Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2024

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.05.2024 09:00 do: 28.05.2024 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 44/23
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Píšť č. 1/2022, o nočním klidu
Označení navrhovatelů:  Veřejný ochránce práv
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Veřejný ochránce práv se návrhem domáhá zrušení obecně závazné vyhlášky Píšť 1/2022, o nočním klidu. Obec Píšť napadenou vyhláškou zavedla výjimky z nočního klidu. Ministerstvo vnitra provedlo šetření v rámci výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a dospělo k závěru, že napadená vyhláška neodporuje zákonu, neboť rozsah výjimek není neobvyklý a neodchyluje se od běžné praxe. Navrhovatel naopak shledává rozsah výjimek stanovený napadenou vyhláškou jako příliš široký a nesplňující požadavek výjimečnosti či ojedinělosti. Považuje napadenou vyhlášku za rozpornou se zákonem a judikaturou Ústavního soudu a navrhuje proto její zrušení.

Konkrétně navrhovatel považuje napadenou vyhlášku za rozpornou s § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích. Obec sice splnila všechny formální požadavky na podobu obecně závazné vyhlášky a jednotlivé výjimky z nočního klidu stanovila pro konkrétní akce nebo události a na první pohled se tak jeví jako souladná se zákonem. Obec však stanovila výjimky celkově pro 32 dní, což dle navrhovatele nesplňuje již charakter výjimky z pravidla. 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.05.2024 09:30 do: 28.05.2024 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 4/23
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na neústavnost ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022
Stručná charakteristika:  Odměna za práci
Označení navrhovatelů:  Okresní soud v Mladé Boleslavi
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.05.2024 10:00 do: 28.05.2024 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 15/22
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: JUDr. Josef Baxa
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 18/2022 Sb., a článku II zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Označení navrhovatelů:  Okresní soud v Ústí nad Labem
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.05.2024 10:30 do: 28.05.2024 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 5/24
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 3 odst. 3 ve slovech „2,822násobek“ zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a článku XXIX zákona č.349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
Stručná charakteristika:  Odměna za práci
Označení navrhovatelů:  Okresní soud v Ústí nad Labem
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Na Ústavní soud napadla skupina návrhů, které napadají právní úpravu vedoucí k restrikcím soudcovských platů. Ústavní soud tyto návrhy rozdělil do tří skupin podle jednotlivých „období“ restrikcí:  restrikce platů soudců za rok 2021 (pilotní případ Pl. ÚS 4/2023 – Jaromír Jirsa); restrikce soudcovských platů v období roku 2022 (Pl. ÚS 15/22 – Josef Baxa), platy soudců v roce 2024 (Pl. ÚS 5/24 – Milan Hulmák). Výše platu a paušální náhrady, které náleží soudcům, se odvíjí od platové základny. V letech 2021, 2022 a 2024 zákonodárce zasáhl do stanovení platů tak, že je fakticky omezil (v roce 2023 tak neučinil a do platů nezasáhl). Rozhodnutí pléna ve výše uvedených případech bude klíčové pro posouzení soudcovských žalob, na jejichž podkladě se soudy obrátily na Ústavní soud.

Po vyhlášení posledního platového nálezu Pl. ÚS 5/24, tedy zhruba v 11.00, proběhne pro novináře přítomné na vyhlášení společná tisková konference.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.05.2024 14:30 do: 29.05.2024 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 623/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Josef Baxa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. ledna 2023 č. j. 2 Afs 199/2021-30 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2021 č. j. 11 Af 3/2021-27
Označení navrhovatelů:  obchodní společnost THE TOWER COMMERCE s. r. o., zastoupená Mgr. Luborem Bystřickým
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Finanční úřad zastavil řízení o žádosti stěžovatelky o prominutí penále z důvodu, že žádost byla podána opožděně. Odvolání stěžovatelky odvolací finanční ředitelství (vedlejší účastník) zamítlo. Stěžovatelka proti rozhodnutí vedlejšího účastníka podala žalobu k městskému soudu, který ji zamítl. Uvedl, že řízení o prominutí penále může být zahájeno pouze na žádost daňového subjektu, správce daně tak nemohl stěžovatelce prominout penále z moci úřední. Stěžovatelka podala žádost o prominutí penále pozdě, správce daně proto nemohl posuzovat oprávněnost důvodů žádosti a řízení správně zastavil. Následně stěžovatelka podala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud napadeným usnesením odmítl jako nepřípustnou. Stěžovatelka podle něj totiž pouze zopakovala žalobní námitky.

