Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 26. kalendářní týden roku 2022

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.06.2022 09:00 do: 28.06.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1140/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Stručná charakteristika:  Právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  SVATÝ KŘÍŽ, s.r.o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Karlových Varech (dále jen „okresní soud“) rozsudkem ze dne 11. 5. 2015 zamítl žalobu, jíž se stěžovatelka z titulu náhrady ušlého zisku domáhala zaplacení částky ve výši 3 800 000 Kč. K odvolání stěžovatelky ve věci rozhodoval Krajský soud v Plzni (dále jen „krajský soud“), který ústavní stížností napadeným rozsudkem rozhodnutí okresního soudu potvrdil, přičemž účastníky řízení poučil, že proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné. Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti uplatňuje námitku týkající se poučení krajského soudu o nepřípustnosti dovolání proti stěžovanému rozsudku okresního soudu, jelikož poučení považuje za nesprávné a s odkazem na ustálenou rozhodovací praxi zdejšího soudu zdůrazňuje, že nesprávné poučení o opravném prostředku nemůže být kladeno k tíži účastníkům řízení. 

Stěžovatelka má za to, že jelikož jí krajský soud nesprávným poučením znemožnil přístup k dovolacímu soudu, je namístě napadené rozhodnutí zrušit neboť se domnívá, že jím bylo porušeno její základní právo zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.06.2022 09:30 do: 28.06.2022 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3363/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. října 2021 č. j. 20 Cdo 2404/2021-97 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2020 č. j. 9 Co 824/2019-66
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  JUDr. V. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel podal návrh na exekuci - prodej bytové jednotky z důvodu nezaplacení dluhu. Ačkoliv byl byt ve vlastnictví povinné, která nebyla původním dlužníkem, stěžovatel se soudně domohl neplatnosti darovací smlouvy vůči svému nároku. Povinná následně podala návrh Okresnímu soudu v Bruntále na zastavení exekuce s tím, že exekuční řízení bylo zahájeno pozdě, pohledávka byla promlčena a nelze ji vymáhat ani proti povinné. Okresní soud její návrh zamítl s tím, že v důsledku předcházejících soudních řízení o zaplacení dluhu mohla být právní moc rozsudku přikazujícího úhradu dluhu vyznačena až po ukončení odvolacího řízení a tehdy také začala plynout tříměsíční doba pro podání návrhu na exekuci podle Obchodního zákoníku. 

Odvolací soud však rozhodnutí Okresního soudu změnil, exekuci zastavil, stěžovateli uložil povinnost nahradit náklady exekuce, a to aniž by povinné přiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že odvolání původního dlužníka proti rozsudku k zaplacení dluhu nebylo podáno včas, přičemž pouze včas podané odvolání brání možnosti opatřit odvoláním napadené soudní rozhodnutí doložkou právní moci a vykonatelnosti. Podle odvolacího soudu měl stěžovatel podat exekuční návrh ještě dříve, než bylo rozhodnuto o odvolání původního povinného, neboť si měl být vědom toho, že pozdě podané odvolání nemá vliv na vykonatelnost rozhodnutí. 

Dovolání k Nejvyššímu soudu bylo odmítnuto pro nepřípustnost, neboť – krom dalšího – je rozhodnutí Krajského soudu v souladu s ustálenou praxí a nevyznačení řádné doložky vykonatelnosti soudem nemůže jít k tíži povinné. Stěžovatel ve své ústavní stížnosti odmítá závěry vyšších soudů, tedy že by exekuční řízení mělo být zahájeno bez ohledu na to, zda došlo k vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti, protože - jak stěžovatel uvádí - takový návrh by byl podle exekučního řádu odmítnut. Napadeným rozhodnutím dále vytýká přepjatý formalismus a neposkytnutí soudní ochrany.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.06.2022 10:00 do: 30.06.2022 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 985/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 4 To 320/2021-162 ze dne 3. prosince 2021
Stručná charakteristika:  Právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  K. L.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Ostravě (dále jen „soud prvního stupně“) rozhodl usnesením, že stěžovatelka vykoná trest odnětí svobody uložený rozsudkem soudu prvního stupně ze dne 29. června 2018. Stížnost stěžovatelky napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) zamítl jako opožděnou, přičemž vycházel z faktu, že vyhlášení usnesení byli dne 14. října 2021 přítomni stěžovatelka i její obhájce, a proto lhůta k podání stížnosti uplynula dne 18. října 2021. Písemné vyhotovení usnesení bylo doručeno dne 29. října 2021 obhájci, který dne 31. října 2021 podal stížnost. Stížnostní soud však podle stěžovatelky nerespektoval ustálenou judikaturu Ústavního soudu vztahující se k počátku lhůty k podání stížnosti podle § 143 odst. 1 trestního řádu, podle které je nutno oznámení odvozovat až od okamžiku doručení opisu usnesení osobám oprávněným podat stížnost bez ohledu na vyhlášení v jejich přítomnosti.

Podle stěžovatelky stížnostní soud porušil její práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 a 4, v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a proto Ústavnímu soudu navrhuje napadené usnesení zrušit.