Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 30. kalendářní týden roku 2023

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.07.2023 14:00 do: 24.07.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 24/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Řízení o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Stručná charakteristika:  Územní samospráva
Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se návrhem domáhá zrušení ustanovení čl. 2 a přílohy 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, a to pro rozpor s čl. 1 a čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 26 odst. 1, čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a § 12 a § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“).

Obec Řepov stanovila napadenou obecně závaznou vyhláškou koeficient, kterým se pro zdanitelné stavby a jednotky uvedené v § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitých věcí násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2, ve výši 1, 5 % (čl. 1). Článkem 2 pak obec stanovila místní koeficient, kterým se násobí daň za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelné stavby nebo jednotky, popř. jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 stejného zákona, ve výši 5, a to pro části obce v rozsahu parcelních čísel pozemků specifikovaných v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky.

Podání návrhu předcházela procedura, v níž navrhovatel pozastavil účinnost ustanovení a stanovil obci 15denní lhůtu ke zjednání nápravy. Obec nápravu nezjednala, ani nevyužila opravného prostředku, proto pozastavení účinnosti nabylo právní moci.

Navrhovatel spatřuje vykročení obce z mezí jí svěřené působnosti ve způsobu zavedení zvýšeného koeficientu, kdy obec selektivně zatížila vybrané prostory a objekty konkrétních výrobních a průmyslových závodů, logistických center a dalších podnikatelských areálů. Takové vymezení dle navrhovatele neodpovídá zákonem použitému pojmu „části obce“ ve smyslu výkladu tohoto pojmu tak, jak jej vnímá navrhovatel. Z toho důvodu navrhuje dané ustanovení obecně závazné vyhlášky zrušit.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 25.07.2023 10:00 do: 25.07.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 759/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti příkazu k zatčení Okresního soudu v Mostě č. j. 42 Nt 27001/2022-10 ze dne 6. února 2023, a návrhu na přiznání náhrady nákladů právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem
Označení navrhovatelů:  R. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Proti stěžovatelce zahájila policie dne 19. 8. 2021 úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení. Na základě znaleckého posudku policejní orgán věc usnesením odložil, neboť duševní onemocnění stěžovatelky jí znemožňuje chápat význam trestního řízení. Dne 13. 12. 2022 podal státní zástupce návrh na uložení ochranného léčení stěžovatelce a dne 3. 1. 2023 nařídil okresní soud veřejné zasedání, k němuž stěžovatelku předvolal. Stěžovatelka v té době pobývala u dcery v zahraničí a předvolání jí nebylo doručeno. Policejní orgán stěžovatelku telefonicky kontaktoval, zjistil místo jejího pobytu i její záměr vrátit se do České republiky v březnu 2023. Po seznámení s těmito poznatky vydal okresní soud příkaz k zatčení, který odůvodnil neznámým pobytem stěžovatelky a nemožností doručit jí předvolání. Stěžovatelka se dne 20. 2. 2023 vrátila kvůli trestnímu řízení do ČR, kde byla po příletu zadržena a umístěna do cely předběžného zadržení. Následující den byla předvedena před soudce okresního soudu, bylo jí předáno předvolání, požádala o ustanovení obhájce a následně byla propuštěna. Dne 27. 2. 2023 proběhlo veřejné zasedání v nepřítomnosti stěžovatelky zastoupené ustanovenou obhájkyní, kdy okresní soud uložil stěžovatelce ochranné ambulantní léčení.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí okresního soudu, kterým mělo být porušeno její ústavně zaručené právo na osobní svobodu dle čl. 8 odst. 1, 2 Listiny a čl. 5 odst. 1, 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.07.2023 09:30 do: 26.07.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1301/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. února 2023 č. j. 4 To 92/2023-168
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces, právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  J. H. zastoupen Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl rozsudkem okresního soudu ze dne 8. 6. 2020 uznán vinným přečinem ublížení na zdraví z nedbalosti, za což byl odsouzen k peněžitému trestu 21 000 Kč, a pro případ, že by trest nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen mu byl určen náhradní trest odnětí svobody na tři měsíce. Současně mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení všech motorových vozidel na dva roky a povinnost zaplatit náhradu škody. Usnesením okresního soudu ze dne 5. 10. 2021, bylo u stěžovatele podmíněně upuštěno od výkonu zbytku uloženého trestu zákazu činnosti. Usnesením okresního soudu ze dne 2. 2. 2023 bylo však rozhodnuto, že se dosud nevykonaný zbytek trestu zákazu činnosti vykoná. Okresní soud totiž zjistil, že stěžovatel se ve zkušební době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu dopustil celkem tří přestupků, z toho dvou na úseku dopravy, přičemž v jednom případě uloženou pokutu nezaplatil. Stížnost stěžovatele proti tomuto usnesení krajský soud zamítl s tím, že byla podána opožděně.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že usnesení okresního soudu nebylo vyhlášeno ve formě, ve které mu bylo doručeno, a domáhá se zrušení usnesení krajského soudu s tvrzením, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv dle čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy a čl. 90 Ústavy.

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.07.2023 11:00 do: 26.07.2023 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3322/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2021 sp. zn. 3 Tdo 269/2021, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2020 sp. zn. 67 To 208/2019 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2. 4. 2019 sp. zn. 3 T 40/2015
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, rozpor skutkových zjištění a právních závěrů, zásada nullum crimen sinelege
Označení navrhovatelů:  Mgr. M. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka byla obžalována, že jako právnička a hlavní městská matrikářka vypracovala pro vedoucí svého odboru (druhou obžalovanou) návrh správního rozhodnutí. Podstata skutku kladeného stěžovatelce za vinu měla spočívat v nesprávné aplikaci dekretu č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, a to zejména stran rodinných poměrů jisté osoby, jíž bylo v důsledku toho vydáno v roce 1999 též právně vadné osvědčení o státním občanství. V důsledku toho pak bylo vydáno 13 rozhodnutí, podle nichž ve vztahu k synům a dědicům této osoby, bylo rozhodnuto určitým způsobem o jejich vlastnickém vztahu k tam označeným zemědělským i jiným nemovitostem. Podání ústavní stížnosti předcházelo opakované rozhodování nalézacího i odvolacího soudu. Rozsudky obou stupňů neshledaly vinu obou obžalovaných, Nejvyšší soud však k dovolání protistrany opakovaně usnesením rušil rozsudky nižších instancí a věc jim vracel k dalšímu řízení. Stěžovatelka byla uznána vinnou rozsudkem odvolacího soudu ze dne 26. 8. 2020 a bylo rozhodnuto, za nezměněného výroku o vině trestným činem maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti, o trestu odnětí svobody stěžovatelky (i druhé obžalované) v trvání 1 dne s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku. Nejvyšší soud dovolání odmítl.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva dle čl. 8, 10, 36, 38, 39 a 40 Listiny.