Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 31. kalendářní týden roku 2022

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.08.2022 14:00 do: 01.08.2022 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 1415/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2022 sp. zn. 4 Tz 63/2022

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, právo na osobní slyšení

Označení navrhovatelů:  P. R. zast. advokátem Mgr. Danielem Askarim

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2020 odsouzen pro pokračující trestné činy krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 a odst. 4 písm. b) trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. O stížnosti pro porušení zákona rozhodl Nejvyšší soud dne 25. 5. 2022 rozsudkem tak, že napadený rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k projednání. Vzhledem k tomu, že stěžovatel se v době rozhodnutí Nejvyššího soudu nacházel ve výkonu trestu, vzal tento soud stěžovatele do vazby z důvodu podle § 67 písm. c) trestního řádu.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že o vazbě bylo rozhodnuto bez jeho slyšení a v neveřejném zasedání. Z ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva přitom vyplývá, že soud, který rozhoduje o vazbě, musí rozhodovat na ústním jednání, které sice nemusí být veřejné, ale musí být přístupné stranám řízení. Během jednání musí být obviněný vyslechnut, a to zpravidla osobně, nebo v odůvodněných případech skrze svého zástupce. Stěžovatel poukazuje na  judikaturu Ústavního soudu, podle níž je Nejvyšší soud povinen rozhodnout o vzetí do vazby ve veřejném zasedání a po osobním slyšení (srov. nálezy Ústavního soudu sp.  zn. II. ÚS 1681/08, sp. zn. I. ÚS 980/14, sp. zn. II. ÚS 3401/18 a sp. zn. I.  ÚS  2451/19).

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 02.08.2022 09:00 do: 02.08.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 100/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  MAPE DEVELOPMENT a.s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se prostřednictvím žaloby domáhala po vedlejších účastnících a původně 4. žalovanému společně a nerozdílně zaplacení částky 5 000 000 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody způsobené porušením povinnosti výkonu funkce jednatele s péčí řádného hospodáře. Podáním ze dne 31. 5. 2010 vzala stěžovatelka žalobu částečně zpět vůči původně 4. žalovanému, a řízení vůči němu bylo vyloučeno k samostatnému řízení. Podáním ze dne 27. 4. 2021 stěžovatelka vzala žalobu v plném rozsahu zpět s odůvodněním, že na základě dohody o narovnání a uzavření soudního smíru uzavřené s 1. vedlejší účastnicí dne 16. 4. 2021 byl po obdržení platby ve výši 5 000 000 Kč jí vymáhaný nárok uspokojen. Stěžovatelka navrhla, aby soud řízení zastavil a žádnému z účastníků řízení nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 6. 2021 řízení zastavil (I. výrok) a žádnému z účastníků řízení nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (II. výrok). Proti II. výroku citovaného usnesení podal třetí vedlejší účastník odvolání a navrhl, aby Vrchní soud v Praze změnil napadený výrok tak, že stěžovatelce uloží povinnost zaplatit mu náhradu nákladů řízení před městským soudem a náklady odvolacího řízení v celkové výši 155 908,50 Kč. Třetí vedlejší účastník uvedl, že od počátku popíral existenci nároku tvrzeného stěžovatelkou, a že žádným svým úkonem nezavinil, že by řízení muselo být zastaveno ve vztahu mezi ním a stěžovatelkou, která jej ohledně možnosti uzavření dohody či nákladů řízení nijak nekontaktovala. Usnesením ze dne 26. 10. 2021 vrchní soud usnesení městského soudu ve II. výroku změnil tak, že stěžovatelka je povinna zaplatit třetímu vedlejšímu účastníkovi částku 86 696,50 Kč na náhradě nákladů řízení před městským soudem (I. výrok) a částku 17 484,50 Kč na náhradě nákladů odvolacího řízení (II. výrok), neboť se ztotožnil s právním názorem třetího vedlejšího účastníka, že stěžovatelka svým chováním způsobila, že řízení muselo být zastaveno. Usnesením ze dne 30. 11. 2021 vrchní soud doplnil citované usnesení o III. výrok, podle kterého ve vztahu mezi stěžovatelkou a prvním a druhým vedlejším účastníkem nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelka napadla usnesení vrchního soudu ze dne 26. 10. 2021 žalobou pro zmatečnost, která byla usnesením městského soudu ze dne 7. 1. 2022 zamítnuta s odůvodněním, že směřovala pouze proti výroku o nákladech řízení, proti němuž není žaloba pro zmatečnost přípustná.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že byla nucena splnit jí vrchním soudem uloženou povinnost zaplatit třetímu vedlejšímu účastníkovi náklady řízení, aniž by jí bylo umožněno se k odvolání vyjádřit a procesně se bránit. Stěžovatelka o podaném odvolání nebyla vyrozuměna, dozvěděla se o něm až z napadeného usnesení vrchního soudu, neboť vrchní soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání.