Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. kalendářní týden roku 2021

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.07.2021 10:00 do: 20.07.2021 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2821/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. července 2020 č. j. 4 To 32/2020-23595 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. května 2020 č. j. 77 T 1/2016-23358
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  Ing. M. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě trestně stíhán na základě obžalob Vrchního státního zastupitelství v Olomouci – pobočky v Ostravě pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zvlášť závažný zločin přijetí úplatku, zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině. V průběhu přípravného řízení byl stěžovatel usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2014 vzat do vazby, přičemž (původně) u něj byly shledány vazební důvody uvedené v § 67 písm. a), b) a c) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tzv. vazba útěková, koluzní i předstižná). Krajský soud usnesením ze dne 24. 4. 2014 uvedené usnesení okresního soudu o vzetí stěžovatele do vazby zrušil a nově rozhodl tak, že se stěžovatel podle § 68 odst. 1 trestního řádu bere do vazby (pouze) z důvodů uvedených v § 67 písm. a) a b) trestního řádu. Usnesením státního zástupce pobočky VSZ ze dne 10. 6. 2014 bylo rozhodnuto, že stěžovatel se nadále ponechává ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) trestního řádu, zatímco důvod vazby podle § 67 písm. b) trestního řádu pominul. Následně byl stěžovatel usnesením státního zástupce pobočky VSZ dne 13. 6. 2014 z vazby propuštěn za současného přijetí písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu, stanovení dohledu probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu a přijetí peněžité záruky podle § 73a odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního řádu ve výši 4 000 000 Kč, přičemž dále bylo podle § 73a odst. 3 a § 73 odst. 4 trestního řádu stanoveno stěžovateli omezení spočívající v zákazu vycestování z České republiky do zahraničí. Krajský soud ústavní stížností napadeným usnesením rozhodl, že podle § 71a trestního řádu, per analogiam, za použití § 73 odst. 1 písm. b), písm. c) trestního řádu a § 73a odst. 5 trestního řádu se žádost stěžovatele (obžalovaného) o zrušení nahrazení vazby slibem obžalovaného, dohledem probačního úředníka nad osobou obžalovaného a zrušení peněžité záruky při trvání důvodu vazby dle § 67 písm. a) trestního řádu zamítá. Dále krajský soud rozhodl, že podle § 73 odst. 6 trestního řádu se žádost stěžovatele o zrušení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí zamítá. Následnou stěžovatelovu stížnost proti usnesení krajského soudu Vrchní soud v Olomouci ústavní stížností rovněž napadeným usnesením zamítl.

Stěžovatel namítá, že nerespektováním § 67 trestního řádu nesprávným vyhodnocením přítomnosti vazebního důvodu a dále nerespektováním § 72a, § 73 a § 73a trestního řádu došlo k zachování institutů nahrazujících vazbu a zákazu vycestování, čímž soudy porušily jeho základní práva a svobody. Dále zdůrazňuje délku trvání omezujících opatření, kterou považuje za nepřiměřenou a  postrádající oporu ve výjimečných okolnostech případu, jak podmiňuje její odůvodněnost kupř. rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 16. 9. 1996 ve věci Süssmann v. Spolková republika Německo, stížnost č. 20024/92. Stěžovatel s odkazem na tzv. doktrínu zesílených důvodů tvrdí, že „již dávno“ neexistují vazební důvody.

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 20.07.2021 10:30 do: 20.07.2021 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 575/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. února 2021 č. j. 7 To 33/2021-37 a usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 13. ledna 2021 č. j. 3 PP 300/2020-25
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, zákaz dvojího přičítání
Označení navrhovatelů:  Z. L., zastoupen advokátem Mgr. Ing. Markem Fialou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud Plzeň-město ústavní stížností napadeným rozhodnutím zamítl podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, žádost stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v trvání třinácti měsíců uloženého mu za přečin podvodu a v trvání tří roků uloženého mu za přečin neoprávněného užívání cizí věci, přečin krádeže, přečin porušování domovní svobody a přečin zpronevěry. V odůvodnění rozhodnutí okresní soud uvedl, že stěžovatel vykonal alespoň polovinu z uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody a že uplynula lhůta šesti měsíců od právní moci posledního usnesení, kterým byla zamítnuta předchozí žádost stěžovatele o podmíněné propuštění. Za splněný považoval i požadavek na prokázání polepšení stěžovatele. Třetí zákonný předpoklad (tj. prognóza vedení řádného života) však podle okresního soudu naplněn není. K tomu poukázal na skutečnost, že stěžovatel má v Rejstříku trestů celkem 24 záznamů, v minulosti byl odsouzen pro různorodou trestnou činnost zejména majetkového charakteru a je zkušený majetkový recidivista. Ani zajištěné zaměstnání a bydliště nepovažoval okresní soud za dostatečnou zárukou k vedení řádného života stěžovatele na svobodě, a to zejména s ohledem na jeho výraznou recidivu. Stížnost stěžovatele proti usnesení okresního soudu Krajský soud v Plzni ústavní stížností napadeným usnesením zamítl.   

Stěžovatel v ústavní stížnosti poukazuje na absenci řádného, přesvědčivého a logického odůvodnění napadených usnesení okresního soudu a krajského soudu. Je toho mínění, že soudy posoudily jeho žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody mechanicky a formalisticky, toliko na základě jeho trestní minulosti, aniž by se věnovaly jeho aktuální situaci a snaze o nápravu a změnu životního náhledu. K tomu odkazuje na četnou judikaturu Ústavního soudu týkající se paušálního vyloučení možnosti podmíněného propuštění toliko na základě trestní minulosti odsouzených (nález ze dne 3. 1. 2017 sp. zn. I. ÚS 2201/16, nález ze dne 28. 11. 2018 sp. zn. II. ÚS 482/18, nález ze dne 29. 1. 2021 sp. zn. II. ÚS 1945/20).