Stěžovatelka zpochybňuje povinnost zaplatit penále z daňové povinnosti, která byla jako nikdy neexistující zrušena. Penále by jí mělo být prominuto a vráceno,  a to bez ohledu na dobu podání žádosti. Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv na ochranu vlastnictví a na soudní ochranu.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.05.2024 15:00 do: 29.05.2024 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1578/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Josef Baxa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. března 2023 č. j. 126 Co 1/2023-354,
Označení navrhovatelů:  Ing. M, S., zastoupená Mgr. Lucií Růžičkovou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud rozhodl o svěření nezletilých dětí pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů do střídavé péče, o výživném k nezletilým dětem, o nedoplatku na výživném otce (vedlejšího účastníka) a matky (stěžovatelky) a o povinnosti rodičů nahradit náklady řízení státu. O výživném rozhodl tak, že otci uložil povinnost přispívat na výživu nezletilého částkou 15 000 Kč měsíčně a na výživu nezletilé 10 000 Kč měsíčně. Matce uložil povinnost přispívat na výživu nezletilého 5 000 Kč měsíčně a na výživu nezletilé 3 000 Kč měsíčně. Nedoplatek otce na výživném činil pro nezletilého 270 000 Kč a pro nezletilou 180 000 Kč. Nedoplatek matky na výživném činil pro nezletilého 90 000 Kč a pro nezletilou 54 000 Kč. Otec podal proti výrokům o výživném, dlužném výživném a povinnosti zaplatit státu náhradu nákladů řízení odvolání. Podle něj nebylo z rozhodnutí zřejmé, jakým způsobem soud určil výši výživného a v rozhodnutí nezohlednil, že děti jsou ve střídavé péči obou rodičů. Krajský soud dospěl k závěru, že odvolání otce je důvodné. Rozhodnutí okresního soudu změnil tak, že výši výživného i dlužného výživného mu snížil. Dále rozhodl, že stěžovatelka je povinna přispívat na výživu obou nezletilých s tím, že výživné pro nezletilou činí 4 000 Kč. Výši dlužného výživného stěžovatelce zvýšil.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku krajského soudu z důvodu tvrzeného porušení jejích základních práv, a to práva na péči o děti a jejich výchovu a práva na soudní ochranu.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.05.2024 15:00 do: 29.05.2024 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 256/24
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2023 sp. zn. 3 Tdo 937/2023 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 12. července 2023 č. j. 13 To 213/2023-127
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  A. J., zast. JUDr. Zbyňkem Petrem, Ph.D., LL.M., advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením okresního soudu byl zamítnut návrh státního zástupce na přeměnu ambulantního ochranného psychiatrického léčení, uloženého stěžovatelce, na ochranné psychiatrické léčení ústavní. Ke stížnosti státního zástupce rozhodl krajský soud napadeným usnesením tak, že usnesení okresního soudu zrušil a změnil ochranné léčení psychiatrické ambulantní na ústavní. Krajský soud zjistil, že proti stěžovatelce bylo v roce 2016 vedeno trestní řízení pro přečin nebezpečného pronásledování. V průběhu tohoto řízení vznikly pochybnosti o duševním stavu stěžovatelky. Ze znaleckých posudků mj. vyplynulo, že pobyt stěžovatelky na svobodě je nebezpečný, jelikož existuje vysoká pravděpodobnost opakování obdobného protiprávního jednání. Na druhou stranu, při dodržení léčebných podmínek bylo tehdy podle znalců možno akceptovat psychiatrické léčení v ambulantní formě s tím, že pokud nebude stěžovatelka podmínky ambulantního léčení plnit – což znalci předpokládali – doporučili změnu ambulantního léčení na ústavní. Trestní stíhání stěžovatelky bylo s ohledem na její zdravotní stav zastaveno, neboť v době spáchání trestného činu nebyla pro nepříčetnost odpovědná. Od té doby byla sice stěžovatelka ambulantně psychiatricky léčena, nicméně odmítala doporučenou medikaci a její návštěvy lékaře tak byly čistě formální. Stav stěžovatelky se v důsledku toho zhoršoval. Stěžovatelka zároveň podle krajského soudu pokračuje ve společensky závadném jednání. Proti usnesení krajského soudu stěžovatelka podala dovolání, které bylo napadeným usnesením Nejvyššího soudu odmítnuto jako nepřípustné.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byly porušeny její základní práva na soudní ochranu a na projednání věci bez zbytečných průtahů.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.05.2024 15:30 do: 29.05.2024 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 30/24
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D.
Stručná charakteristika:  Právo na přiměřenou délku trestního řízení; povinnost trestních soudů kompenzovat průtahy v trestním řízení
Označení navrhovatelů:  J. L.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V této věci Ústavní soud řeší dopady mimořádně dlouhého trestního řízení na povinnost trestního soudu kompenzovat průtahy v trestním řízení patřičným zmírněním trestu oproti trestu, který by jinak připadal do úvahy, kdyby tu žádné průtahy nebyly.

