Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. kalendářní týden roku 2023

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.06.2023 09:15 do: 06.06.2023 09:45

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 710/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. prosince 2022 č. j. 0 Nt 28047/2022-27 a usnesení Policie České republiky, Městského ředitelství policie Ostrava, oddělení hospodářské kriminality, ze dne 10. listopadu 2022 č. j. KRPT-2699-299/TČ-2022-070781
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, právo na ochranu vlastnictví
Označení navrhovatelů:  obchodní společnost S. M., s. r. o., zastoupena advokátem JUDr. Ondřejem Moravcem, Ph.D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Policie České republiky, Městského ředitelství Ostrava, oddělení hospodářské kriminality, byla stěžovatelce (obchodní společnosti), coby poskytovatelce hostingových služeb, uložena pořádková pokuta ve výši 20 000 Kč, jelikož do 4. 11. 2022, kdy skončila doba povolení sledování na základě povolení ke sledování osob a věcí ve smyslu § 158d odst. 3 trestního řádu, vydaného Okresním soudem v Ostravě, v rozporu s trestním řádem bez dostatečné omluvy neuposlechla výzvy ÚZČ, Expozitura Ostrava, a nevydala požadovanou detailní zálohu veškerého aktuálního obsahu e-mailové komunikace dané e-mailové schránky. Stížnost stěžovatelky proti usnesení policejního orgánu okresní soud napadeným usnesením zamítl. Po přezkoumání věci shledal, že požadavek na sledování obsahu složek dané e-mailové schránky byl stěžovatelce řádně doručen do datové schránky včetně poučení a urgencí.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí okresního soudu a policejního orgánu s tvrzením, že jimi došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv a svobod zakotvených v čl. 10, čl. 11, čl. 13, čl. 26 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.