prahu 6 napadeným rozsudkem svěřil nezletilého pro dobu před a po rozvodu manželství do péče vedlejší účastnice a stanovil pravidelný styk stěžovatele s nezletilým. Ohledně formy péče o nezletilého dospěl nalézací soud k závěru, že v posuzovaném případě není pro nezletilého střídavá péče obou rodičů nejvhodnější formou péče. Městský soud v Praze rozhodnutí nalézacího soudu potvrdil.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů z důvodu porušení jeho práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, práva na ochranu soukromého života dle čl. 10 odst. 2 Listiny a čl. 8 Úmluvy a práva na péči o děti dle čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny. Stěžovatel dále namítá porušení čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 18 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.05.2023 13:00 do: 30.05.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1126/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2022 č. j. 30 Cdo 2433/2021-203, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. května 2021 č. j. 22 Co 34/2021-177
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu a právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem státního orgánu
Označení navrhovatelů:  T. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se žalobou podanou u okresního soudu domáhal, aby soud uložil vedlejší účastnici (České republice – Ministerstvu spravedlnosti) povinnost zaplatit částku ve výši 928 000 Kč s příslušenstvím, sestávající z náhrady škody za majetkovou a nemajetkovou újmu, způsobenou mu nesprávným úředním postupem v řízení o vyklizení nemovitosti, v němž se stěžovatel domáhal vyklizení jím vlastněných nemovitostí užívaných bez právního důvodu jinými osobami (nájemci). Podle stěžovatele trvalo řízení nepřiměřeně dlouhou dobu (celkem 5 let a 8 měsíců). Stěžovatel tvrdil, že uspokojení pohledávky vůči nájemcům nebylo možné, jelikož proti nim bylo vedeno insolvenční řízení, proti jednomu z nich i exekuce. Okresní soud žalobě stěžovatele z větší části vyhověl a uložil vedlejší účastnici povinnost zaplatit částku 616 500 Kč. Na základě odvolání vedlejší účastnice krajský soud napadeným rozsudkem změnil I. výrok rozsudku okresního soudu tak, že žalobu do částky 606 000 Kč zamítl. Nejvyšší soud dovolání stěžovatele odmítl.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení napadených soudních rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 vět první a druhé Listiny a právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy.


III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.05.2023 08:30 do: 31.05.2023 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 847/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 1. 2023, č. j. 55 Co 426/2022-63.
Stručná charakteristika:  náhrada škody způsobené veřejnou mocí
Označení navrhovatelů:  JUDr. F. E.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V předcházejícím řízení vedl stěžovatel jakožto pověřený soudní exekutor exekuci, kdy v rámci realizace exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu povinného byla stěžovatelem vymožena celá pohledávka oprávněných včetně nákladů. Exekuční řízení tak bylo skončeno. Osm měsíců po skončení exekuce však vydal Nejvyšší soud rozsudek, kterým zrušil původní exekuční titul – rozsudek krajského soudu. V návaznosti na tuto skutečnost vyzval povinný stěžovatele k vrácení částky odpovídající vzniklým nákladům exekuce, avšak stěžovatel s ohledem na judikaturu Ústavního soudu odmítl náklady exekuce vrátit. Povinný se proto následně domáhal náhrady vzniklé újmy na státu, avšak neuspěl ani u Ministerstva spravedlnosti, ani posléze v jím iniciovaném soudním řízení. Obvodní soud konstatoval, že je žaloba podána předčasně, neboť neexistuje žádné rozhodnutí o zastavení exekuce. Povinný proto podal návrh na zastavení exekuce, kterému obvodní soud vyhověl, exekuci zastavil a o nákladech rozhodl tak, že stěžovateli i oprávněným přiznal vůči povinnému právo na jejich náhradu. Proti nákladovým výrokům podal povinný odvolání, o kterém rozhodl městský soud tak, že je změnil, stěžovateli ani účastníků nepřiznal žádnou náhradu nákladů, naopak povinnému přiznal náhradu nákladů řízení odvolacího. V odůvodnění městský soud uvedl, že exekuční titul byl zrušen, a povinnému proto nelze na zastavení exekuce přičítat žádné zavinění, stejně jako oprávněnému. Stěžovatel podal proti uvedenému rozhodnutí městského soudu ústavní stížnost, která byla usnesením Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 2592/20, odmítnuta z důvodu bagatelnosti nároku. Věcně však dal Ústavní soud stěžovateli plně za pravdu. Žalobu stěžovatele na náhradu vzniklé újmy proti vedlejší účastnici shledal obvodní soud důvodnou a v celém rozsahu jí vyhověl. Po odvolání vedlejší účastnice změnil Městský soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně tak, že nyní napadeným rozsudkem ze dne 4. 1. 2023 žalobu zamítl a uložil stěžovateli zaplatit vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku městského soudu, jelikož se domnívá, že jím byl porušen čl. 89 odst. 2 Ústavy a rovněž jeho práva zaručená čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 Listiny. 


III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.05.2023 09:00 do: 31.05.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3319/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2022, č. j. 69 Co 17/2022-165, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 5. 2022, č. j. 43 C 44/2021-140.
Stručná charakteristika:  náhrada škody způsobené v důsledku mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
Označení navrhovatelů:  1) M. K., 2) Mgr. O. P., 3) nezl. Š. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 2. 5. 2022 zamítl žalobu, jíž se každý ze stěžovatelů domáhal vůči státu zaplacení částky 50 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy, která jim měla vzniknout v příčinné souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, kterým byla zakázána přítomnost otců u porodu. Stěžovatelka proto porodila nezletilou stěžovatelku bez přítomnosti otce – stěžovatele. Obvodní soud zamítnutí žaloby odůvodnil zejména tím, že dané mimořádné opatření není rozhodnutím, a tudíž se případné náhrady škody nelze domáhat postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. K odvolání stěžovatelů rozhodoval ve věci Městský soud v Praze, který napadeným rozsudkem ze dne 21. 9. 2022 rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a nadto uvedl, že „možnost otce být u porodu nepředstavuje základní právo“.

Ústavní stížností stěžovatelé brojí proti rozsudkům obecných soudů, neboť mají za to, že jimi byla porušena jejich základní práva zaručená čl. 36 odst. 1, 2 a 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy.


III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.05.2023 09:30 do: 31.05.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 927/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 7. 3. 2023, sp. zn. 0 Nt 741/2023, a usnesení Okresního státní zastupitelství v Trutnově ze dne 21. 2. 2023, č. j. 1 ZN 1113/2022-79.
Stručná charakteristika:  zajištění nemovitých věcí
Označení navrhovatelů:  Letecká škola Vrchlabí, a. s.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V souvislosti s plánovaným vkladem předmětných nemovitostí do dceřiné společnosti stěžovatelky bylo orgány činnými v trestním řízení prověřováno podezření dvou pachatelů, kteří údajně spáchali přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku a zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Zajišťovacím opatřením došlo k zastavení vkladového řízení, nemovitosti zůstaly nadále ve vlastnictví stěžovatelky. Později se však údajně změnily podstatné okolnosti, které byly pro vydání zajišťovacího opatření rozhodné, proto podala stěžovatelka žádost o zrušení zajištění předmětných nemovitostí, jichž je vlastníkem a které byly zajištěny jako nástroj trestné činnosti. Žádost stěžovatelky však byla napadeným usnesením okresního státního zastupitelství zamítnuta, stejně tak jako poté byla zamítnuta stížnost proti tomuto usnesení okresním soudem.

Stěžovatelka se s odvoláním na porušení práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny a práva vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1 Listiny domáhá zrušení napadených rozhodnutí.