Stěžovatel v letech 1997 až 2000 spáchal závažný hospodářský trestný čin. Stěžovatel a další obvinění zhruba třem tisícovkám drobných investorů způsobili škodu v celkové výši cca 149 mil. Kč. Stěžovatel sám se podílel na škodě ve výši 147 mil. Kč. Tento trestný čin spáchal stěžovatel tak, že společně se dvěma spoluobviněnými nabízel investiční služby, které však měly za cíl jediné: vyvedení investovaných finančních prostředků, a to za použití různě důmyslných klamavých finančních operací včetně zatajení podstatných informací před klienty. Stěžovatel a spoluobvinění získali později vyvedené finanční prostředky dvěma způsoby. Obvinění se nejprve zaměřili na drobné investory, kteří byli vlastníky akcií z doby tzv. kupónové privatizace. Na základě vytvořeného investičního programu investoři svěřili tyto akcie obviněným, aby se o ně řádně starali, tj. aby svěřené cenné papíry zhodnotili. Místo řádné správy investic však obvinění výnosné akcie z doby kupónové privatizace úmyslně rozprodali, zisky z prodeje vyvedli ven a místo nich nakoupili cenné papíry bez jakékoli hodnoty. Za tímto účelem účelově založili dvě obchodní společnosti, přes které nakoupili akcie nevalné hodnoty a nahradili jimi akcie výnosné. Obvinění dále vytvořili portfolio cenných papírů, které se ovšem skládalo z bezcenných akcií. To pak prezentovali jako výhodnou investiční příležitost. Tím obvinění získali další finanční prostředky, které opět mohli vyvést. Obvinění investiční služby nabízeli prostřednictvím další obchodní společnosti. Stěžovatel měl v nynější kauze vedoucí úlohu. Právě on byl osobou, která vymyslela, organizovala a řídila podvodné investiční schéma. Městský soud odsoudil stěžovatele nejprve k trestu odnětí svobody v délce šesti let a trestu zákazu činnosti v délce pěti let. První odsuzující rozsudek byl nicméně zrušen vrchním soudem, neboť nové znalecké posudky zpochybnily některé závěry předchozích znaleckých posudků a tyto pochybnosti se nepodařilo odstranit. Městský soud následně rozhodl podruhé (ústavní stížností napadený rozsudek). I tentokrát uznal stěžovatele vinným trestným činem podvodu a uložil mu (kvůli dlouhému trestnímu řízení) trest odnětí svobody na samotné dolní hranici. Trest zákazu činnosti zůstal stejný. Stěžovatel se proti druhému odsuzujícímu rozsudku odvolal. Vrchní soud mu vyhověl jen částečně (nyní napadený rozsudek). Výrok o vině shledal jako správný, výrok o trestu změnil tak, že původní výši trestu odnětí svobody mimořádně snížil pod dolní hranici trestní sazby na čtyři roky. Stěžovatel podal dovolání, které Nejvyšší soud odmítl. 

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, která podle něj porušila jeho ústavně zaručená práva, a to právo na osobní svobodu, právo na soudní ochranu a právo na projednání věci bez zbytečných průtahů.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.05.2024 15:30 do: 29.05.2024 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3023/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. srpna 2023, č. j. 37 Co 104/2023-621
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  L. K., zast. Mgr. Anetou Ryvolovou, advokátkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením městského soudu byl zamítnut návrh stěžovatele (otce) na výkon rozhodnutí ve věci úpravy péče o nezletilé vedlejší účastníky a bylo mu uloženo zaplatit první vedlejší účastnici (matce) na náhradě nákladů řízení částku 2 541 Kč. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel odvolání. Napadeným usnesením krajský soud usnesení městského soudu potvrdil a stěžovateli uložil nahradit matce náklady odvolacího řízení ve výši 1 271 Kč. V odůvodnění svého usnesení krajský soud uzavřel, že odvolání není důvodné. Městský soud při posouzení stěžovatelova návrhu na výkon rozhodnutí podle jeho názoru postupoval procesně správně a u konkrétních případů nerealizace styku dospěl ke správným skutkovým i právním závěrům.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že napadeným usnesením došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, a to práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a práva na soudní ochranu. Rovněž namítá porušení práva nezletilých na účast při řízení a slyšení v řízení.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.05.2024 10:00 do: 30.05.2024 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2608/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Jan Svatoň CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku II rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. března 2023 č. j. 30 Co 28/2023-236
