Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. kalendářní týden roku 2024

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.06.2024 13:00 do: 04.06.2024 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 3082/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 10. 2023, č. j. 2 Afs 307/2022-43, a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 14. 12. 2022, č. j. 52 Af 14/2022-53.
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  QANTO s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka vykázala v daňovém přiznání za listopad 2001 nadměrný odpočet DPH ve výši 3 601 920 Kč. Finanční orgány nadměrný odpočet prověřovaly a nakonec jej vrátily. Správce daně následně přiznal stěžovatelce úrok z vratitelného přeplatku, o jehož výši stěžovatelka vedla s finančními orgány též soudní spory. Konečným rozhodnutím byl stěžovatelce přiznán nárok na úrok ve výši 1 779 798 Kč. Následně stěžovatelka požádala o zaplacení úroku z úroku z vratitelného přeplatku, resp. z neoprávněného jednání správce daně, který byl v prodlení s vyplacením prvního úroku. Správce daně stěžovatelce nevyhověl, k odvolání stěžovatelky bylo rozhodnutí potvrzeno. Stěžovatelka se bránila správní žalobou. Krajský soud žalobě vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil s tím, že princip zákazu úročení úroků se neuplatní. Krajský soud tak otevřel cestu stěžovatelce k tomu, aby jí byl následným rozhodnutím žalovaného přiznán úrok z již přiznaného (avšak pozdě vyplaceného) úroku. Žalovaný nato vydal rozhodnutí, kterým nově o odvolání stěžovatelky rozhodl tak, že jí přiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně z úroku ze zaviněného přeplatku ve výši 1 116 684 Kč, a to za období od 1. 1. 2014 do 29. 4. 2019. Stěžovatelka však trvala na tom, že úrok z úroku měl být vypočten za období počínaje od 29. 3. 2013. Její nesouhlas s určením počátku úročení pak byl i podstatou řízení, ve kterých byla vydána ústavní stížností napadená rozhodnutí. V nyní posuzované věci jde o nárok stěžovatelky na úrok z úroku z neoprávněného jednání správce daně, spornou je nicméně pouze otázka, zda tento nárok existuje i za období před účinností nového občanského zákoníku, tedy před 1. 1. 2014. Krajský soud i Nejvyšší správní soud dospěly k závěru, že jí požadovaný úrok za toto období nelze přiznat. 
Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, neboť tvrdí, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na ochranu vlastnictví.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 04.06.2024 13:30 do: 04.06.2024 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1213/24
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2024, č. j. 100 Co 3/2024-210.
Označení navrhovatelů:  J. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud rozhodoval v řízení ve věcech péče o nezletilé. Stěžovatel proti tomuto rozsudku podal odvolání, které krajský soud napadeným usnesením odmítl jako opožděné. Krajský soud odůvodnil, že lhůta pro podání odvolání začala plynout dne 3. 11. 2023 (pátek) a uplynula 15. dnem lhůty pro podání odvolání, tedy dne 17. 11. 2023 (pátek). Stěžovatel však podal odvolání prostřednictvím svého právního zástupce datovou schránkou až 20. 11. 2023 (pondělí). 

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení krajského soudu s tím, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva na péči o děti a jejich výchovu a na přístup k soudu. 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.06.2024 09:00 do: 05.06.2024 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3377/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 3115/2023-245 ze dne 30. listopadu 2023, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 362/2022-150 ze dne 11. ledna 2023 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 14 C 356/2021-68 ze dne 8. června 2022
Stručná charakteristika:  právo na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím, právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  F. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se v odškodňovacím řízení domáhal po vedlejší účastnici (Česká republika – Ministerstvo dopravy) peněžitého zadostiučinění ve výši 150 000 Kč za nemajetkovou újmu, která mu měla vzniknout nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce přestupkového řízení. Celková délka přestupkového řízení činila tři roky a jeden měsíc. Přestupku se měl stěžovatel dopustit tím, že provozoval taxislužbu vozidlem, které nebylo zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Magistrát stěžovatele uznal vinným ze spáchání přestupku a uložil mu pokutu ve výši 150 000 Kč. Ministerstvo dopravy k odvolání stěžovatele snížilo pokutu na částku 75 000 Kč. Obvodní soud napadeným rozsudkem uložil vedlejší účastnici povinnost zaplatit stěžovateli částku 22 500 Kč s příslušenstvím, žalobu o uložení povinnosti vedlejší účastnice zaplatit stěžovateli částku 127 500 Kč s příslušenstvím zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Obvodní soud měl délku přestupkového řízení shodně se stěžovatelem za nepřiměřenou. Rozsudek obvodního soudu napadli odvoláními stěžovatel i vedlejší účastnice. Městský soud napadeným rozsudkem rozsudek obvodního soudu ve vyhovujícím výroku změnil tak, že se žaloba o 22 500 Kč zamítá, v zamítavém výroku rozsudek potvrdil a uložil stěžovateli zaplatit vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Proti rozhodnutí městského soudu podal stěžovatel dovolání, které Nejvyšší soud napadeným usnesením odmítl jako nepřípustné.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo zasaženo do jeho základních práv na ochranu vlastnictví a na soudní ochranu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.06.2024 10:00 do: 05.06.2024 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 631/2024
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 2024 č. j. 10 Nt 501/2024-274 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 2024 č. j. 10 To 271/2023-276
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  P. D., zastoupen advokátem JUDr. Josefem Pojezdným
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením okresního soudu bylo rozhodnuto, že stěžovatel vykoná trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců, jehož výkon byl původně podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let, která byla následně prodloužena o dva roky. Proti usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou spojil s žádostí o prominutí zmeškání lhůty. Krajský soud napadeným usnesením žádost stěžovatele o navrácení lhůty zamítl. V odůvodnění rozhodnutí konstatoval, že stěžovatel netvrdil faktickou existenci žádných důležitých důvodů bránících mu v podání stížnosti v zákonné lhůtě. Jeho námitka, že neměl přístup k právní pomoci v České republice, nebyla podle krajského soudu důvodem, který by mu objektivně znemožňoval či významně znesnadňoval podání stížnosti v zákonné lhůtě, neboť stěžovatel mohl stížnost adresovat přímo okresnímu soudu, nikoliv své matce, a to zejména za situace, kdy byl řádně poučen o krátké stížnostní lhůtě a kdy stížnost nemusela být nijak odůvodněna, případně se mohl zavázat odůvodnění doplnit dodatečně, až po zvolení obhájce. Druhým napadeným usnesením krajský soud zamítl z důvodu opožděnosti i stížnost stěžovatele proti usnesení okresního soudu.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv, a to konkrétně práva na soudní ochranu a práva, aby mu byla poskytnuta možnost k přípravě obhajoby a řádně se hájit.