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  V. M., zast. advokátem JUDr. Petrem Doležalem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud zamítl žalobu o uložení povinnosti České republiky – Ministerstva dopravy zaplatit stěžovateli částku 50 050 Kč (výrok I) s příslušenstvím a uložil stěžovateli povinnost zaplatit ministerstvu dopravy na náhradě nákladů řízení 4 324 Kč (výrok II). K odvolání stěžovatele krajský soud rozsudek okresního soudu ve výroku I změnil tak, že se konstatuje, že v řízení vedeném u městského úřadu o dopravním přestupku stěžovatele, bylo porušeno právo stěžovatele na projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů; v zamítavé části výroku I, týkající se zaplacení 50 050 Kč s příslušenstvím, rozsudek okresního soudu potvrdil (výrok I) a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II). Ústavní stížností napadený nákladový výrok II krajský soud odůvodnil tak, že stěžovatel byl úspěšný ohledně nemajetkové újmy, byť krajský soud rozhodl o jiné formě zadostiučinění, než stěžovatel původně žádal. K dovolání stěžovatele i ministerstva dopravy rozhodl Nejvyšší soud usnesením tak, že se obě dovolání odmítají.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení výroku II rozsudku krajského soudu, přičemž tvrdí, že jím bylo porušeno jako základní právo na soudní ochranu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.05.2024 10:30 do: 30.05.2024 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3192/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Jan Svatoň CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. srpna 2023 č. j. 13 Co 249/2023-180 a usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 16. května 2023 č. j. 7 C 421/2020-163
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu ve spojení s ochranou legitimního očekávání vlastnického práva
Označení navrhovatelů:  Mgr. V. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Původní žalobce se v řízení domáhal po vedlejším účastníkovi zaplacení částky 48 000 000 Kč jako nemajetkové újmy, která mu měla vzniknout v důsledku nepodání dovolání vedlejším účastníkem, který jej zastupoval v trestním řízení. Žalobci byl ustanoven zástupce z řad advokátů – stěžovatel. Napadeným usnesením přiznal okresní soud stěžovateli za zastupování žalobce v řízení odměnu 39 884,61 Kč s tím, že aplikoval § 9 odst. 4 písm. a) advokátního tarifu a stanovil tarifní hodnotu sporu na částku 50 000 Kč (zadostiučinění za imateriální újmu způsobenou pochybením vedlejšího účastníka při výkonu advokacie), kdy sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z této tarifní hodnoty částku 3 100 Kč. K odvolání stěžovatele rozhodl krajský soud napadeným usnesením, že se usnesení okresního soudu mění tak, že se stěžovateli jako ustanovenému právnímu zástupci žalobce přiznává odměna v částce 40 184,61 Kč. I krajský soud vyšel ze stejné tarifní hodnoty, ale současně též přiznal stěžovateli, oproti okresnímu soudu, další úkony právní služby.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, konkrétně práva na ochranu vlastnictví, práva na získávání prostředků pro své životní potřeby prací, právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, právo na soudní ochranu, právo na právní pomoc v řízení a právo na rovnost účastníků řízení.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.05.2024 11:00 do: 30.05.2024 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 390/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 2022 č. j. 30 Cdo 152/2022-95
Stručná charakteristika:  Právo na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím, právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. Š. zastoupený advokátem JUDr. Radkem Rozmánkem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se žalobou domáhal, aby mu Česká republika – Ministerstvo dopravy (vedlejší účastník) uhradila částku 178 737 Kč s příslušenstvím jako náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím městského úřadu, kterým byla schválena technická způsobilost stěžovatelova vozidla. Později bylo řízení obnoveno, neboť technická způsobilost byla schválena v souvislosti s trestnou činností úřední osoby. Následně bylo řízení zastaveno. Stěžovatelovo odvolání krajský úřad zamítl. Městský úřad následně zrušil zápis vozidla do  registru vozidel. V žalobě stěžovatel uvedl, že škoda vznikla výlučně v důsledku pochybení orgánu veřejné moci, a to v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím, jelikož  zrušením nezákonného rozhodnutí a následným výmazem vozidla z registru přišel stěžovatel o možnost vozidlo užívat, čímž mu vznikla škoda v zůstatkové hodnotě vozidla. Obvodní soud řízení co do částky 22 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení zastavil a ve zbývající části žalobu zamítl. Dle jeho názoru stát odpovídá pouze za škodu vzniklou následkem nezákonného rozhodnutí, nikoliv následkem jeho zrušení. Odvolací soud prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. Dovolání stěžovatele Nejvyšší soud odmítl.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu. Domnívá se, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva na soudní ochranu a na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím.